http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de derde Paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De gelijkenissen van gisteren gaan verder in de stenigingsscène. ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’ en, met luide stem, ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’ zijn de verzuchtingen. Opvallend in dit relaas  is het vernoemen van Paulus, dan nog de vervolger van de christenen. Lucas schrijft: ‘Paulus stemde in met de moord op deze man, en ook Paulus zal dit later bevestigen: ‘ik heb Gods  Kerk vervolgd’. Lucas heeft duidelijk een bedoeling wanneer hij de aanwezigheid van Paulus als vervolger accentueert. De frase over Paulus volgt onmiddellijk op het citeren van de woorden van Stefanus – ‘Heer reken hun deze zonde niet aan.’ Heeft Paulus deze woorden van vergeving gehoord – en heeft hij op dat moment reeds begrepen dat hij radicaal moest breken met zijn leven ?

EERSTE LEZING                                                                Hand. 7, 51-8,1a
Heer Jezus, ontvang mijn geest.

Uit de handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak Stefanus tot het volk,
tot de oudsten en de Schriftgeleerden :
“Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor,
nog altijd weerstreeft gij de heilige Geest
juist zoals uw vaderen deden.
“Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd?
“Gedood hebben ze hen
die de komst aan kondigden van de Rechtvaardige,
wiens verraders en moordenaars gij nu geworden zijt,
gij nog wel
die de Wet hebt ontvangen door bemiddeling van de engelen ;
maar ge hebt ze niet onderhouden !”
Toen ze dit hoorden werden ze woedend
en ze knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus,
vervuld van de heilige Geest,
staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus, staande aan Gods rechterhand ;
en hij riep uit :
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden
bad hij :
“Heer Jezus ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën
en riep met luide stem :
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.
Saulus stemde in met de moord op deze man.

TUSSENZANG                          Ps. 31(30), 3cd-4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik stel op U mijn vertrouwen, Heer,
ik mag mij verheugen in uw erbarmen.

Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.
De glans van uw Aanschijn beschermt mij altijd
als mensen zich tegen mij keren.
Gij neemt mij op in uw tent,
beschut tegen kwade tongen.

ALLELUIA                                                               Lc. 24, 46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                              Joh. 6, 30-35
Niet Mozes, maar mijn Vader geeft u het echte brood uit de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zei de menigte tot Jezus :
“Wat voor teken doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven ?
“Wat doet Gij eigenlijk ?
“Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat :
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”
Jezus hernam :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel ;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven ;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld.”
Zij zeiden tot Hem :
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”
Jezus sprak tot hen:
“Ik ben het brood des levens :
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

149. Bovendien is bewezen dat de extreme armoede die men in sommige situaties zonder harmonie, ruimte en mogelijkheid voor integratie ervaart, het opkomen vergemakkelijkt van onmenselijk gedrag en het manipuleren van mensen door criminele organisaties. Voor de bewoners van sociale zeer zwakke wijken kan de dagelijkse ervaring van overbevolking en sociale anonimiteit die men in de grote steden meemaakt, een gevoel van ontworteling oproepen dat asociaal gedrag en geweld uitlokt. Toch hecht ik eraan te benadrukken dat de liefde sterker is. Zeer veel mensen zijn in deze omstandigheden in staat om banden van saamhorigheid en samenleven te smeden die de overbevolking veranderen in een ervaring van gemeenschap waarbij de muren van het ik worden doorbroken en de grenzen van het egoïsme worden overwonnen. Deze ervaring van gemeenschappelijk geluk roept meestal creatieve reacties op om een gebouw of een woonwijk te verfraaien.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Tuesday in the third week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Yesterday’s parables continue in the stoning scene. ‘Lord Jesus, receive my spirit’ and, in a loud voice, ‘Lord, do not charge them with this sin’ are the sighs. Notable in this account is the mention of Paul, then the persecutor of the Christians. Luke writes: ‘Paul agreed to the murder of this man, and Paul too would later confirm this: ‘I persecuted God’s Church’. Luke clearly has a purpose when he accentuates Paul’s presence as a persecutor. The phrase about Paul immediately follows the quotation of Stephen’s words – ‘Lord do not impute this sin to them.’ Did Paul hear these words of forgiveness – and did he already understand at that moment that he had to make a radical break with his life ?

FIRST READING    Acts 7, 51-8,1a
Lord Jesus, receive my spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen spoke to the people,
to the elders and the scribes:
“Stubborn and uncircumcised of heart and ear ,
still you resist the Holy Spirit
just as your fathers did.
“Which of the prophets were not persecuted by your fathers?
“Slain have they been
who announced the coming of the Righteous One,
whose traitors and murderers ye are now,
and yet you
who received the Law through the agency of the angels ;
but ye have not kept it!”
When they heard this they became enraged
and they gritted their teeth against him.
But Stephen,
filled with the Holy Spirit,
gazed up to heaven and saw the glory of God
and Jesus standing at God’s right hand ;
and he exclaimed :
“I see heaven open
and the Son of Man standing at God’s right hand.”
But they began to shout loudly,
plugged their ears
and rushed at him as one man.
They dragged him outside the gate and stoned him.
The witnesses laid their cloaks
At the feet of a young man named Saul.
While they were stoning Stephen
he prayed :
“Lord Jesus receive my spirit.”
Then he fell on his knees
and cried out in a loud voice :
“Lord, do not charge them with this sin.”
After these words he died.
Saul consented to the murder of this man.

INTERLUDIUM   Ps. 31(30), 3cd-4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab

Confidently I place my spirit in your hands, Lord.

Be to me a rock where I can flee,
A strong fortress where I can dwell in safety.
For always thou art my rock and my fortress,
Thy name is my leader and guide.

Confidently I place my spirit in Thy hands,
Thou wilt protect me, faithful God.
I put my trust in You, Lord,
I rejoice in Your mercy.

Let Your Face shine upon Your servant,
save me by your grace.
The radiance of your Face protect me always
When men turn against me.
Thou takest me up in thy tent,
sheltered from evil tongues.

ALLELUIA Lk. 24, 46

Alleluia.
Christ had to suffer and die
and rise from the dead,
and thus enter into his glory.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 30-35
Not Moses, but my Father gives you the true bread from heaven.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days the crowd said to Jesus :
“What sign then dost thou do
whereby we may see that we must believe in thee?
“What is it that Thou doest?
“Our fathers ate the manna in the desert ,
as it is written:
Bread from heaven He gave them to eat.”
Jesus resumed :
“Verily, verily, I say unto you :
what Moses gave you was not the bread from heaven ;
the real bread from heaven
is given to you by my Father ;
for the bread of God cometh down from heaven
and gives life to the world.”
They said to Him :
“Lord, give us that bread at all times.”
Jesus spoke to them:
“I am the bread of life :
whoever comes to Me shall hunger no more ,
and whoever believes in Me will never thirst again.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

149. Moreover, it has been proven that the extreme poverty experienced in some situations without harmony, space and possibility for integration facilitates the emergence of inhuman behavior and the manipulation of people by criminal organizations. For the residents of socially very weak neighborhoods, the daily experience of overcrowding and social anonymity experienced in the big cities can evoke a sense of uprooting that provokes antisocial behavior and violence. Yet I attach importance to emphasizing that love is stronger. Very many people in these circumstances are able to forge bonds of togetherness and cohabitation that transform overcrowding into an experience of community where the walls of self are broken down and the limits of selfishness are overcome. This experience of communal happiness usually elicits creative responses to beautify a building or a residential neighborhood.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: