http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Johannes I, paus en mrt.

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We mogen ons niet laten ontmoedigen. Dat is de boodschap die Paulus ons brengt. Wij mogen ons steentje bijdragen tot de verkondiging. Geen steentje is te min of te klein. Dat is duidelijk in de heilsgeschiedenis waaruit blijkt welke lange weg God met de mens wil gaan. Wij bouwen aan iets nieuws. Christus is de hoeksteen én de sluitsteen van dat nieuwe gebouw waartoe ook wij mogen bijdragen. Paulus was zich bewust van zijn zending. Hij verkondigde niet zichzelf maar hij verkondigde het evangelie van Gods genade. Het is nu aan ons om Gods Naam bekend te maken. De Heilige Geest zal ons daarbij helpen.

EERSTE LEZING                                                Hand. 20, 17-27

Mijn loopbaan is ten einde en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zond Paulus vanuit Milete een bode naar Éfeze
om de oudsten van die kerk te ontbieden.
Toen zij bij hem aangekomen waren
sprak hij hen aldus toe :
“Gij weet hoe ik
vanaf de eerste dag dat ik in Asia kwam,
al die tijd onder u heb geleefd ;
hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend,
onder tranen
en in beproevingen
die mij overkwamen door de aanslagen der Joden ;
hoe ik niets wat nuttig kon zijn
heb nagelaten u te verkondigen en te leren
in het openbaar en bij u thuis,
terwijl ik Joden en Grieken bezwoer
zich te bekeren tot God
en te geloven in onze Heer Jezus.
“En nu bevind ik mij,
gebonden door de Geest als ik ben,
op weg naar Jeruzalem,
zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen ;
alleen verzekert mij de heilige Geest van stad tot stad
dat boeien en kwellingen mij wachten.
“Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde,
als ik mijn loopbaan maar ten einde breng
en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb
om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade.
“En nu weet ik dat gij mijn gelaat niet meer zult zien,
gij allen bij wie ik rondgegaan ben
om het Koninkrijk te prediken.
“Daarom verzeker ik u op de dag van heden
dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook.
“Want ik heb niets nagelaten
om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen.

TUSSENZANG                                                        Ps. 68(67), 10-11, 20-21

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of : Alleluia.

Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar hadt bereid.

De Heer zij geloofd, dag aan dag :
Hij draagt onze lasten, de God van ons heil.
Want onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

EVANGELIE                                                            Joh. 17, 1-11a

Vader, verheerlijk uw Zoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei :
“Vader, het uur is gekomen.
“Verheerlijk uw Zoon
opdat de Zoon U verheerlijke.
“Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken
aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
“En dit is het eeuwige leven
dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
“Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
“Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
“Ik heb uw Naam geopenbaard
aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
“U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven
en zij hebben Uw woord onderhouden.
“Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
“Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
“Ik bid voor hen.
“Niet voor de wereld bid Ik
maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
“Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
“Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
“Ik blijf niet langer in de wereld ;
zij echter blijven in de wereld terwijl Ik naar U toe kom.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

177. De mogelijkheid van onverantwoord gebruik van menselijke vermogens in aanmerking genomen, heeft iedere staat binnen het eigen grondgebied de functie, te plannen, coördineren, bewaken en bestraffen. Hoe ordent en bewaakt de maatschappij de eigen toekomst in een context van voortdurende technologische vernieuwingen? Een factor die in dezen doeltreffend regulerend werkt, is het recht, dat de gedragsregels in het licht van het algemeen welzijn vaststelt. De grenzen die een gezonde, volwassen en soevereine maatschappij moet opleggen, betreffen vooruitzichten en voorzorgsmaatregelen, adequate regelingen, waakzaamheid betreffende het toepassen van de normen, het bestrijden van corruptie, operationele controle op het aan de oppervlakte komen van niet gewenste effecten van productieprocessen en passend ingrijpen ten opzichte van mogelijke risico’s.  Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke en institutionele structuur bestaat niet alleen om misstanden te vermijden, maar ook om de goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit die nieuwe wegen zoekt te stimuleren en om persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________

Tuesday – St John I, Pope, Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts to the healing effect of
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
We must not allow ourselves to be discouraged. That is the message Paul brings us. We may contribute our share to the proclamation. No stone is too little

or too small. This is clear from salvation history, which shows the long way God wants to go with mankind. We are building something new. Christ is the cornerstone and the capstone of that new building to which we too may contribute. Paul was aware of his mission. He did not proclaim himself but he did proclaim the gospel of God’s grace. It is now up to us to make God’s name known. The Holy Spirit will help us to do so.

FIRST READING Acts 20, 17-27

My career is over and so is the task that I received from the Lord Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul sent a messenger from Miletus to Ephesus
to summon the elders of that church.
When they came to him
He addressed them thus:
“Ye know how I
From the first day that I came to Asia,
have lived among you all this time;
How I have served the Lord in all humility,
under tears
and in tribulations
that came upon me because of the attacks of the Jews ;
How I did not omit to preach to you
to preach and teach you in public and at home.
in public and in your homes,
While I was exhorting Jews and Greeks
to convert to God
and believe in our Lord Jesus.
“And now I find myself,
bound by the Spirit as I am,
on my way to Jerusalem,
without knowing what will happen to me there;
but the Holy Spirit assures me from city to city
that fetters and torments await me.
“But I do not attach the least value to my life,
As long as I finish my career
And the task which I have received from the Lord Jesus
to bear witness to the gospel of God’s grace.
“And now I know that ye shall see my face no more,
all of you with whom I have gone around
to preach the kingdom.
“Therefore I assure you on this day
that I am innocent of the blood of any man.
“For I have left nothing
to proclaim unto you the fullness of God’s decree.

SINGING Ps. 68(67), 10-11, 20-21

Sing now to God, kingdoms of the earth.
or : Alleluia.

A nourishing rain came down from heaven,
Thy exhausted inheritance hast thou quickened.
Thy flock hath found its resting place there,
which Thou hast prepared for her in Thy goodness.

The Lord be praised day by day:
He bears our burdens, the God of our salvation.
For our God is a God who redeems,
the Lord our God delivers from death.

EVANGELY John 17, 1-11a

Father, glorify your Son.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus lifted his eyes to heaven and said :
“Father, the hour has come.
“Glorify your Son
That the Son may glorify Thee.
“For thou hast given him power over all men
To give eternal life
to all whom thou hast given him.
“And this is life eternal
That they may know Thee, the only true God
and Him whom Thou hast sent, Jesus Christ.
“I have glorified Thee on earth
by doing the work which thou hast set me to do.
“Thou, Father, glorify Me now by Thyself
and give Me the glory
which I had with You before the world existed.
“I have revealed Your name
to those whom Thou hast given Me out of the world.
“They belonged to You;
Thou hast given them to Me
and they have kept Thy word.
“Now they know that all Thou hast given Me is from Thee.
“For the message which thou hast communicated unto me,
I have communicated to them,
and they have accepted it
and acknowledged truthfully that I have come forth from Thee,
and they have believed that Thou hast sent Me.
“I pray for them.
“Not for the world do I pray
but for those whom Thou hast given Me,
because they belong to Thee.
“All mine is thine and thine is mine.
“Thus am I glorified in them.
“I no longer remain in the world;
but they remain in the world while I come to Thee.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

177. In view of the possibility of the irresponsible use of human faculties, every state has the function of planning, coordinating, monitoring and punishing within its own territory. How does society order and guard its own future in a context of constant technological innovation? One factor that effectively regulates this is the law, which establishes the rules of conduct in the light of the common good. The limits that a healthy, mature and sovereign society must impose concern outlooks and precautions, adequate regulations, vigilance in applying standards, combating corruption, operational control of the surfacing of undesirable effects of production processes and appropriate intervention in the face of potential risks.  There is a growing body of case law aimed at reducing the polluting effects of companies’ activities. But the political and institutional structure exists not only to prevent abuses, but also to encourage good practices, to stimulate creativity that seeks new ways, and to facilitate personal and collective initiatives.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: