Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Het hoeft ons niet te verwonderen dat er soms spanningen in onze geloofsgemeenschappen zijn. Die spanningen waren er ook al bij de eerste christenen. Oude tradities en nieuwe vormen van geloofsbeleving, de oudgedienden en de nieuwkomers, zien de dingen soms heel verschillend. Geloofsherbronning blijft voor ons allen daarbij een levensnoodzakelijke opdracht. Wat goed is, is wat ons helpt om onze innige verbondenheid met Christus nog te versterken. Daarin mogen wij elkaar tot steun en toeverlaat zijn.

EERSTE LEZING                                                 Hand. 15, 1-6

Een strijdvraag wordt voorgelegd aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen
en aan de broeders de leer verkondigden :
“Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden,
kunt ge niet gered worden.”
Toen hierover strijd ontstond
en Paulus en Barnabas
in een felle woordenwisseling met hen raakten,
droeg men Paulus en Barnabas
en enkele andere leden van de gemeente op
met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.
Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan
reisden zij door Fenicië en Samaria,
waar ze alle broeders grote vreugde bereidden
door te vertellen van de bekering der heidenen.
Bij hun aankomst te Jeruzalem
werden zij ontvangen door de gemeente,
de apostelen en de oudsten,
en zij verhaalden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
Maar enige gelovigen,
afkomstig uit de partij der Farizeeën
stonden op en verklaarden
dat men hen moest besnijden,
en hun moest opleggen de Wet van Mozes te onderhouden.
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen
om deze zaak te bezien.

TUSSENZANG                                                 Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
of : Alleluia.

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                                           Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en ze volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Joh. 15, 1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij af ;
en elke die wel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt :
dat gij rijke vruchten draagt ;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. De dialoog over het milieu in de internationale politiek

164. Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft na het overwinnen van veel moeilijkheden de tendens steeds meer opgeld gedaan om de planeet te beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont. Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Maar dezelfde rede die gebruikt wordt voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende vormen van internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te lossen. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te plannen, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van de hulpbronnen van bos en zee te bevorderen en voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Wednesday in the fifth week of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
It should not surprise us that there are sometimes tensions in our faith communities. Such tensions were present even among the first Christians. Old traditions and new forms of experiencing faith, the old-timers and the newcomers, sometimes see things very differently. In this regard, the renewal of faith remains a vital task for all of us. What is good is what helps us to further strengthen our close relationship with Christ. In this we may support and assist one another.

FIRST READING    Acts 15, 1-6

A question of conflict is presented to the apostles and elders in Jerusalem.

From the Acts of the Apostles

In those days there were some who had come from Judea
and proclaimed to the brethren the doctrine :
“If thou wilt not have thyself circumcised according to Mosaic custom ,
you cannot be saved.”
When a dispute arose about this
and Paul and Barnabas
got into a heated argument with them.
Paul and Barnabas and some other
members of the congregation,
with this question of dispute went
to the apostles and elders in Jerusalem.
After they were seen off by the congregation
they traveled through Phoenicia and Samaria,
where they gave great joy to all the brethren
by telling them of the conversion of the Gentiles.
On their arrival in Jerusalem
they were received by the congregation,
the apostles and the elders,
and they recounted all
God had accomplished with their cooperation.
But some of the believers,
from the party of the Pharisees
stood up and declared
that they should be circumcised
and command them to keep the Law of Moses.
So the apostles and the elders came together
to consider this matter.

INTERLUDIUM    Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

How glad was I, when I was called :
We are going to God’s house !
or : Alleluia.

How happy was I, when I was called :
We are going to God’s house!
Now may my foot, Jerusalem,
enter thy gates.

Jerusalem, walled city,
so densely built:
to you the tribes are marching,
the tribes of God’s people.

They go according to the custom of Israel
worship the name of God.
There are the seats of the law,
the throne of David’s house.

ALLELUIA    John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord,
and I know them and they follow me.
Alleluia.

GOSPEL    John 15, 1-8

He who abides in Me as I abide in him bears much fruit.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“I am the true vine
and my Father is the vinedresser.
“Every vine of mine that does not bear fruit
He cuts off ;
and every branch that bears fruit
He purifies, that it may bear more fruit.
“You are already pure
thanks to the word that I have spoken to you.
“Abide in me
and I will abide in you.
“As the vine cannot bear fruit by itself
but only if it abides in the vine,
so neither can you if you do not abide in Me.
“I am the vine, ye the tendril.
“He who abides in Me while I abide in him
he bears much fruit,
for apart from Me you can do nothing.
“If anyone does not abide in Me
he is cast away like the vine and withers;
one gathers them together, throws them into the fire and they burn.
“If ye abide in Me and My words abide in you
then ask what ye want and ye shall have it.
“By this my Father is glorified :
that ye bear rich fruit ;
so shall ye be my disciples.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

I. The dialogue on the environment in international politics

164. Since the middle of the last century, after overcoming many difficulties, the tendency has become more and more prevalent to consider the planet as a homeland and humanity as a people inhabiting a common house. A world of interdependence means not only understanding that the harmful effects of lifestyles, production and consumption affect all, but above all ensuring that solutions are proposed from a global perspective and not just in defense of the interests of a few countries. Interdependence obliges us to think of one world, of a common project. But the same reason used for enormous technical development fails to find effective forms of international management to solve the serious difficulties of the environment and society. To address the fundamental problems, which cannot be solved by actions of countries individually, a global consensus becomes indispensable, leading, for example, to plan a sustainable and diversified agriculture, to develop renewable and low-polluting forms of energy, to promote greater energy efficiency, to promote more adequate management of forest and marine resources, and to ensure access to drinking water for all.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________