http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de tweede paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Alles in deze passage is in mineur. Het is overal duister. Ze zijn alleen; ze worden uit koers gedreven; ze zijn bevreesd. Dan komt de grote ommekeer: “Ik ben het (“Ik ben”-woorden). Met Jezus in de nabijheid wordt alles anders. Dit is een typisch christelijke tekst. Alles is op Jezus gericht. Hier zijn ook oudtestamentische reminicenties aanwezig aan Jaweh die over de golven schrijdt, die de chaos beheerst. De actualisatie naar ons toe ligt voor de hand.  Wat er ook gebeurt – eenzaamheid,  nood,  verwarring-, in de nabijheid van Jezus wordt alles anders.

EERSTE LEZING                                                   Hand. 6, 1-7

De apostelen kozen zeven mannen, vol geloof en heilige geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
toen het aantal leerlingen steeds toenam,
begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,
omdat bij de dagelijkse ondersteuning
hun weduwen achtergesteld werden.
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden :
“Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning.
“Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid.
Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed
en aan de bediening van het woord.”
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering
en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest,
Filippus, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden.
Het woord Gods breidde zich uit
en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk ;
ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

TUSSENZANG                                     Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
of : Alleluia.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
Wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Joh. 6, 16-21

Zij zagen Jezus wandelen op het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het avond werd
daalden de leerlingen van Jezus naar het meer af.
Zij gingen scheep
en zetten koers naar de overkant van het meer,
in de richting van Kafarnaüm.
Toen de duisternis reeds was ingevallen
was Jezus nog niet bij hen gekomen.
Het meer werd woelig want er stond veel wind.
Na ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid te hebben
zagen zij Jezus
te voet over het meer tot vlak bij de boot komen
en zij werden bevreesd.
Maar Jezus sprak tot hen :
“Ik ben het, weest niet bang.”
Zij wilden Hem aan boord nemen,
maar vlak daarop bereikte de boot de kust
waarheen zij op weg waren.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

146. In deze zin is het onontbeerlijk in het bijzonder aandacht te besteden aan de oorspronkelijke gemeenschappen met hun culturele tradities. Zij zijn niet eenvoudigweg één van de minderheden onder de anderen, maar zij moeten veeleer de belangrijkste gesprekspartners worden, vooral op het ogenblik dat men overgaat tot grote projecten die hun grond omvat. Voor hen is immers de grond geen economisch goed, maar een gave van God en van de voorouders, die daar in rusten, een heilige ruimte waarmee zij interactie moeten hebben om hun identiteit en waarden te voeden. Wanneer zij in hun gebieden blijven, zijn zij het die het beste hiervoor zorgen. In verschillende delen van de wereld staan zij onder druk om hun land op te geven en deze voor ontginnings-, landbouw en veeteeltprojecten vrij te geven, die geen aandacht besteden aan het verval van natuur en cultuur.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Saturday in the second Easter week

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Everything in this passage is in a minor state. There is darkness everywhere. They are alone; they are driven off course; they are fearful. Then comes the great turning point: “It is I (“I am” words). With Jesus near, everything becomes different. This is a typical Christian text. Everything is focused on Jesus. There are also Old Testament reminiscences here of Jahweh who rides the waves, who controls chaos. The actualization to us is obvious.  No matter what happens – loneliness, distress, confusion – in the presence of Jesus everything becomes different.

FIRST READING   Acts 6, 1-7

The apostles chose seven men, full of faith and holy spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days
when the number of disciples was constantly increasing,
the Hellenists began to grumble against the Hebrews,
because in the daily support
their widows were disadvantaged.
The twelve now called the disciples together and said :
“It is not fitting that we should neglect the word of God
by caring for the support.
“Therefore look out, brethren, for seven men from among you,
of good repute, full of spirit and wisdom.
Them then shall we ordain with this office,
while we shall continue ourselves in prayer
and to the ministry of the word.”
This proposal met with the approval of the whole assembly
and they chose Stephen, a man full of faith and holy spirit,
Philip, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
and Nicolaus, a proselyte from Antioch.
These were presented to the apostles,
who, after prayer, laid their hands upon them.
The word of God spread
and the number of disciples in Jerusalem increased greatly ;
A large number of priests also gave themselves over to the faith.

RESPONSORIAL   Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Give us, Lord, your mercy,
as we trust in You.
or : Alleluia.

Jubilate, righteous ones, before the Lord,
Whoever is pious should praise Him.
Then honor the Lord with the playing of the harp,
and play to Him the harp.

For the word of the Lord is true
And all that He does is trustworthy.
Law and justice He loves,
the earth is full of His mildness.

It is God who guards His servants,
those who trust in His favor.
That He will save them from death,
in times of famine feed them.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL      John 6, 16-21

They saw Jesus walking on the lake.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When evening came
the disciples of Jesus went down to the lake.
They set sail
and set course for the other side of the lake,
in the direction of Capernaum.
When darkness had already fallen
Jesus had not yet come to them.
The lake became turbulent because there was much wind.
After rowing about twenty-five or thirty stadia
they saw Jesus
coming on foot across the lake close to the boat
and they became afraid.
But Jesus spoke to them :
“It is I; do not be afraid.”
They wanted to take Him on board,
but just then the boat reached the shore
to which they were going.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

146. In this sense, it is indispensable to pay particular attention to the original communities with their cultural traditions. They are not simply one of the minorities among the others, but rather they must become the main interlocutors, especially at the time when one proceeds to large projects that include their land. After all, for them the land is not an economic asset, but a gift from God and from the ancestors who rest in it, a sacred space with which they must interact to nurture their identity and values. When they remain in their territories, it is they who best care for it. In different parts of the world, they are under pressure to give up their lands and release them for reclamation, agriculture and livestock projects, which pay no attention to the decay of nature and culture.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: