http://kerkengeloof.wordpress.com

Pinksteren

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest.
De intense Paastijd wordt afgerond.
Jezus is voorgoed ‘weg’, dat vierden we met Hemelvaart.
De leegte die Hij nalaat wordt niet opgevuld.
Ze wordt wel bewoond.
De Geest wil ons concrete leven animeren en sturen.
De Geest leert ons niet alleen omgaan
met Jezus’ lijden en sterven en met zijn verrijzenis,
maar ook met ons eigen leven en lijden.
De Geest is een zachte gast, een stille metgezel.
Openen we ons hart voor die kracht die in ons wil leven.

EERSTE LEZING         Hand. 2, 1-11

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem joden,
vrome mannen
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:

“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs ?
“Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal ?
“Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven,
joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Antwoordpsalm        Ps. 104(103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34

Keervers
Zend uw geest
en maak uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

TWEEDE LEZING        1 Kor. 12, 3b-7.12-13

In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Niemand kan zeggen:
“Jezus is de Heer”
tenzij door de heilige Geest.

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God
die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen.

Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoevele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met Christus.
Wij allen, joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Sequentie

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.

Kom, o trooster, heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Vers voor het evangelie

Alleluia
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

EVANGELIE                    Joh. 20, 19-23

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.

Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u.”

Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
“Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

III. Dialoog en transparantie in beslissingsprocessen

182. De prognose van het milieueffect van initiatieven van ondernemingen en projecten vraagt om transparante politieke processen en dialoog, terwijl de corruptie die de werkelijke milieubelasting van een project in ruil voor gunsten wil verzwijgen vaak leidt tot dubbelzinnige overeenkomsten die zich aan de plicht om te informeren en een diepgaand debat onttrekken.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Pentecost

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
Pentecost is the feast of the Holy Spirit.
The intense time of Easter is drawing to a close.
Jesus is gone forever, as we celebrated at Ascension.
The void he leaves behind will not be filled.
It is inhabited, however.
The Spirit wants to animate and guide our concrete lives.
The Spirit not only teaches us to deal
Jesus’ suffering, death and resurrection,
but also with our own life and suffering.
The Spirit is a gentle guest, a silent companion.
Let us open our hearts to that power that wants to live in us.

FIRST READING   Acts 2, 1-11

They were all filled with the Holy Spirit and began to speak.

From the Acts of the Apostles

When the day of Pentecost came,
all were gathered in the same place.
Suddenly there came from heaven
a noise as if a violent wind had come up
And the whole house where they were sitting was filled with it.
Something like fire appeared to them, and it descended upon every one of them, divided into tongues.
They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in foreign tongues as the Spirit gave them utterance.

Now there were Jews living in Jerusalem,
pious men
who came from all the nations under heaven.
When that sound arose, they ran to their feet,
and to their amazement
everyone heard them speaking in their own language.
They were beside themselves and said in amazement:

“But are not all those who speak there Galileans?
“Then how is it
How is it that every one of us hears them
in his own mother tongue?
“Partans, Medes and Elamites,
people of Mesopotamia, of Judea and Cappadocia,
of Pontus and Asia,
of Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the area of Libya near Cyrene,
the Romans who reside here,
Jews as well as proselytes,
Cretans and Arabs,
we hear them speaking in our own language of God’s great deeds.”

Responsorial Ps. 104(103), 1ab and 24ac, 29bc-30, 31 and 34

Refrain
Send forth thy spirit
And make your creation new again.

Glorify, my soul, the Lord,
How great art Thou, Lord my God!
How much hast Thou done, Lord!
the earth is full of Thy creatures.

Take away Thy spirit, and they perish,
and return to the earth.
But if Thou dost send forth Thy spirit, life will come again,
And Thou preparest a new creation.

The glory of the Lord endureth forever,
And He delights in all His creatures.
May my words be pleasing to Him,
And I will rejoice in the Lord.

SECOND READING     1 Cor 12:3b-7.12-13

In one and the same Spirit through baptism we have become one body.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Corinth
Brothers and sisters,

No one can say:
“Jesus is Lord”
unless through the Holy Spirit.

There are various gifts but only one Spirit.
There are many forms of service
but only one Lord.
There are all kinds of work
but there is only one God
who brings about all in all.
But the revelation of the Spirit is given to each one of us
for the good of all.
The human body, with its many limbs, is one whole;
all the limbs, however many, make up one body.
So it is also with Christ.
All of us, Jews and Greeks, slaves and free
in the power of one and the same Spirit
became one body through baptism
and we have all been watered with one Spirit.

Sequence

Come, O Spirit of the Lord, come
from the heavenly sanctuary,
where thou standest before the face of God.
Come to comfort the poor, descend,
come and bestow thy gifts, Lord,
Come, be light in the hearts.

Come, O comforter, holy Spirit,
softness that healeth the soul,
come, sweet and mild refreshment.
Come, O peace in battle,
Refreshment for the suffering heart,
Peace that stills all restlessness.

Light that is full of blessing,
shine in our darkness,
take the hearts for You.
Without your secret glow
there is no good in man,
the soul is not pure of purpose.

Wash away what is dirty and impure,
flood our barren domain,
heal the soul that is wounded,
soften again what is rigid,
Nurture the calloused heart,
Guide the wayless.

Give your gifts sevenfold
each one that trusts in You,
rely on You completely.
Assist us with your love,
that our end may be blessed,
Give us joy that perishes not.

Verse for the Gospel

Alleluia
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
Alleluia.

GOSPEL       John 20, 19-23

As the Father has sent me, so I send you, receive the Holy Spirit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In the evening of the first day of the week,
when the doors of the disciples’ dwelling place
were closed for fear of the Jews,
Jesus came in,
stood in their midst and said:
“Peace be unto you.”
After having said this
He showed them His hands and His side.
The disciples
were filled with joy when they saw the Lord.

Again Jesus said to them:
“Peace be with you.
“As the Father has sent Me,
I send you.”

After these words He breathed on them and said:
“Receive the Holy Spirit.
“If you forgive anyone’s sins,
then they are forgiven,
and if ye forgive them not,
they are not forgiven.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

III. Dialogue and transparency in decision-making processes

182. Forecasting the environmental impact of corporate and project initiatives requires transparent political processes and dialogue, while corruption that seeks to conceal the true environmental impact of a project in exchange for favours often leads to ambiguous agreements that evade the duty to inform and engage in in-depth debate.

To be continued.                    For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

               

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: