http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
‘De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort’,
lezen we in het Oude Testament.
Ook Jezus wordt in het Evangelie voorgesteld als een goede herder.
Een lieflijk beeld, ja, maar het gaat verder dan dat.
Een goede herder zorgt niet alleen voor zijn schapen,
hij gaat tot het uiterste om zijn kudde te beschermen
zelfs als dat ten koste gaat van zijn eigen leven.
‘Sterven opdat anderen zouden leven!’
Laat het ook voor ons een uitnodiging zijn.

EERSTE LEZING                                                      Hand. 4, 8-12

Bij niemand anders is de redding te vinden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:

“Overheden van het volk en oudsten!
“Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad, aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend
dat door de naam van Jezus Christus,
de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt
maar die God uit de doden heeft doen opstaan,
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.

“Hij is de steen
die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
“Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”

Antwoordpsalm                                    Ps. 118(117), 1.8.9,21-23, 26 en 28-29

Keervers
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Want beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen;
En beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Ik dank U, dat Gij mij verhoord hebt
en dat Gij mij hebt gered.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

Gezegend die komt in de naam van de Heer;
wij zegenen u uit het huis des Heren;
Mijn God zijt Gij en ik dank U,
mijn God, ik verkondig uw roem.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.

TWEEDE LEZING                                             1 Joh. 3, 1-2

Wij zullen God zien zoals Hij is.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft !
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.

Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt,
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Vers voor het evangelie                                             Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer;
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Joh. 10, 11-18

De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:

“Ik ben de goede Herder.
“De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Maar de huurling die geen herder is
en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
“Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.

“Ik ben de goede Herder.
“Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
“Ik geef mijn leven voor de schapen.
“Ik heb nog andere schapen
die niet uit deze schaapstal zijn.
“Ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.

“Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
“Niemand neemt het Mij af
maar Ik geef het uit Mijzelf.
“Macht heb Ik om het te geven:
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

154. Het erkennen van de bijzondere waardigheid van de mens is vaak in tegenspraak met het chaotische leven dat de mensen in onze steden moeten leiden. Dit zou echter niet de toestand van verlatenheid en verwaarlozing moeten doen vergeten waaronder sommige bewoners van de plattelandsstreken lijden, waar de noodzakelijke dienstverlening ontbreekt en er arbeiders zijn in een toestand van slavernij, zonder rechten of hoop op een fatsoenlijker leven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Fourth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words
‘The Lord is my shepherd, nothing do I lack’,
we read in the Old Testament.
Jesus, too, is presented in the Gospel as a good shepherd.
A lovely image, yes, but it goes beyond that.
A good shepherd not only cares for his sheep,
he goes to extremes to protect his flock
even at the cost of his own life.
“Die that others may live!
Let it be an invitation to us as well.

FIRST READING     Acts 4, 8-12

In no one else is salvation to be found.

From the Acts of the Apostles

At that time Peter, filled with the Holy Spirit, spoke:

“Governors of the people and elders!
“If we are called to account today
for a benefit rendered to a deficient person
by which he is healed,
then let it be known to all of you and to all the people of Israel
that through the name of Jesus Christ,
the Nazarene, whom you crucified,
but whom God raised from the dead,
– that through that Name this man stands here healthy before you.

“He is the stone
which you, the builders, deemed worth nothing
and yet became the cornerstone.
“In no other is salvation therefore to be found
and no other name under heaven
has been given to men
in which we are to be saved.”

RESPONSORIAL   Ps. 118(117), 1.8.9,21-23, 26 and 28-29

Refrain
The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.

Give thanks to the Lord, for He is merciful,
and his mercy is infinite.
For it is better to go to the Lord,
than to trust in man;
And better it is to go unto the Lord,
Than to trust in princes.

I thank Thee that Thou hast heard me
And that Thou hast saved me.
The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord, who has done this,
a miracle before our eyes.

Blessed who comes in the name of the Lord;
we bless you from the house of the Lord;
my God, thou art and I thank thee,
my God, I proclaim Your glory.
Give thanks to the Lord, for He is merciful,
for his mercy is endless.

SECOND READING      1 John 3, 1-2

We shall see God as he is.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

How great is the love the Father has shown us !
We are called children of God
and we are.
The world does not understand us
and it doesn’t know us
because it has not acknowledged Him.

Friends,
even now we are children of God
and what we shall be has not yet been revealed;
but we know
that when it is revealed,
we shall be like Him
because we shall see Him as He is.

Verse for the Gospel John 10, 14

Alleluia.
I am the good Shepherd, says the Lord;
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL    John 10, 11-18

The good Shepherd gives his life for his sheep.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus spoke to his disciples:

“I am the good Shepherd.
” The good Shepherd gives his life for his sheep.
But the hireling who is neither a shepherd
and does not own the sheep,
sees the wolf coming,
abandons the sheep and flees;
the wolf robs them and disperses them.
“He is therefore only a mercenary
and has no heart for the sheep.

“I am the good Shepherd.
“I know mine and mine know Me,
as the Father knows Me, and I know the Father.
“I give My life for the sheep.
“I have other sheep
that are not of this fold.
“Even these I must lead
and they will listen to my voice
and it will be: one flock, one shepherd.

“For this reason the Father loves Me,
because I give my life
in order to take it back later.
“No one takes it away from Me
but I give it of Myself.
“Power I have to give it:
that is the mandate I received from My Father.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home

154. The recognition of the special dignity of the human being is often contradicted by the chaotic life that the people must lead in our cities. However, this should not make one forget the state of abandonment and neglect under which some inhabitants of rural areas suffer, where necessary services are lacking and there are workers in a state of slavery, without rights or hope of a more decent life.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: