Maandag – HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Filippus was een waarachtige getuige van de Heer. Hij wist door een weloverwegen catechese velen voor Christus te winnen. Zijn evangelisatiemethode is tot op vandaag actueel: mensen beluisteren, met hen op weg gaan, Christus verkondigen en hen tot geloof in Hem brengen. Jakobus had een ander charisma. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem en leidde daar met discretie en grote wijsheid de gemeenschap van de christenen. Hij bevorderde hun gebedsleven en vierde met hen de eucharistie. Ondanks zijn zachtheid en wijsheid werd hij toch ter dood gebracht, omwille van het evangelie.

EERSTE  LEZING            1 Kor. 15, 1-8

De Heer is verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt :
in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd ?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt ;
anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.

TUSSENZANG                      Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Hun roep weerklinkt over heel de aarde.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA               Joh.14, 6b en 9c

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
zegt de Heer ;
wie Mij ziet, Filippus, ziet de Vader.
Alleluia.

EVANGELIE                Joh. 14, 6-14

Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
“Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
“Als gij Mij zoudt kennen
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
“Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus :
“Heer, toon ons de Vader ;
dat is ons genoeg.”
En Jezus weer :
“Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus ?
“Wie Mij ziet, ziet de Vader.
“Hoe kunt ge dan zeggen :
Toon ons de Vader ?
“Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?
“De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die,
blijvend in Mij,
zijn werk verricht.
“Gelooft Mij :
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
“Of gelooft het anders omwille van de werken.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie in Mij gelooft
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
“Ja, grotere dan die zal hij doen
omdat Ik naar de Vader ga.
“En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen
opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
“Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam
zal Ik het doen.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

162. De moeilijkheid om deze uitdaging serieus te nemen houdt verband met een ethisch en cultureel verval waarmee de ecologische crisis gepaard gaat. De postmoderne mens loopt voortdurend het gevaar individualistisch te worden en veel huidige maatschappelijke problemen moeten in verband worden gebracht met het egoïstisch zoeken naar onmiddellijke bevrediging, met de crises rond gezin en maatschappij en met de moeilijkheid om medemensen werkelijk te erkennen. Vaak heeft men te maken met een excessieve en kortzichtige consumptie van ouders die de kinderen schaadt. Kinderen die steeds meer moeilijkheden ondervinden om een eigen huis te verwerven en een gezin te stichten. Bovendien houdt dit onvermogen om serieus te denken aan de toekomstige generaties verband met ons onvermogen onze horizon te verbreden en te denken aan al degenen die van verdere ontwikkeling worden buitengesloten. Denken wij niet alleen aan de armen van de toekomst, het is ook goed aan de armen van vandaag te denken, die maar weinig jaren op deze aarde leven en niet meer kunnen wachten. Daarom “is er behalve een loyale solidariteit tussen de generaties ook een dringende morele behoefte om de solidariteit binnen eenzelfde generatie te hernieuwen”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – HH. Philip and James, apostles

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Philip was a true witness for the Lord. He knew how to win many to Christ through deliberate catechesis. His method of evangelization is still current today: listening to people, going with them, proclaiming Christ and bringing them to faith in Him. James had a different charism. He was the first bishop of Jerusalem and led the community of Christians there with discretion and great wisdom. He promoted their prayer life and celebrated the Eucharist with them. Despite his gentleness and wisdom, he was nevertheless put to death, for the sake of the gospel.

FIRST READING 1 Cor. 15, 1-8

The Lord appeared to James, then to all the apostles.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

I call your attention to the gospel which I preached to you,
which you have received,
by which you are established
and by which you are also saved:
In what terms did I preach it to you?
I suppose you have memorized them ;
Otherwise you would have accepted the faith without thinking.

In the first place, I have handed down to you
what I myself have received as tradition,
namely that Christ died for our sins,
according to the Scriptures
and that He was buried,
and that He rose again on the third day,
according to the scriptures,
and that He appeared to Cephas and then to the Twelve.

Then He appeared
to more than five hundred brethren at once,
most of whom are still alive,
though some have died.
Next He appeared to James,
then to all the apostles.
And last of all He also appeared to me,
the misspent.

INTERLUDIUM Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Their call echoes throughout the earth.

The heavens proclaim God’s glory,
the firmament shows us the work of his hands.
The day calls it forth to the next day,
the night passes on to the night.

No word is spoken, no voice echoes,
not a sound is heard;
yet over all the earth their call rings out,
their message penetrates to the edge of the world.

ALLELUIA John 14, 6b and 9c

Alleluia.
I am the way, the truth and the life,
says the Lord ;
he who sees me, Philip, sees the Father.
Alleluia.

GOSPEL   John 14, 6-14

I have been with you so long and you have not yet known Me ?

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :

“I am the way, the truth and the life.
“No one comes to the Father except through Me.
“If you would know me.
you would also know my Father.
“Already now ye know Him and see Him.”
At this Philip said :
“Lord, show us the Father ;
that is enough for us.”
And Jesus again :
“I have been with you so long
and ye know Me not yet, Philip?
“He who sees Me sees the Father.
“How then can you say :
Show us the Father?
“Do you not believe that I am in the Father and that the Father is in Me?
“The words that I tell you I do not speak of Myself,
but it is the Father who,
abiding in Me,
performs his work.
“Believe Me :
I am in the Father and the Father is in Me.
“Or else believe it for the sake of works.
“Verily, verily, I say unto you :
he that believeth in Me
shall also do for himself the works that I do.
“Yea, greater than these shall he do
because I go to the Father.
“And whatsoever ye shall ask in my name,
I will do it
that the Father may be glorified in the Son.
“If ye shall ask Me anything in My Name
I will do it.”

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

162. The difficulty of taking this challenge seriously is linked to an ethical and cultural decay that accompanies the ecological crisis. Postmodern man is in constant danger of becoming individualistic, and many current social problems must be linked to the selfish search for immediate gratification, to the crises surrounding family and society, and to the difficulty of truly recognizing fellow human beings. Often one has to do with an excessive and short-sighted consumption of parents that harms the children. Children who experience increasing difficulties in acquiring a home of their own and starting a family. Moreover, this inability to think seriously about future generations is related to our inability to expand our horizons and think of all those who are excluded from further development. Not only do we think of the poor of the future, it is also good to think of the poor of today, who live only a few years on this earth and cannot wait any longer. Therefore, “in addition to loyal intergenerational solidarity, there is an urgent moral need to renew solidarity within the same generation.”

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: