http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Beda de Eerbiedwaardige

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Een huis, broers, zussen, een vader en een moeder, kinderen en akkers: men laat het niet allemaal zomaar achter. Jezus vraagt ons ook niet om deze waardevolle delen van ons leven te minachten, zodat we ze gemakkelijker kunnen opgeven. Het is ook niet dat we te weinig liefde zouden voelen tegenover hen of helemaal onthecht zijn van onze wortels. Er moet dus een andere reden zijn waarom het evangelie zulke krasse uitspraken weergeeft. Wat Jezus wil duidelijk maken is dit: om zulke belangrijke dingen te kunnen opgeven, moet er nog iets bestaan wat veel belangrijker, veel grootser moet zijn dan alles wat voor ons nu al zo kostbaar is: dat zullen we in honderdvoud terugkrijgen wanneer we kiezen voor Jezus.

EERSTE LEZING                                      Sir.35, 1-12

Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Wie de wet houdt, brengt vele offers,
wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer;
wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer,
en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.
De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid,
en breken met de ongerechtigheid is verzoening.
Verschijn echter niet met lege handen voor de Heer,
want al deze dingen eist het gebod.
Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet,
en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste;
het offer van een rechtvaardige is welgevallig;
en de herinnering eraan wordt niet vergeten.
Verheerlijk de Heer met een blij gelaat
en onttrek niets aan de eerstelingen die gij moet geven;
toon bij al uw gaven een vrolijk gezicht,
en heilig de tienden met vreugde.
Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft;
geef met een blij gelaat en naar uw vermogen.

Tussenzang                                    Ps. 50(49), 5-6, 7-8, 14, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid :
het is God zelf, die oordeelt.

Hoor nu, mijn volk, wat Ik u zeggen ga,
hoor, Israël, waarvan Ik u beschuldig,
want Ik ben God, uw God !
Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Alleluia                                Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                      Mc. 10, 28-31

Wie Mij volgt ontvangt het honderdvoud,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

 
Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
 
 

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
Veel eersten zullen de laatsten zijn
en veel laatsten eersten.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

184. Wanneer er eventuele risico’s voor het milieu opdoemen die het huidige en toekomstige algemeen welzijn raken, vraagt deze situatie “dat de beslissingen worden gebaseerd op een vergelijking tussen te voorspellen risico’s en voordelen voor iedere mogelijke alternatieve keuze”. Dit geldt vooral, als een project een toename kan betekenen in de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, de emissies en lozingen, in de productie van afval, ofwel een aanzienlijke verandering van het landschap, in de habitat van beschermde soorten of in een publieke ruimte. Sommige projecten, die niet door een nauwkeurige analyse worden ondersteund, kunnen de levenskwaliteit van een plaats ten diepste aantasten door onderling verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld een niet voorziene akoestische vervuiling, een beperking van het zicht, het verlies van culturele waarden, de effecten van het gebruik van kernenergie. De consumptiecultuur, die de voorkeur geeft aan de korte termijn en aan het privébelang, kan te snelle procedures opeisen of het achterhouden van informatie toestaan.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Tuesday – Saint Beda the Venerable

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

A house, brothers, sisters, a father and a mother, children and fields: we don’t leave them all behind just like that. Nor is Jesus asking us to despise these valuable parts of our lives so that we can give them up more easily. Nor is it that we feel too little love towards them or are completely detached from our roots. So there must be some other reason why the Gospel makes such crass statements. What Jesus wants to make clear is this: in order to be able to give up such important things, there must be something else that is much more important, much greater, than everything that is already so precious to us: we will get that back a hundredfold when we choose Jesus.

FIRST READING      Sir 35, 1-12

Whoever keeps the commandments brings a peace offering.

From the Book of Ecclesiasticus

He who keeps the law brings many sacrifices,
He who keeps the commandments brings a peace offering;
he who performs a beneficent act brings an alms offering.
And he that offereth alms bringeth a sacrifice of thanksgiving.
The Lord delights in breaking with wickedness,
and to break with iniquity is atonement.
But do not appear before the Lord empty-handed,
for all these things the commandment requires.
The sacrifice of a righteous man makes the altar fat,
and the fragrant aroma of it comes before the Most High;
the sacrifice of a righteous man is pleasing;
and the memory of it is not forgotten.
Glorify the Lord with a glad countenance
And take nothing away from the firstfruits which ye have to give;
and with all thy gifts show a joyful face,
and sanctify the tithes with joy.
Give to the Most High according to what He has given you;
Give with a glad countenance and according to your ability.

Interludium Ps. 50(49), 5-6, 7-8, 14, 23

He that walketh in the paths of righteousness shall find the salvation of God.

Bring all those here who are devoted to me,
Who with a sacrifice have ratified my covenant.
The heavens declare His righteousness:
it is God Himself who judges.

Hear now, my people, what I am about to say unto you,
Hear, O Israel, of what I accuse thee,
For I am God, your God.
I do not reproach you about sacrifices :
I see your sacrificial animals burning all the time.

Rather offer to God the sacrifice of your praise,
The Most High will fulfil your vows.
He that offereth sacrifice of praise honoureth me truly,
He that walketh in the paths of righteousness findeth the salvation of God.

Alleluia Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
Lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 10, 28-31

He that followeth me receiveth a hundredfold
and in the world to come, eternal life.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Peter took the floor and said to Jesus:
“Behold, we have given up everything to follow You.”
Jesus replied:
“Verily, I say unto you:
there is no one who takes home, brothers, sisters,
mother, father, children or fields
for My sake and the sake of the Good News,
or he shall receive now, in this time, a hundredfold
of houses, brothers, sisters, mothers, children and fields,
be it also accompanied by persecutions,
and in the world to come, eternal life.
Many firsts will be lasts
and many late ones first.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

184. Whenever possible risks to the environment emerge that affect the present and future common good, this situation “demands that decisions be based on a comparison between foreseeable risks and benefits for each possible alternative choice”. This is especially true if a project could mean an increase in the exploitation of natural resources, in emissions and discharges, in the production of waste, or a significant change in the landscape, in the habitat of protected species or in a public space. Some projects, which are not supported by a precise analysis, can profoundly affect the quality of life of a place through interrelated aspects such as, for example, unforeseen acoustic pollution, a reduction in visibility, the loss of cultural values, the effects of the use of nuclear energy. The consumer culture, which favours the short term and private interests, may demand procedures that are too quick or allow information to be withheld.

To be continued                         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition was taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: