http://kerkengeloof.wordpress.com

Zesde Paaszondag

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Hoe hebben wij elkaar lief?
We komen samen, sommigen elke zondag,
anderen af en toe, wanneer het kan.
Maar hebben we elkaar ook lief?
En op welke manier dan?
Wat is onze maatstaf
wanneer Jezus ons oproept om elkaar lief te hebben?

Van buitenaf, met de ogen van de wereld bekeken,
klinkt deze oproep misschien naïef.
Toch ervaren we allemaal liefhebben als iets fundamenteels in het leven.
Het stelt ons in staat onszelf te overstijgen.
Daarom vraagt Jezus ons ook het ernstig te nemen,
erbij stil te staan,
en met Hem te kijken naar de bron van liefde: zijn Vader.

EERSTE LEZING                            Hand. 10, 25-26.34-35.44-48

Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op,
ik ben ook maar een mens.”

Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van personen bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet,
Hem welgevallig is.”

Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren,
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort,
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.

Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Antwoordpsalm                 Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Keervers
De Heer toonde zijn gerechtigheid aan de volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken;
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

De hele aarde aanschouwde
het heil van de Heer, onze God.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING                                                   1 Joh. 4, 7-10

God is liefde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft,
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard,
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Vers voor het evangelie               Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Joh. 15, 9-17

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad.
“Blijft in mijn liefde.
“Als gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik die de geboden van mijn Vader heb onderhouden,
in zijn liefde blijf.
“Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

“Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
“Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.

“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
“Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.

“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

168. Onder de positieve ervaringen kan bijvoorbeeld de Conventie van Bazel over gevaarlijk afval met een meldingssysteem, vastgestelde niveaus en controles worden vermeld, evenals het verplichtende verdrag over de internationale handel in met uitsterven bedreigde wilde dier-en plantensoorten, dat voorziet in het sturen van delegaties ter controle van een daadwerkelijke uitvoering . Dankzij de Conventie van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en de uitvoering ervan door het Protocol van Montreal en de amendementen hierop, lijkt het probleem van het dunner worden van deze laag tot een oplossing te zijn gekomen.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Sixth Sunday of Easter

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
How do we love one another?
We come together, some every Sunday,
others occasionally, when we can.
But do we love each other?
And in what way?
What is our standard
when Jesus calls us to love one another?

From the outside looking in, with the eyes of the world,
this call may sound naive.
Yet we all experience loving as something fundamental in life.
It enables us to transcend ourselves.
That is why Jesus also asks us to take it seriously,
to dwell on it,
and to look with Him to the source of love: His Father.

FIRST READING    Acts 10, 25-26,34-35,44-48

The gift of the Holy Spirit has also been poured out on the Gentiles.

From the Acts of the Apostles

When Peter entered, Cornelius came to meet him
And honored him with a footfall.
But Peter made him stand up and said:
“Stand up,
I too am only human.”

Peter took the floor and spoke:
“Only now do I realize,
that with God there is no respect of persons,
but that, from whatever nation,
everyone who fears Him and does good,
is pleasing to Him.”

While Peter was still speaking in this way,
the Holy Spirit suddenly came down
upon all who were listening to the speech.
The believers from the circumcision
who had come with Peter,
were amazed that the gift of the Holy Spirit
had also been poured out on the Gentiles,
for they heard them speaking languages
and glorifying God.

Then Peter said:
“Can anyone yet refuse the water ,
so that these people might not be baptized
who have received the Holy Spirit just as we have?”
And he commanded them to be baptized
in the name of Jesus Christ.
Thereupon they asked him to stay a few more days.

Responsorial Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrain
The Lord showed his righteousness to the nations.

Sing to the Lord a new song
Because he did wonders.
His hand asserted itself powerfully,
the power of his holy arm.

The Lord revealed his salvation,
He showed justice to the nations;
He remembered His mercy,
His faithfulness to the house of Israel.

The whole earth beheld
The salvation of the Lord our God.
Glorify the Lord, all nations,
be glad, rejoice and sing.

SECOND READING     1 John 4, 7-10

God is love.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,
let us love one another
For love comes from God.
Everyone who loves ,
is a child of God and knows God.
Man without love does not know God
for God is love.
And the love that is God,
has revealed himself among us,
in that He sent His only Son into the world
to bring us life.
In this love consists:
not we have loved God
but He has loved us,
and he sent his Son
to wipe out our sins through the sacrifice of his life.

Verse for the Gospel John 14, 23

Alleluia.
If anyone loves Me, he will keep My Word;
my Father will love him
And We will come to him.
Alleluia.

GOSPEL       John 15, 9-17

No greater love can anyone have than this, that he gives his life for his friends.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to His disciples:

“As the Father has loved Me ,
so have I also loved you.
“Abide in my love.
“If ye keep my commandments,
ye shall abide in my love,
as I who have kept my Father’s commandments,
abide in his love.
“This I say to you
That my joy may be in you
and your joy may become perfect.
“This is my commandment,
that ye love one another as I have loved you.
“No greater love can anyone have than this,
that he lay down his life for his friends.

“Ye are My friends if ye do what I command you.
“I call you servants no more
for the servant does not know what his lord does,
but ye I have called friends
for I have communicated to you all
which I have heard from the Father.

“Not you have chosen Me but I you,
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
“Then the Father will give you
all that ye ask him in my name.

“This is my commandment,
that you love one another.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

168. Among the positive experiences, one can mention, for example, the Basel Convention on hazardous waste with a reporting system, established levels and controls, as well as the mandatory Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which provides for the sending of delegations to verify effective implementation . Thanks to the Vienna Convention for the protection of the ozone layer and its implementation by the Montreal Protocol and its amendments, the problem of the thinning of this layer seems to have come to a solution.

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: