http://kerkengeloof.wordpress.com

Zevende paaszondag

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Met het vieren van de eucharistie
gaan wij in op de vraag en de opdracht van Jezus:
‘Blijf dit doen om mij te gedenken’.
Die goede traditie willen wij bewaren en doorgeven.
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
klinkt Jezus’ gebed voor zijn trouwe leerlingen.
‘Wil hen bewaren!’, zo bidt Hij tot God.
Zij zijn de dragers en behoeders van de boodschap,
de apostelen, opnieuw twaalf in getal,
opnieuw één en vol vertrouwen.
In dit vertrouwen, en verbonden door dezelfde opdracht,
willen wij hier biddend samen zijn.

EERSTE LEZING                                     Hand. 1, 15-17.20a.20c-26

Een van hen moet met ons getuige worden van zijn verrijzenis.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep
van ongeveer honderdtwintig personen bijeen –
en sprak:

Broeders en zusters,
het Schriftwoord moest in vervulling gaan
dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas,
die de gids is geworden
van hen die Jezus gevangen namen.
“Hij behoorde tot ons getal
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
“Er staat immers geschreven in het boek van de psalmen:
Een ander neme zijn ambt over.
“Dus moet een van de mannen
die tot ons gezelschap behoorden
gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.

Men stelde er twee voor:
Jozef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus,
en Mattias.
Toen baden zij als volgt:
“Gij Heer, die aller harten kent,
wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,
waaraan Judas ontrouw werd
om heen te gaan naar zijn eigen plaats.”
Toen liet men loten
en het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Antwoordpsalm                                 Ps. 103(102), 1-2, 11-12, 19-20ab

Keervers
De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

TWEEDE LEZING                                                       1 Joh. 4, 11-16

Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.

En wij, wij hebben gezien
en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde:
wie in de liefde woont,
woont in God
en God is met hem.

Vers voor het evangelie                                 Joh. 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga heen, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 17, 11b-19

Dat zij één mogen zijn zoals Wij

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was,
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
“Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.

“Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
“Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
“Zij zijn niet van de wereld
zoals Ik niet van de wereld ben.

“Wijd hen U toe in de waarheid.
“Uw woord is waarheid.
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt,
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

175. Dezelfde logica die het moeilijk maakt drastische besluiten te nemen om de globale opwarming terug te dringen, maakt het niet mogelijk het uitroeien van de armoede te verwezenlijken. Wij hebben behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het terugdringen van de vervuiling en de ontwikkeling van de arme landen en regio’s inhoudt. Terwijl de 21ste eeuw een beheer handhaaft dat eigen is aan vervlogen tijden, maakt zij een verlies aan macht van de nationale staten mee, vooral omdat de economie en de financiële wereld een transnationaal karakter bezit die ernaar neigt de politiek te overheersen. In deze context wordt de ontwikkeling van sterkere en efficiënt georganiseerde instellingen onontbeerlijk, met bevoegdheden die onpartijdig worden bepaald door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en de macht hebben om sancties op te leggen. Zoals Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds ontwikkelde lijn: “Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”. In dit perspectief krijgt de diplomatie een ongekend belang om internationale strategieën te bevorderen die ernstige problemen, die allen uiteindelijk zullen treffen, te voorkomen.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________________

Seventh Sunday of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts to the healing effect of
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

In celebrating the Eucharist,
we respond to the question and the command of Jesus:
‘Keep doing this in remembrance of me’.
We want to preserve this good tradition and pass it on.
On this Sunday between Ascension and Pentecost
Jesus’ prayer for his faithful disciples is heard.
Keep them’ is how he prays to God.
They are the bearers and custodians of the message,
the apostles, again twelve in number,
again one and full of trust.
In this trust, and united by the same commission,
Let us be together in prayer.

FIRST READING   Acts 1:15-17.20a.20c-26

One of them is to witness with us his resurrection.

