Maandag in de vierde paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Petrus geeft aan de gemeente in Jeruzalem het officiële verslag van een eerste opname van een heiden in de kerk. Typisch voor Lucas is de beschrijving dat Petrus uit eigen beweging naar Joppe gaat – dat was een Joodse stad. Naar Caesarea, de heidense stad, wordt hij ‘geroepen’: daar is voor Lucas God aan het werk. Doorheen het boek Handelingen zal steeds duidelijk worden dat Lucas veel belang hecht aan de werking van Gods Geest, die de Kerk en haar bedienaars leidt.

EERSTE LEZING            Hand. 11, 1-18

God heeft ook aan de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen hoorden de apostelen en de broeders in Judea
dat ook de heidenen het woord van God hadden aangenomen.
Toen Petrus dan in Jeruzalem kwam
maakten de gelovigen uit de besnijdenis hem het verwijt :
“Gij hebt het huis van onbesnedenen betreden
en gij hebt met hen gegeten.”
Nu begon Petrus hun een geregeld verslag te geven :
“Ik was
-zo zei hij –
in de stad Joppe aan het bidden
toen ik in een geestverrukking een visioen zag :
een voorwerp, in de vorm van een groot laken,
dat aan de vier punten uit de hemel werd neergelaten,
daalde uit de hemel en kwam tot vlak bij mij.
“Ik keek er naar met gespannen aandacht
en zag viervoetige dieren,
wilde beesten, kruipende dieren en vogels.
“Bovendien hoorde ik een stem die tot mij zei :
Komaan Petrus, slacht en eet.
“Maar ik zei :
Dat in geen geval, Heer,
want nooit kwam er iets onheiligs of onreins in mijn mond.
“Maar de stem uit de hemel liet zich een tweede maal horen
en gaf mij ten antwoord :
Beschouw niet als onheilig
wat God rein heeft verklaard.
“Dit gebeurde tot drie keer toe
en toen werd alles weer naar de hemel opgetrokken.
“Terstond daarop
vervoegden zich drie mannen bij het huis waar we verbleven ;
ze waren uit Caesarea naar mij toegezonden.
“De Geest beval mij
zonder bedenken met hen mee te gaan.
“Ook deze zes broeders gingen met mij mee
en wij traden het huis van die man binnen.
“Hij vertelde ons
hoe hij een engel in zijn huis had zien staan die zei :
Zend iemand naar Joppe
om Simon, bijgenaamd Petrus, te halen.
“Die zal u zeggen
op welke wijze gij en heel uw huis redding kunt vinden.
“Juist was ik begonnen te spreken
toen de heilige Geest op hen neerkwam
zoals in het begin ook op ons.
“Toen dacht ik terug aan het woord van de Heer,
hoe Hij gezegd had :
Johannes doopte met water
maar gij zult gedoopt worden met de heilige Geest.
“Indien God hun nu dezelfde gave gegeven heeft als aan ons
die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus,
hoe zou ik dan in staat geweest zijn God tegen te houden ?”
Toen zij dat gehoord hadden
waren zij gerustgesteld
en zij verheerlijkten God met de woorden :
“Zo heeft God dan ook aan de heidenen
de bekering ten leven geschonken.”

TUSSENZANG            Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.
of : Alleluia.

Zoals een hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof U bij de citer, God, mijn God.

ALLELUIA                Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 10, 11-18

De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:

“Ik ben de goede Herder.
“De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Maar de huurling die geen herder is
en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
“Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.

“Ik ben de goede Herder.
“Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
“Ik geef mijn leven voor de schapen.
“Ik heb nog andere schapen
die niet uit deze schaapstal zijn.
“Ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.

“Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
“Niemand neemt het Mij af
maar Ik geef het uit Mijzelf.
“Macht heb Ik om het te geven:
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

155. De menselijke ecologie houdt ook een diepgaand aspect in: de noodzakelijke relatie van het menselijk leven met de morele wet die in zijn eigen natuur staat geschreven, een onontbeerlijke relatie om een waardiger omgeving te kunnen creëren. Paus Benedictus stelde dat er “een sociologie van de mens” bestaat, omdat “ook de mens een natuur heeft die men moet eerbiedigen en niet naar believen kan manipuleren”. In deze lijn moet men erkennen dat ons lichaam ons in een directe relatie met de omgeving en de andere levende wezens plaatst. Het accepteren van het eigen lichaam als een gave van God is noodzakelijk om de hele wereld als een gave van de Vader en gemeenschappelijk huis te aanvaarden en te accepteren. De logica van de heerschappij over het eigen lichaam verandert daarentegen in een soms subtiele logica van de heerschappij over de schepping. Het leren aanvaarden van het eigen lichaam, ervoor te zorgen en de betekenis ervan te respecteren is essentieel voor een ware menselijke ecologie. Ook het accepteren van het eigen mannelijk of vrouwelijk lichaam is noodzakelijk om zichzelf te kunnen herkennen in het andere geslacht. Zo is het mogelijk met vreugde de specifieke gave van de ander, man of vrouw, als werk van God de Schepper, te accepteren en elkaar te verrijken. Daarom is een houding die pretendeert “het seksuele verschil op te heffen, omdat men zich daar niet meer mee uiteen kan zetten” ongezond.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday in the fourth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Peter gives the church in Jerusalem the official account of a Gentile’s first admission into the church. Typical of Luke is the description of Peter going of his own accord to Joppa – which was a Jewish city. To Caesarea, the Gentile city, he is “called”: there, for Luke, is God at work. Throughout the book of Acts, it will always be clear that Luke places great importance on the working of God’s Spirit, who guides the Church and its ministers.

FIRST READING    Acts 11, 1-18

God has given conversion to life to the Gentiles as well.

From the Acts of the Apostles

In those days the apostles and the brethren in Judea heard
that the Gentiles had also accepted the word of God.
So when Peter came to Jerusalem
the believers from the circumcision reproached him :
“You have entered the house of uncircumcised people
and thou hast eaten with them.”
Now Peter began to give them a regular account :
“I was
-so he said –
praying in the city of Joppa
when in a spirit rapture I saw a vision :
an object, in the form of a large sheet ,
which was lowered from heaven at the four points,
descended from heaven and came to near me.
“I looked at it with tense attention
and saw four-footed animals,
wild beasts, creeping animals and birds.
“Moreover, I heard a voice saying to me :
Come Peter, slaughter and eat.
“But I said :
That in no way, Lord,
for nothing unholy or impure ever entered my mouth.
“But the voice from heaven was heard a second time
and answered me :
Do not consider as unholy
What God has declared pure.
“This happened three times
and then everything was lifted up to heaven again.
“Immediately afterwards
three men joined us at the house where we were staying ;
they had been sent to me from Caesarea.
“The Spirit commanded me
to go with them without thinking.
“These six brethren also went with me
and we entered the house of that man.
“He told us
how he had seen an angel standing in his house saying :
Send someone to Joppe
to get Simon, nicknamed Peter.
“Who will tell you
in what way you and all your house can be saved.
“Just then I began to speak
when the Holy Spirit came upon them
as it did upon us in the beginning.
“Then I thought back to the word of the Lord,
how He had said :
John baptized with water
but ye shall be baptized with the Holy Ghost.
“Now if God has given them the same gift as to us
who already believed in the Lord Jesus Christ,
how could I have resisted God?”
When they had heard that
they were reassured
and they glorified God with the words :
“So then God has also given to the Gentiles
the conversion to life.”

INTERLUDIUM    Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

My soul thirsts for God, the God who lives.
or : Alleluia.

As a deer seeks the brooks,
so my spirit searches for You, my God.
My soul thirsts for God, the God who lives,
will I ever reach Him and see His Face?

Send me your light, your support to guide me,
to lead me to your mountain and into your tent.
Then I will go to your altar, God who gives gladness,
and praise thee by the zither, God, my God.

ALLELUIA John 10, 14

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord.
I know my own and my own know me.
Alleluia.

GOSPEL     John 10, 11-18

The good Shepherd gives his life for his sheep.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus spoke to his disciples:

“I am the good Shepherd.
” The good Shepherd gives his life for his sheep.
But the hireling who is neither a shepherd
and does not own the sheep,
sees the wolf coming,
abandons the sheep and flees;
the wolf robs them and disperses them.
“He is therefore only a mercenary
and has no heart for the sheep.

“I am the good Shepherd.
“I know mine and mine know Me,
as the Father knows Me, and I know the Father.
“I give My life for the sheep.
“I have other sheep
that are not of this fold.
“Even these I must lead
and they will listen to my voice
and it will be: one flock, one shepherd.

“For this reason the Father loves Me,
because I give my life
in order to take it back later.
“No one takes it away from Me
but I give it of Myself.
“Power I have to give it:
that is the mandate I received from My Father.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

155. Human ecology also involves a profound aspect: the necessary relationship of human life to the moral law written in its own nature, an indispensable relationship in order to create a more dignified environment. Pope Benedict stated that there is “a sociology of man” because “man too has a nature that must be respected and cannot be manipulated at will.” Along these lines, one must recognize that our bodies place us in a direct relationship with the environment and other living beings. Accepting one’s own body as a gift from God is necessary in order to accept and accommodate the whole world as a gift from the Father and common home. In contrast, the logic of dominion over one’s own body changes to a sometimes subtle logic of dominion over creation. Learning to accept one’s own body, to care for it, and to respect its meaning is essential to a true human ecology. Likewise, accepting one’s own male or female body is necessary to be able to recognize oneself in the opposite sex. Thus it is possible to accept with joy the specific gift of the other, male or female, as the work of God the Creator, and to enrich each other. Therefore, an attitude that pretends “to abolish sexual difference, because one can no longer expose oneself to it” is unhealthy.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: