EERSTE  LEZING     Hand. 9, 31-42

De kerk werd verstevigd en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen genoot de kerk
in heel Judea, Galilea en Samaria vrede ;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door de vertroosting van de heilige Geest.
Eens kwam Petrus
op een grote rondreis
ook bij leerlingen die in Lydda woonden,
en trof daar een zekere Enéas aan
die reeds acht jaar
wegens verlamming het bed moest houden.
Petrus sprak tot hem :
“Enéas,
Jezus Christus geneest u,
sta op
en maak zelf uw bed in orde.”
Onmiddellijk stond hij op.
Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen hem
en bekeerden zich tot de Heer.

Er leefde destijds in Joppe een leerlinge met name Tabita,
wat in vertaling Dorkas, Gazelle betekent.
Zij was onuitputtelijk in het doen van goede werken
en in het geven van aalmoezen.
Juist in die dagen was zij echter na een ziekte gestorven.
Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek.
Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt
stuurden de leerlingen
die gehoord hadden dat Petrus daar verbleef,
twee mannen naar hem toe met het verzoek :
“Kom zonder uitstel naar ons toe.”
Petrus ging aanstonds met hen mee.
Bij zijn aankomst brachten ze hem in het bovenvertrek,
waar alle weduwen wenend hem omringden
en al de kleren en mantels lieten zien
die Dorkas gemaakt had toen ze nog in hun midden was.
Petrus deed allen naar buiten gaan,
knielde neer
en bad.
Toen sprak hij, zich kerend naar het lijk :
“Tabita, sta op.”
Zij opende de ogen, zag Petrus
en ging overeind zitten.
Hij reikte haar de hand
en hielp haar opstaan.
Vervolgens riep hij de heiligen en de weduwen
en gaf haar levend aan hen terug.
Dit werd bekend in heel Joppe
zodat velen het geloof in de Heer aannamen.

TUSSENZANG         Ps. 116(115), 12-13, 14-15, 16-17

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Want kostbaar is in zijn ogen
het leven van wie Hem vereert.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.

ALLELUIA           Joh. 20,29

Alleluia.
Omdat ge Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge ;
zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben
Alleluia.

EVANGELIE        Joh. 6, 60-69

Naar wie zouden wij gaan ? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zeiden velen van de leerlingen van Jezus :
“Deze taal stuit iemand tegen de borst.
“Wie is nog in staat naar Hem te luisteren ?”
Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,
vroeg hun :
“Neemt gij daar aanstoot aan ?
“Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen
naar waar Hij vroeger was….?
“Het is de geest die levend maakt,
het vlees is van geen nut.
“De woorden die Ik tot u gesproken heb
zijn geest en leven.
“Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben.”
Jezus wist inderdaad van het begin af aan
wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zou overleveren.
Hij voegde er aan toe :
“Daarom heb Ik u gezegd
dat niemand tot Mij kan komen
als het hem niet door de Vader gegeven is.”
ten gevolge hiervan
trokken velen van zijn leerlingen zich terug
en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg :
“Wilt ook gij soms weggaan ?”
Simon Petrus antwoordde Hem :
“Heer, naar wie zouden wij gaan ?
“Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

153. De kwaliteit van leven in de steden heeft alles van doen met het vervoer, dat vaak een oorzaak is van groot leed voor de inwoners. In de stad rijden veel auto’s rond die door een of twee personen worden gebruikt, waardoor het verkeer druk wordt, het niveau van de vervuiling omhoog gaat, enorme hoeveelheden niet hernieuwbare energie worden verbruikt en het bouwen van meer wegen en parkeerplaatsen, die de stad schaden, noodzakelijk wordt. Veel deskundigen zijn het eens over de noodzaak prioriteit te geven aan het openbaar vervoer. Sommige noodzakelijke maatregelen zullen echter met moeite vreedzaam worden geaccepteerd zonder een wezenlijke verbetering van dat vervoer, die ten gevolge van de overbevolking in veel steden een onwaardige behandeling van de mensen, ongemak of schaarse frequentie van verkeersvoorzieningen en onzekerheid met zich meebrengt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Saturday – St. Fidelis of Sigmaringen, pr. and Mar.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

To whom would we go? This is Peter’s answer to Jesus’ question, at a time when many disciples are withdrawing and wanting to leave him. Resistance and incomprehension arise at what Jesus and His Church have to say. Eating His flesh and drinking His blood: this is beginning to sound very strange. Every day, or at least regularly, we hear the same words in the Eucharist. Perhaps we are still barely aware of the meaning of those words. Today Jesus wants to know where we stand. ‘There are some among you who have no faith’…Can Jesus count on us?

FIRST READING  Acts 9, 31-42

The church was strengthened and steadily increased in number by the consolation of the Holy Spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days the church enjoyed
throughout Judea, Galilee and Samaria peace ;
she was more and more confirmed in the fear of the Lord
and was steadily increasing in number
by the consolation of the Holy Spirit.
Once Peter came
on a grand tour
also to disciples who lived in Lydda,
and found there a certain Eneas
who for eight years
had been confined to his bed because of paralysis.
Peter spoke to him :
“Enéas,
Jesus Christ heals you,
arise
and make your bed yourself.”
Immediately he got up.
All the inhabitants of Lydda and of the Saron plain saw him
and converted to the Lord.

There lived in Joppe at the time a disciple by the name of Tabita,
which in translation means Dorkas, Gazelle.
She was inexhaustible in doing good works
and in giving alms.
Just in those days, however, she had died after an illness.
They washed her and laid her in an upper room.
Because Lydda is close to Joppe
the disciples sent
,who had heard that Peter was staying there,
two men to him with the request :
“Come to us without delay.”
Peter immediately went with them.
On his arrival they brought him into the upper room,
where all the widows surrounded him, weeping.
and showed him all the clothes and cloaks
that Dorkas had made while she was still among them.
Peter made all go out,
knelt down
and prayed.
Then he spoke, turning to the corpse :
“Tabita, get up.”
She opened her eyes, saw Peter
and sat up.
He reached out to her
and helped her to get up.
Then he called the saints and the widows
and gave her back to them alive.
This became known throughout all of Joppa
so that many took faith in the Lord.

INTERLUDIUM   Ps. 116(115), 12-13, 14-15, 16-17

How can I give thanks
For all that the Lord has given me?

How can I give thanks
For all that the Lord has given me?
I lift up the sacrificial cup,
I call upon the name of the Lord.

I will fulfill my vows
Where all his people see it.
For precious in His sight
The life of those who revere Him.

O Lord, I am your servant,
thy servant, the son of thy handmaid,
Thou hast removed my bonds.
With sacrifices I will praise Thee,
The name of the Lord I call upon.

ALLELUIA John 20,29

Alleluia.
Because you have seen Me, Thomas, you believe ;
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 60-69

To whom should we go? Your words are words of eternal life.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days many of the disciples of Jesus said :
“This language is repugnant to someone.
“Who is still able to listen to Him?”
But Jesus
who knew himself that his disciples were muttering about this,
asked them :
“Do you take offence at this?
“When ye see then the Son of Man ascending
to where He was before….?
“It is the spirit that makes alive,
the flesh is of no use.
“The words that I have spoken to you
are spirit and life.
“But there are some among you who have no faith.”
Jesus indeed knew from the beginning
who it was that did not believe
and who would hand Him over.
He added :
“Therefore I have told you
that no one can come to Me
if it be not given him by the Father.”
As a result of this
many of his disciples withdrew
and left his company.
Whereupon Jesus asked the twelve :
“Do you also want to leave?”
Simon Peter answered Him :
“Lord, to whom should we go ?
“Your words are words of eternal life
and we believe and know that thou art the Holy One of God.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

153. The quality of life in cities has everything to do with transportation, which is often a cause of great suffering for its inhabitants. In the city there are many cars driving around used by one or two people, which makes the traffic heavy, raises the level of pollution, consumes huge amounts of non-renewable energy, and necessitates the building of more roads and parking lots, which harm the city. Many experts agree on the need to prioritize public transport. However, some necessary measures will struggle to be peacefully accepted without a substantial improvement in that transport, which, as a result of overcrowding in many cities, involves undignified treatment of people, inconvenience or scarce frequency of traffic facilities and uncertainty.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________