From the Acts of the Apostles

In those days Peter stood up in the midst of the brethren
– There was a group
of about one hundred and twenty persons together –
and spoke:

Brothers and sisters,
the word of Scripture was to be fulfilled
that the Holy Spirit spoke by the mouth of David
has spoken before about Judas,
who became the guide
of those who took Jesus captive.
“He was of our number
and had received his share in this ministry.
“For it is written in the Book of Psalms:
Another may take his office.
“Therefore, one of the men
who belonged to our company
during the time that the Lord Jesus was among us,
from the baptism of John
until the day when he was taken from us,
should become with us a witness to his resurrection.

Two were proposed:
Joseph also called Barsabbas, nicknamed Justus,
and Mattias.
Then they prayed as follows:
“Thou Lord, who knowest all hearts,
appoint the one whom thou hast chosen from among these two
to occupy the place in this ministry and apostleship,
to which Judas was unfaithful
to go to his own place.”
Then they drew lots
And the lot fell to Mattias.
He was added to the group of the eleven apostles.

RESPONSORIAL   Ps. 103(102), 1-2, 11-12, 19-20ab

Refrain
The Lord has established his throne in heaven.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of thy being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not His benefits!

As wide as the heavens span the earth,
so all-embracing is His mercy.
As far as the distance from east to west,
He drives out sin from us.

The Lord has established His throne in heaven,
He reigns over all the universe.
Glorify the Lord, all his heavenly messengers,
mighty executors of his command.

SECOND READING 1 John 4, 11-16

He who lives in love lives in God, and God is with him.

From the First Letter of the Holy Apostle John

Friends,

If God has loved us so much,
we also ought to love one another.
Never has anyone seen God,
but if we love one another,
God lives in us
and His love has become perfect in us.
This is the proof that we abide in Him
As He dwells in us,
that He has given us part in His Spirit.

And we, we have seen
and we testify that the Father has sent His Son
to be the Saviour of the world.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God,
God lives in him
and he lives in God.
Thus we have come to know the love that God has for us
and we believe in it.
God is love:
he who dwells in love
lives in God
and God is with him.

Verse for the Gospel John 14, 18

Alleluia.
I will not leave you orphaned, says the Lord,
I am going, and will return to you,
and your hearts will rejoice.
Alleluia.

GOSPEL     John 17, 11b-19

That they may be one as We are

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus lifted His eyes to heaven and prayed:
“Holy Father,
keep in Thy name those whom Thou hast given Me,
that they may be one like unto Us.
“When I was with them,
I have kept in thy name those whom thou hast given me.
“I have watched over them
And none of them perished
except the man of destruction,
for the Scripture had to be fulfilled.

“But now I come to you
and still in the world I say this,
that they may possess my joy to the full.
“I have told them thy word,
but the world hated them
because they are not of the world
as I am not of the world.
“I pray not that Thou take them away from the world,
but that Thou preserve them from evil.
“They are not of the world
As I am not of the world.

“Consecrate them to Thee in truth.
“Thy word is truth.
“As thou hast sent me into the world,
I send them into the world,
and for their sake I consecrate Myself to Thee,
that they too may be consecrated to Thee in truth.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

175. The same logic that makes it difficult to take drastic decisions to reduce global warming does not make it possible to eradicate poverty. We need a more responsible global response that includes reducing pollution and developing poor countries and regions. While the 21st century maintains a management characteristic of bygone eras, it is witnessing a loss of power of nation states, especially as the economy and finance have a transnational character that tends to dominate politics. In this context, the development of stronger and efficiently organised institutions becomes indispensable, with powers impartially determined by agreements between national governments and the power to impose sanctions. As Benedict XVI has said in the line already developed by the Church’s social teaching: “In order to steer the world economy, to rehabilitate the economies affected by the crisis, to prevent a worsening of the crisis and resulting imbalances, to achieve appropriate integral disarmament, security and peace, to ensure the protection of the environment and to regulate migratory flows, a true global political authority is necessary, as already outlined by my predecessor, Blessed Pope John XXIII”. In this perspective, diplomacy takes on an unprecedented importance in promoting international strategies to avoid serious problems that will ultimately affect all.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: