Zondert Mij Barnabas en Saulus af.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen gedijde het woord des Heren en breidde zich uit.  Barnabas en Saulus keerden terug na hun dienstwerk in Jeruzalem volbracht te hebben en namen Johannes, die ook Marcus genoemd werd, mee.  In de gemeente van Antiochíë waren er profeten en leraren:  Barnabas, Simon die Niger genoemd werd, Lúcius uit Cyréne, Mánaën, jeugdvriend van de viervorst Herodes, en Saulus.  Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichtten en vastten, sprak de heilige Geest:  “Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen.”  Na vasten en gebed legden ze hun toen de handen op en lieten hen vertrekken.  Aldus door de heilige Geest uitgezonden gingen zij naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.  Zij kwamen aan in Sálamis en predikten er het woord Gods in de synagogen van de Joden.

Tussenzang               Ps. 67(66), 2-3, 5, 6, 8

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren!
Alleluia

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Alleluia        Kol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

Evangelie        Joh. 12, 44-50

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd verklaarde Jezus met luide stem:  “Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar in Hem die Mij gezonden heeft;  en wie Mij ziet ziet Hem die Mij gezonden heeft.  Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat alwie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.  Indien iemand mijn woorden hoort  zonder ze te onderhouden dan veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden.  Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt heeft reeds iemand die hem veroordeelt:  het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.  Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, Hij heeft Mij opgedragen, wat Ik moet zeggen en verkondigen.  Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.  Wat Ik dus verkondig verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

157. Het algemeen welzijn veronderstelt het respect voor de menselijke persoon als zodanig, met fundamentele en onvervreemdbare rechten die gericht zijn op zijn integrale ontwikkeling. Het vereist ook de instrumenten voor maatschappelijk welzijn en maatschappelijke zekerheid en de ontwikkeling van middengroepen door de toepassing van het beginsel van de subsidiariteit. Hieronder komt in het bijzonder het gezin naar voren als primaire cel van de maatschappij. Tenslotte vereist het algemeen welzijn maatschappelijke vrede, dat wil zeggen stabiliteit en veiligheid van een bepaalde orde, die niet wordt verwezenlijkt zonder aandacht voor verdelende gerechtigheid. Schending hiervan heeft altijd geweld ten gevolge. Heel de maatschappij – en daarin vooral de staat – heeft de plicht het algemeen welzijn te verdedigen en te bevorderen.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday – St. Peter Chanel, pr. and mar. – H.Ludovicus M. Grignion de Montfort, pr.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The day’s reading skips some of the texts we usually read in Lent and Holy Week. We listen to the concluding message of Jesus in public. The undertone is: why did people not believe? The riddle of unbelief occupies the evangelist and yet (this is where today’s gospel begins), yet Jesus had firmly declared “He who believes in me, ….” The envoy represents Jesus sending. The movement of faith does not stay with Jesus but leads across his person to God and finds its end point there.

First Reading   Acts 12, 24-13,5a
Sends me Barnabas and Saul.

From the Acts of the Apostles

In those days the word of the Lord thrived and spread.  Barnabas and Saul returned after completing their ministry in Jerusalem and took John, who was also called Mark, with them.  In the congregation of Antioch there were prophets and teachers:  Barnabas, Simon who was called Niger, Lúcius from Cyræne, Mánaen, childhood friend of the four-prince Herod, and Saul.  Once, while they were performing holy service for the Lord and fasting, the Holy Spirit spoke, “Set apart to Me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.”  After fasting and prayer, they then laid hands on them and allowed them to leave.  Thus sent by the Holy Spirit they went to Seleucia and from there sailed to Cyprus.  They arrived at Sálamis and there preached the word of God in the synagogues of the Jews.

Interlude Ps. 67(66), 2-3, 5, 6, 8

Grant that the nations honor You, O God,
that all nations honor You!
Alleluia

God, be merciful to us and bless us,
show us the light of your countenance;
that on earth may know thy ways,
in all lands thy salvation.

Let all the nations rejoice
Because thou rulest the nations justly
And govern all things on earth.

Grant that the nations honor Thee, O God,
that all nations honor Thee.
God thus grant us His blessing
That all the earth may fear Him.

Alleluia    Col 3, 1

Alleluia.
If then, with Christ, you have been raised to life
Seek ye that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

Gospel   John 12, 44-50

As a light I have come into the world.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to John.

At that time Jesus declared with a loud voice, “He who believes in Me does not believe in Me but in Him who sent Me; and he who sees Me sees Him who sent Me.  As a light have I come into the world, that whoever believes in Me may not remain in darkness.  If anyone hears My words without keeping them I do not condemn him, for I have not come to condemn the world but to save the world.  For he who rejects Me and does not accept My words already has one who condemns him: the word which I have spoken, that will condemn him at the last day.  For I have not spoken of Myself, but the Father who sent Me, He has commissioned Me, what I must say and proclaim.  I know that His mission means eternal life.  What I proclaim, therefore, I proclaim as the Father has told Me.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

157. The common good presupposes respect for the human person as such, with fundamental and inalienable rights aimed at his integral development. It also requires the instruments of social welfare and social security and the development of middle groups through the application of the principle of subsidiarity. Below, in particular, the family emerges as the primary cell of society. Finally, the common good requires social peace, that is, stability and security of a certain order, which is not achieved without attention to distributive justice. Violation of this always results in violence. All of society – and in it, especially the state – has a duty to defend and promote the common good.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________