Vrijdag – H. Pius V, paus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Waarop mogen wij hopen? Ongerust als we zijn kunnen wij – zoals de leerlingen destijds – denken dat wij na Jezus’ dood aan ons lot werden overgelaten, in een Godverlaten en gebroken wereld. Maar niets is minder waar: Jezus heeft ons al op weg gezet, namelijk als kinderen van zijn Vader, als zijn broers en zussen. Dat is het geheim van Pasen, het mysterie dat wij in deze eucharistie vieren; dat de Vader aanwezig is, in het hier en nu. Dat wij dit durven geloven en er steun en kracht uit putten maakt van ons, ondanks ons leven in een sombere en gebroken wereld, waarachtige Paasmensen.

EERSTE LEZING                      Hand. 13, 26-33

God heeft de belofte vervuld door Jezus te doen verrijzen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen Paulus te Antiochië in Pisidië gekomen was,
zei hij in de synagoge :
“Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u :
tot ons is dit woord van verlossing gezonden.
“Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden
Jezus niet erkend hebben maar veroordeeld,
deden zij de uitspraken van de profeten in vervulling gaan
die elke sabbat worden voorgelezen.
“Ofschoon ze geen enkele rechtsgrond konden vinden
voor de doodstraf
hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd.
“Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat,
namen ze Hem van het kruishout
en legden Hem in een graf.
“Maar God wekte Hem uit de doden op
en gedurende vele dagen verscheen Hij aan hen
die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld.
“Dezen zijn nu getuigen van Hem voor het volk.
“Wij dan verkondigen u de blijde boodschap,
dat God de belofte
aan de vaderen gedaan
voor ons, hun kinderen vervuld heeft
door Jezus te doen verrijzen,
zoals ook geschreven staat in de tweede psalm :
Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.”

TUSSENZANG               Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.
of : Alleluia.

Ik zelf heb mijn koning aangesteld
op Sion, mijn heilige berg.
Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot Mij : Gij zijt mijn zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Vraag Mij, Ik geef U de volken als erfdeel,
schenk U de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat ge doet !
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE                       Joh. 14, 1-6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Laat uw hart niet verontrust worden.
“Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
“In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
“Ware dit niet zo
dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
“En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
“Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem :
“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat :
hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Jezus antwoordde hem :
“Ik ben de weg
de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

V. De gerechtigheid tussen de generaties

159. Het begrip algemeen welzijn betreft ook de toekomstige generaties. De internationale economische crises hebben onverbiddelijk de schadelijke effecten laten zien die het ontkennen van een gemeenschappelijke bestemming met zich meebrengt, waarvan ook degenen die na ons zullen komen, niet kunnen worden uitgesloten. Intussen kan men niet meer spreken over een duurzame ontwikkeling zonder solidariteit tussen de generaties. Wanneer wij denken aan de situatie waarin men de planeet aan de toekomstige generaties achterlaat, treden wij in een andere logica, die van de belangeloze gave die wij ontvangen en meedelen. Als de aarde ons wordt geschonken, kunnen wij niet alleen meer denken vanuit een utilitaristisch criterium van efficiëntie en productiviteit voor individueel profijt. Wij hebben het hier niet over een optionele houding, maar over een wezenlijke kwestie van gerechtigheid, daar de aarde die wij hebben gekregen, ook hen die zullen komen, toebehoort. De bisschoppen van Portugal hebben ertoe aangespoord deze plicht tot gerechtigheid op zich te nemen: “het milieu behoort de logica van het ontvangen. Het is een lening die iedere generatie krijgt en moet doorgeven aan de volgende generatie”. Een integrale ecologie heeft dit ruime perspectief.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Friday – St. Pius V, pope

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
What can we hope for? Anxious as we are, we may think – as the disciples did at the time – that after Jesus’ death we were left to our own devices, in a God-forsaken and broken world. But nothing could be further from the truth: Jesus has already set us on our way, namely as children of his Father, as his brothers and sisters. That is the secret of Easter, the mystery that we celebrate in this Eucharist; that the Father is present, in the here and now. That we dare to believe this and draw support and strength from it makes us, despite our lives in a bleak and broken world, true Easter people.

FIRST READING   Acts 13, 26-33

God fulfilled the promise by resurrecting Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days, when Paul had come to Antioch in Pisidia,
he said in the synagogue :
“Men brethren ,
sons of Abraham and God-fearing among you :
to us is this word of salvation sent.
“For because the inhabitants of Jerusalem and their authorities
did not acknowledge Jesus but condemned him,
they fulfilled the sayings of the prophets
which are read every Sabbath.
“Although they could not find any legal basis
for the death penalty
they demanded of Pilate that He be put to death.
“When they had accomplished all that is written about Him,
they took Him down from the cross
and laid Him in a tomb.
“But God raised Him from the dead
and for many days He appeared to those
who had accompanied Him from Galilee to Jerusalem.
“These are now witnesses of Him before the people.
“We therefore proclaim to you the glad tidings,
that God has fulfilled the promise
made to the fathers
to us, their children
by resurrecting Jesus,
as it is written in the second psalm:
Thou art my Son,
I have begotten thee this day.”

INTERLUDIUM Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

Thou art my Son,
I have begotten thee this day.
or : Alleluia.

I myself have appointed my king
on Zion, my holy mountain.
This is the decree of the Lord :
He spoke to Me : Thou art My Son,
I have begotten thee this day.

Ask Me, I will give You the nations as an inheritance,
give you the earth as your own.
Break their resistance with an iron scepter,
smash them to pieces like clay pots.

Be wise now, ye princes,
rulers of the earth, know what ye do!
Serve the Lord with awe,
kiss Him tremblingly on the feet.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 1-6

I am the way, the truth and the life.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Let not your heart be troubled.
“Ye believe in God ,
believe also in me.
“In my Father’s house there is room for many.
“If this were not so
I would have told you,
for I am going down to prepare a place for you.
“And when I have gone and prepared a place for you
I will come again to take you in with Me,
that thou also mayest be where I am.
“Ye know where I am going
and also the way thither is known unto thee.”
Tomas said to Him :
“Lord, we know not where thou goest :
how then shall we know the way ?”
Jesus answered him :
“I am the way
the truth and the life.
“No one comes to the Father except through Me.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

V. Justice between the generations

159. The concept of the common good also concerns future generations. The international economic crises have shown inexorably the harmful effects of denying a common destiny, from which even those who will come after us cannot be excluded. Meanwhile, one can no longer speak of sustainable development without intergenerational solidarity. When we think of the situation of leaving the planet to future generations, we enter into another logic, that of the disinterested gift we receive and share. When the earth is given to us, we can no longer think only from a utilitarian criterion of efficiency and productivity for individual benefit. We are not talking here about an optional attitude, but about an essential question of justice, since the earth that we have received also belongs to those who will come. The bishops of Portugal urged us to take on this duty of justice: “the environment belongs to the logic of receiving. It is a loan that each generation receives and must pass on to the next”. An integral ecology has this broad perspective.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: