http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfde paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
De maand mei is gestart.
Hopelijk wordt het een lieflijke maand,
waarin het nieuwe leven in de natuur
ons een overvloed aan kleur en geur schenkt.
Voor christenen groeit hopelijk de paassfeer verder:
het besef dat de verrezen Heer er is.
Hij is dicht bij ons en wij weten Hem nabij.
Jezus gebruikt vandaag een beeld uit de natuur
om die nabijheid aan te wijzen.
Hij zegt: ‘Ik ben de wijn stok, gij de ranken’.
Zo zijn wij met Hem verbonden, als ranken aan een wijnstok.
Moge die verbondenheid voor ons een realiteit zijn.

EERSTE LEZING                                         Hand. 9, 26-31

Hij verhaalde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd deed Paulus,
in Jeruzalem aangekomen,
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten,
maar allen waren bang van hem
omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was.

Barnabas trok zich zijn lot aan,
bracht hem bij de apostelen
en verhaalde hun
hoe Paulus onderweg de Heer
gezien
had
en deze tot hem had gesproken,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was
in de naam van Jezus.
Voortaan ging Paulus in Jeruzalem geregeld met hen om
terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer.
Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten.
Dezen probeerden hem te vermoorden.
Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten zij hem weg naar Caesarea
en lieten hem naar Tarsus vertrekken.

Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door de vertroosting van de heilige Geest.

Antwoordpsalm                                               Ps. 22(21), 26-27, 28 en 30, 31-32

Keervers
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
bij de godvrezenden breng ik U dank.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren.
En nedervallen zullen voor zijn aangezicht
de stammen en de volken overal.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden,
dit heeft de Heer gedaan.

TWEEDE LEZING                                       1 Joh. 3, 18-24

Dit is zijn gebod: dat wij geloven en liefhebben.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen
maar met concrete daden.
Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid
dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn
ons geweten geruststellen,
ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart
en Hij weet alles.

Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.

En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt,
blijft in God
en God blijft in Hem.
En dat Hij in ons woont,
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

Vers voor het evangelie                                      Joh. 15, 4a.5b

Alleluia.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 15, 1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt,
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij,
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.

“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft,
wordt hij weggeworpen als rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt:
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerling zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

161. Men kan intussen niet meer met minachting en ironie naar de catastrofale voorspellingen kijken. Wij zouden voor de komende generaties teveel puinhopen, woestijnen en vuil kunnen achterlaten. Het ritme van de consumptie, de verspilling en aantasting van het milieu is de mogelijkheid van de planeet te boven gegaan, en wel zodanig dat de huidige levensstijl, omdat hij onhoudbaar is, alleen maar kan uitlopen op catastrofen, zoals feitelijk al periodiek gebeurt in verschillende streken. De vermindering van de effecten van de huidige onevenwichtigheid hangt af van wat wij nu doen, vooral als wij aan de verantwoordelijkheid denken die degenen die de ergste gevolgen zullen lijden, aan ons zullen toeschrijven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Fifth Easter Sunday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
The month of May has begun.
Hopefully it will be a lovely month,
in which the new life in nature
gives us an abundance of color and fragrance.
For Christians, hopefully the Easter spirit will continue to grow:
The realization that the risen Lord is here.
He is close to us and we know Him to be near.
Today Jesus uses an image from nature
to indicate this closeness.
He says: “I am the vine, you the branches.
Thus we are connected to Him, like tendrils on a vine.
May this closeness be a reality for us.

FIRST READING    Acts 9, 26-31

He told them how he had seen the Lord on the road.

From the Acts of the Apostles

At that time Paul,
arriving in Jerusalem,
attempted to join the disciples,
but all were afraid of him
because they could not believe that he was a disciple.

Barnabas took his fate to heart,
brought him to the apostles
and told them
how Paul, on the way, had seen
the Lord on the road
and the Lord had spoken to him,
and how in Damascus he had stood up boldly
in the name of Jesus.
Henceforth in Jerusalem Paul dealt with them regularly
as he fearlessly acted in the name of the Lord.
He spoke and disputed with the Hellenists.
The latter tried to kill him.
When the brothers found out about this,
they took him away to Caesarea
and let him go to Tarsus.

Now the Church enjoyed peace throughout Judea, Galilee and Samaria;
she was more and more confirmed in the fear of the Lord
and was steadily increasing in number
by the consolation of the Holy Spirit.

Responsorial     Ps. 22(21), 26-27, 28 and 30, 31-32

Refrain
For all the multitude I will praise You.

For all the multitude I will praise You,
By the God-fearing I will give thanks to You.
The poor will eat and be satiated,
and all who seek God will praise Him,
their courage will be revived.

Then all the nations of the earth
Will remember the Lord and turn to Him.
And fall down before him shall all the tribes
The tribes and nations everywhere.
Those who rest in the earth shall worship Him,
All those who descend into the dust shall bow before Him.

My soul shall live before His face,
my posterity shall always be His servants.
It shall tell of the Lord to the generation to come,
of his righteousness to those who are born,
this the Lord has done.

SECOND READING 1 Jn 3, 18-24

This is his commandment: that we believe and love.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

we must love not with words and slogans
but with concrete deeds.
This is our standard;
by which we may be sure
that we belong to the true God.
Then we may also before his face
reassure our conscience,
even if it condemns us,
because God is bigger than our heart
and He knows everything.

Dear friends,
since our conscience does not have to condemn us,
we may deal boldly with God;
we receive from Him everything we ask for,
because we keep his commandments
and do what is pleasing to Him.

And this is His commandment:
believe in his Son Christ with all our hearts
and love one another as He has commanded us.
Whoever keeps His commandments ,
abides in God
and God abides in him.
And that He dwells in us ,
we know by the Spirit he has given us.

Verse for the Gospel John 15, 4a.5b

Alleluia.
Abide in me, and I will abide in you, says the Lord;
he who abides in Me bears much fruit.
Alleluia.

GOSPEL     John 15, 1-8

He who abides in Me while I abide in him, he bears much fruit.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples:

“I am the true vine
and my Father is the vinedresser.
“Every vine to Me that bears no fruit,
He cuts off;
and every one that does bear fruit,
He purifies, that they may bear more fruit.
“You are already pure
because of the word that I have spoken to you.
“Abide in Me,
and I will abide in you.
“Just as the vine cannot bear fruit by itself
but only if it abides in the vine,
so neither can you if you do not abide in Me.

“I am the vine, ye the tendril.
“He who abides in Me while I abide in him,
he shall bear much fruit,
for apart from Me you can do nothing.
“If anyone does not abide in Me,
he is cast away as a tendril and withers;
one brings them together, throws them into the fire and they burn.
“If ye abide in Me, and My words abide in you,
then ask what ye want and ye shall have it.
“By this my Father is glorified:
That thou mayest bear rich fruit;
so shall ye be my disciples.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

161. Meanwhile, one cannot look at catastrophic predictions with disdain and irony. We could leave too many ruins, deserts and dirt for the coming generations. The pace of consumption, waste and environmental degradation has exceeded the planet’s capacity, to the point that the current lifestyle, because it is unsustainable, can only end in catastrophe, as is in fact already happening periodically in various regions. Reducing the effects of the current imbalance depends on what we do now, especially if we think of the responsibility that those who will suffer the worst consequences will attribute to us.

To be continued            For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: