Donderdag in de derde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
 Lucas heeft het verhaal van vandaag wellicht uit de traditie: de eerste heiden wordt gedoopt. De Ethiopische Kerk gaat nog verder: het geloof komt naar Afrika vóór het in Europa gebracht wordt. Maar is het niet eerder een verhaal voor elke dag? Twee mensen lopen hun eigen wegen die mekaar plots kruisen, en dat wordt telkens opnieuw een door God gegeven kans om het goede te doen, om God ter sprake te brengen. Soms zijn we Filippus en brengen we God ter sprake. Een andere keer zijn we Ethiopiër en wordt God ons aangezegd.

EERSTE LEZING                 Hand. 8, 26-40

Als ge van ganser harte gelooft,
kunt ge gedoopt worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak een engel van de Heer tot Filippus :
“Begeef u op reis naar het zuiden
en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt :
deze is eenzaam.”
Hij begaf zich op reis.
Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg
van een pelgrimstocht naar Jeruzalem ;
hij was een eunuch,
een hoveling van Kándake, de koningin van de Ethiopiërs,
en haar opperschatmeester.
Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen.
De Geest sprak tot Filippus :
“Ga naar die reiskoets
en blijf in de nabijheid.”
Toe Filippus er naar toe gegaan was
hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen.
Hij vroeg hem :
“Begrijpt ge wat ge leest?”
Maar de Ethiopiër  antwoordde :
“Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand mij daarin behulpzaam is?”
Hij nodigde Filippus uit in te stappen
en bij hem te komen zitten.
De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende :
Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid ;
en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder,
opende Hij zijn mond niet.
Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken.
Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven ?
Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde.

Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus :
“Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt ?
Van zichzelf of van iemand anders ?”
Filippus begon te spreken
en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus.

Al voortreizende kwamen ze bij een water
en de hoveling zei :
“Hier is water.
“Wat is er op tegen dat ik gedoopt word?”
Filippus echter zeide :
“Als ge van harte gelooft
mag het.”
Hij gaf ten antwoord :
“Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”
Hij liet de koets stil houden
en beiden, Filippus en de eunuch daalden af in het water
en hij doopte hem.
Toen zij uit het water gekomen waren
rukte de Geest des Heren Filippus weg ;
de eunuch zag hem niet meer,
en zette vol blijdschap zijn reis voort.
Filippus echter werd aangetroffen in Azótus.
Daar trok hij rond
en predikte de Blijde Boodschap in alle steden
totdat hij in Caesarea kwam.

TUSSENZANG         Ps. 66(65), 8-9, 16-17, 20

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of : Alleluia.

Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van zijn daden.
Hij heeft ons leven steeds weer gered,
en liet niet toe dat wij vielen.

Komt dan, Godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

ALLELUIA                  Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden ;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 6, 44-51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zei Jezus tot de menigte :
“Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Er staat geschreven bij de profeten :
En allen zullen door God onderricht worden.
“Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft
komt tot Mij.
“Niet dat iemand de Vader gezien heeft :
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie gelooft heeft eeuwig leven.
“Ik ben het brood des levens.
“Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn,
zijn niettemin gestorven ;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie er van eet niet sterft.
“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet
zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven
is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

151. Het is noodzakelijk te zorgen voor de openbare ruimten, want zij versterken ons gevoel van verbondenheid, een beleving van verworteling, een “zich thuis voelen” binnen de stad die ons omvat en verenigt. Het is belangrijk dat de verschillende delen van een stad goed geïntegreerd zijn en dat de bewoners een algemeen overzicht kunnen hebben in plaats van zich op te sluiten in een wijk en zo ervan afzien de hele stad te beleven als een eigen ruimte die met anderen wordt gedeeld. Iedere ingreep in het stedelijke of landelijke landschap zou er rekening mee moeten houden hoe de verschillende elementen van de plaats één geheel vormen dat door de bewoners wordt ervaren als een kader dat coherent is met de rijkdom aan betekenissen ervan. Zo houdt de ander op een vreemdeling te zijn en kan men hem zien als een deel van een “ons” dat wij samen vormen. Om deze reden is het zowel in de stedelijke als de landelijke omgeving opportuun enkele ruimtes te reserveren waar menselijke ingrepen, die deze voortdurend veranderen, worden vermeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Thursday in the third week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Luke may have taken today’s story from tradition: the first pagan is baptized. The Ethiopian Church goes even further: the faith comes to Africa before it is brought to Europe. But is it not rather a story for every day? Two people walking their own paths suddenly cross, and each time that becomes a God-given opportunity to do good, to bring God up. Sometimes we are Philip and we bring up God. Another time we are Ethiopian and God is brought up to us.

FIRST READING    Acts 8, 26-40

If thou believest with all thy heart,
you can be baptized.

From the Acts of the Apostles

In those days an angel of the Lord spoke to Philip :
“Go and travel south
and go up the road that goes from Jerusalem to Gaza :
this one is lonely.”
He set out on his journey.
At the same time, an Ethiopian was on his way back
of a pilgrimage to Jerusalem ;
He was a eunuch,
a courtier of Kándake, the queen of the Ethiopians,
and her chief treasurer.
Seated in his traveling coach, he was reading the prophet Isaiah.
The Spirit spoke to Philip :
“Go to that travelling coach
and stay near it.”
When Philip had gone to it
He heard him reading the prophet Isaiah.
He asked him :
“Do you understand what you are reading?”
But the Ethiopian answered :
“How could I,
if no one helps me?”
He invited Philip to get in
and sit down with him.
The scripture he just read was as follows:
As a sheep was he led to the slaughter ;
And like a lamb, dumb to its shearer,
he opened not his mouth.
By His humiliation His sentence was carried out.
Who shall be able to describe His generation ?
For His life is taken away from the earth.

Now the eunuch addressed the word to Philip :
“May I ask you of whom the prophet says this ?
Of himself or of someone else ?”
Philip began to speak
and starting from this text he proclaimed Jesus to him.

As they were traveling along, they came to a water
and the courtier said :
“Here is water.
“What is wrong with being baptized?”
Philip however said :
“If you believe with your heart
it is allowed.”
He replied :
“I believe that Jesus Christ is the Son of God.”
He stopped the carriage
and both of them, Philip and the eunuch descended into the water
and he baptized him.
When they had come out of the water
the Spirit of the Lord snatched Philip away ;
The eunuch saw him no more,
and continued his journey rejoicing.
Philip, however, was found in Azótus.
There he went around
and preached the Good News in all cities
until he came to Caesarea.

INTERLUDIUM   Ps. 66(65), 8-9, 16-17, 20

Rejoice before God, all the nations of the earth,
sing to the glory of his Name.
or : Alleluia.

Praise, all nations, now our God,
Proclaim the fame of his deeds.
He has saved our lives again and again,
and did not allow us to fall.

Come then, God-fearing ones, listen to me,
I will tell you what He has done to me.
My mouth has always asked Him for help,
My tongue has always praised Him.

Praise God, he did not reject me,
He did not withhold His mercy from me.

ALLELUIA Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jesus Christ, faithful witness,
firstborn from the dead ;
Thou hast loved us
and redeemed us from our sins in your blood.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 44-51

I am the living bread that came down from heaven.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to the crowd :
“No one can come to Me
if the Father who sent Me does not draw him;
and I will raise him up at the last day.
“It is written by the prophets :
And all shall be instructed by God.
“All who have listened to the Father’s teaching
comes to Me.
“Not that anyone has seen the Father :
Only the one who is from God has seen the Father.
“Verily, verily, I say unto you :
he who believes has eternal life.
“I am the bread of life.
“Your fathers who ate the manna in the desert,
nevertheless died;
but this bread comes down from heaven
so that whoever eats of it will not die.
“I am the living bread
which came down from heaven.
“If anyone eats of this bread
he will live forever.
“The bread that I will give
is my flesh,
for the sake of the life of the world.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

151. It is necessary to care for public spaces, for they reinforce our sense of belonging, a perception of rootedness, a “feeling at home” within the city that includes and unites us. It is important that the different parts of a city are well integrated and that residents can have a general overview instead of locking themselves up in a neighborhood and thus refraining from experiencing the whole city as its own space shared with others. Any intervention in the urban or rural landscape should take into account how the different elements of the place form a single whole that is experienced by residents as a framework coherent with its wealth of meanings. In this way, the other ceases to be a stranger and can be seen as part of an “us” that we form together. For this reason, in both urban and rural environments, it is opportune to reserve some spaces where human interventions, which change them constantly, are avoided.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: