http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Augustinus van Canterbury, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Er zijn in de psalmen vooral twee wijzen om zich tot God te richten: prijzen of smeken (klagen) . Gisteren hadden we een smeekgebed,  vandaag een lofzang en deze komen naar voor in het boek van Jezus Ben Sirach. Het is een loflied op de heerlijkheid van de schepping, vooral op de ordening ervan. Bijna elke bladzijde in dit wijsheidsboek illustreert de belezenheid van de auteur. Hij is werkelijk doorkneed in de kennis van het Oude Testament, maar het diepste van alle wijsheid is toch “God,  van eeuwigheid dezelfde”.

EERSTE LEZING                                                Sir. 42, 15-25

Van Gods heerlijkheid is zijn werk vervuld.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Laat mij nu de werken des Heren gedenken,
en verhalen van wat ik heb gezien :
door de woorden des Heren bestaan zijn werken,
(zij volbrengen zijn wil zoals Hij beschikt heeft.)
De zon ziet lichtend op alles neer,
en van Gods heerlijkheid is zijn werk vervuld.
Zelfs aan de heiligen heeft de Heer het vermogen niet gegeven
zijn wonderbare werken te verhalen :
al wat Hij in zijn almacht heeft vastgesteld
om voor zijn glorie te kunnen bestaan.
De afgrond en het hart speurt Hij na,
en hun listigheden doorziet Hij,
want de Allerhoogste bezit alle kennis
en Hij doorziet de tekenen des tijds.
Hij onthult verleden en toekomst,
en maakt bekend wat verborgen is ;
geen gedachte ontgaat Hem;
geen woord blijft voor Hem verborgen.
De grote werken van zijn wijsheid heeft Hij met orde geschapen
want Hij is van vóór de eeuwen en blijft tot in eeuwigheid ;
Hij wordt niet groter en niet kleiner
en niemand heeft Hij nodig als raadsman.
Hoe heerlijk zijn al zijn werken
al zien wij er slechts een vonkje van.
Al deze dingen leven en blijven tot in eeuwigheid,
zij gehoorzamen Hem te allen tijde.
Alles verschilt, het één vult het ander aan,
en niets is geschapen dat onvolmaakt is.
Het één bevestigt het goede van het andere
en wie wordt ooit verzadigd bij het zien van die heerlijkheid ?

TUSSENZANG                                    Ps. 33(32), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer heeft de hemel gemaakt door zijn woord.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
een schoon en schallend refrein.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,
zijn stem schiep de hemelse machten.
Als in een waterzak bergt Hij de zee,
de stromen in regenbakken.

heel de aarde vreze de Heer,
en al haar bewoners moeten Hem duchten.
Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,
Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.

ALLELUIA                                                       Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 10, 46-52

Rabboeni, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd toen Jezus,
vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte
uit Jericho wegtrok,
zat een blinde bedelaar langs de weg,
Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was
begon hij luidkeels te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Velen snauwden hem toe te zwijgen,
maar hij riep nog veel harder :
“Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus bleef staan en zei :
“Roept hem eens hier.”
Ze riepen de blinde toe :
“Heb goede moed !
Sta op, Hij roept u.”
Hij wierp zijn mantel af,
sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
De blinde antwoordde Hem :
“Rabboeni, maak dat ik zien kan !”
En Jezus sprak tot hem :
“Ga, uw geloof heeft u genezen.”
Terstond kon hij zien
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

186. In de verklaring van Rio van 1992 stelt men dat “daar waar er een dreiging is van ernstige of onomkeerbare schade, het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet een reden (zal) mogen zijn om het toepassen van efficiënte maatregelen te vertragen die milieuschade verhindert”. Deze voorzorgsmaatregelen maakt de bescherming van de zwaksten mogelijk, die over weinig middelen beschikken om zich te verdedigen. Als objectieve informatie ertoe leidt ernstige en onomkeerbare schade te voorzien, ook al zou er geen onbetwistbaar bewijs zijn, dan zou ieder project moeten worden stopgezet of gewijzigd. Zo wordt de bewijslast omgekeerd, daar het in deze gevallen noodzakelijk is een objectief en beslissend bewijs te leveren dat de voorgestelde activiteit geen ernstige schade aan het milieu en allen die daarin wonen, zal toebrengen.

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Thursday – St. Augustine of Canterbury, b

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
In the psalms there are mainly two ways of addressing God: praise or supplication (lament) . Yesterday we had a prayer of supplication, today a song of praise and these are found in the book of Jesus Ben Sirach. It is a song of praise for the glory of creation, especially its order. Almost every page of this book of wisdom illustrates the author’s versatility. He is truly steeped in Old Testament knowledge, yet the deepest of all wisdom is “God, the same from eternity”.

FIRST READING   Sir. 42, 15-25

Of God’s glory is his work fulfilled.

From the Book of Ecclesiasticus

Let me now remember the works of the Lord
and record what I have seen :
By the words of the Lord his works exist,
(they accomplish His will as He has ordained).
The sun looks down on all things brightly,
and the glory of God fills his work.
Even to the saints the Lord has not given the ability
To recount His wondrous works :
all that He has established in His omnipotence
to exist for His glory.
He searches the abyss and the heart,
and their craftiness He penetrates,
For the Most High hath all knowledge
And he seeth the signs of the times.
He reveals the past and the future,
And reveals what is hidden;
No thought escapes his sight;
No word remains hidden from Him.
The great works of his wisdom hath he created with order
For he is before the ages, and abideth for ever;
He grows not greater nor lesser
And he needs no one for counsel.
How glorious are all his works
Though we see but a spark of them.
All these things live and remain for ever,
they obey Him at all times.
Everything differs, one complements the other,
and nothing is created that is imperfect.
The one confirms the good of the other
And who is ever satisfied at the sight of that glory?

INTERLUDIUM     Ps. 33(32), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

The Lord has made the heavens by his word.

Therefore honour the Lord with the play of the harp,
and play for him the harp.
Sing unto the Lord a new song,
A fair and shining chorus.

For the word of the Lord is true
And all that He doeth is trustworthy.
He loves justice and righteousness,
The earth is full of his kindness.

He made the heavens by His word,
His voice created the heavenly powers.
As in a bag of water He maketh the sea
the streams in rainbows.

All the earth shall fear the Lord,
and all its inhabitants shall fear Him.
He spoke but a word and all things came into being,
He gave His command and it came to pass.

ALLELUIA Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
The work of the Lord is good and trustworthy,
All that he hath decreed is immovable.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 10, 46-52

Rabbi, make me see!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus,
accompanied by his disciples and a large crowd,
was leaving Jericho,
there sat a blind beggar by the roadside,
Bartimeus, son of Timeus.
As soon as he heard that it was Jesus the Nazarene
he began to cry out loud:
“Jesus, Son of David,
Have mercy on me!”
Many snarled at him to be silent,
but he shouted even louder:
“Son of David, have pity on me!”
Jesus remained standing and said :
“Call him here.”
They called out to the blind man :
“Have good courage!
Get up, He is calling you.”
He threw off his cloak, jumped up and came to Jesus.
Jesus asked him :
“What do you want me to do for you?”
The blind man answered Him :
“Rabbi, make me see!”
And Jesus said to him :
“Go, your faith has healed you.”
Immediately he could see
And he joined Him on his journey.

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

186. The Rio Declaration of 1992 states that “where there is a threat of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be a reason for delaying the application of effective measures to prevent environmental damage”. These precautionary measures allow for the protection of the weakest, who have few means of defending themselves. If objective information leads to the anticipation of serious and irreversible damage, even in the absence of indisputable proof, every project should be stopped or modified. This reverses the burden of proof, as in these cases it is necessary to provide objective and conclusive evidence that the proposed activity will not cause serious harm to the environment and all those living in it.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: