http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de achtste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In hoofdstuk 44 van Jezus van Sirach begint een lang lofdicht over de oudvaders: (Henach, Noach, Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, Aäron, Josua, Samuël, Nathan, David, Salomon, Elia, Eliza, Jesaja, Jeremia, Ezechiël enz). Het is een stuk geschiedenis van Israël. We lezen slechts een klein stukje uit de inleiding en merkwaardig genoeg, de lof van hen die niet meer gekend, maar vergeten zijn, maar toch een rol hadden in Israëls geschiedenis: Hoeveel mensen die wij gekend hebben, behoren niet tot deze categorie? (de onmisbare anoniemen).

EERSTE LEZING                                                          Sir. 44, 1. 9-13

Onze vaderen waren vrome mannen ;
tot in eeuwigheid blijft hun nageslacht.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Laat ons beroemde mannen prijzen,
de vaderen van wie wij afstammen.
Toch zijn er anderen aan wie niet meer gedacht wordt
en die verdwenen zijn, als hadden zij nooit bestaan,
zij werden als waren zij er nooit geweest,
evenals hun kinderen.
De eersten echter waren vrome mannen :
hun rechtvaardige daden werden niet vergeten ;
met hun nageslacht blijft hun naam :
een goede erfenis zijn hun nakomelingen.
Hun nageslacht houdt vast aan Gods verbond,
en ook hun kinderen dank zij hen.
Tot in eeuwigheid blijven zij bestaan,
en hun roem wordt nooit meer uitgewist.

TUSSENZANG                                                 Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke temidden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen ;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                                 Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mc. 11, 11-25

Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden
voor alle volkeren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trok Jezus Jeruzalem binnen, de tempel in.
Nadat Hij er alles in ogenschouw had genomen
keerde Hij, omdat het al laat was,
met de twaalf naar Betanië terug.
Toen zij de volgende dag Betanië verlaten hadden
kreeg Hij honger.
Hij zag in de verte een vijgeboom in blad staan
en ging kijken of Hij er misschien iets aan kon vinden ;
maar bij de boom gekomen vond Hij niets dan bladeren ;
het was trouwens niet de tijd van de vijgen.
Daarom richtte Hij zich tot de boom en zei :
“Niemand zal in eeuwigheid nog vruchten van je eten !”
Zijn leerlingen hoorden dat.
Toen ze in Jeruzalem kwamen ging Hij naar de tempel
en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen ;
Hij wierp de tafels van de geldwisselaars omver
en de stoeltjes van de duivenverkopers,
en ook duldde Hij niet
dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg.
En Hij gaf hun als verklaring :
“Staat er niet geschreven :
Mijn huis
zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren ?
“Maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
De hogepriesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden
zochten een mogelijkheid om Hem ter dood te brengen.
Ze vreesden Hem namelijk
omdat heel het volk verrukt was over zijn leer.
In de avond verlieten zij de stad weer.

’s Morgens kwamen zij langs de vijgeboom
en ze zagen dat hij tot op de wortel verdord was.
Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei :
“Meester, kijk !
“De vijgeboom die Gij vervloekt hebt is verdord.”
Jezus antwoordde hun :
“Hebt geloof in God.
“Voorwaar, Ik zeg u :
“Als iemand tot deze berg zegt : Hef u op en stort u in zee,
en als hij in zijn hart niet twijfelt
maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt,
voor hem zal het werkelijkheid worden.
“Daarom zeg Ik u :
“Alles wat ge in het gebed vraagt,
gelooft dat ge het al verkregen hebt
en ge zult het verkrijgen.

“Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden,
vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel
uw tekortkomingen moge vergeven.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

187. Dit betekent niet dat men zich tegen iedere technologische vernieuwing verzet die het mogelijk maakt de kwaliteit van leven van een bevolking te verbeteren. Maar het moet in ieder geval vaststaan dat rendement niet het enige criterium mag zijn dat men voor ogen moet houden en dat op het ogenblik dat in de informatie nieuwe inzichten naar voren komen, en met deelname van alle betrokken partijen een nieuwe beoordeling zou moeten zijn. Het resultaat van de discussie zal de beslissing kunnen zijn om niet verder te gaan met een project, maar het zou ook een wijziging of de uitwerking van alternatieve voorstellen kunnen zijn.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Friday in the eighth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
In chapter 44 of Jesus of Sirach, a long poem of praise begins about the ancient fathers: (Henach, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Joshua, Samuel, Nathan, David, Solomon, Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel etc). It is a piece of history of Israel. We read only a small part of the introduction and curiously, the praise of those who are no longer known, but have been forgotten, yet had a role in Israel’s history: How many people we have known do not belong to this category? (the indispensable anonyms).

FIRST READING      Sir. 44, 1. 9-13

Our fathers were pious men ;
for ever and ever their posterity remain.

From the Book of Ecclesiasticus

Let us praise famous men,
the fathers from whom we are descended.
Yet there are others who are no longer thought of
And who have disappeared, as if they had never existed,
as if they had never been,
like their children.
The first, however, were pious men :
their righteous deeds were not forgotten ;
with their posterity their name remains :
Their offspring are a good heritage.
Their posterity hold fast to God’s covenant,
and also their children thanks to them.
For ever and ever they shall stand,
and their fame shall never be effaced.

INTERLUDIUM Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.
or : Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
His praise resoundeth in the midst of his people.
Israel shall rejoice with his Creator,
Let Zion’s sons hail their king.

Praise his name in a holy dance,
Play harp and zither before him.
For our Lord, who loves his people,
Crowns the afflicted with victorious wreaths.

So rejoice, ye saints, at your triumph,
celebrate in your army places;
Go with the song of God in your mouths,
a task that honours his pious ones.

ALLELUIA Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Open my eyes to behold, O Lord,
the glory of your law.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 11, 11-25

My house will be called a house of prayer
for all peoples.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

It was then that Jesus entered Jerusalem, went into the Temple.
After having considered everything there, 
He returned with the twelve to Bethany.
The next day, when they had left Betania, He became hungry.
He saw in the distance a fig tree in leaf
and went to see if he could find anything on it;
But when He came to the tree, He found nothing but leaves;
And it was not the time of figs.
So He turned to the tree and said :
“No one will eat fruit from you in eternity!”
His disciples heard this.
When they came to Jerusalem, he went to the temple 
and began chasing the buyers and sellers out of the temple square;
He overturned the tables of the money changers and the chairs of the pigeon sellers.
Nor did He tolerate anyone else to carry any object across the temple precincts.
And He gave them an explanation:
“Is it not written :
My house
shall be called a house of prayer for all nations?
“But ye have made it a den of robbers.”
The high priests and the scribes who heard this
sought an opportunity to put Him to death.
For they feared Him
Because all the people were enraptured with his teaching.
In the evening they left the city.

In the morning they passed by the fig tree
And they saw it withered away to the root.
Peter remembered what had happened and said :
“Master, look!
“The fig tree which You have cursed is withered away.
Jesus answered them :
“Have faith in God.
“Verily, I say unto you :
“If anyone says to this mountain, ‘Lift up yourselves and plunge into the sea,
and if he does not doubt in his heart
but believes that what he says will come to pass,
for him it will come to pass.
“Therefore I say to you :
“Everything that you ask in prayer,
believe that you have already received it
and you will get it.

“If you have anything against anyone while you are praying, 
then forgive, that your Father in heaven may also
may forgive your faults.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCISCUS

 

On the Care of the Common Home by Pope Francis

187. This does not mean opposing every technological innovation that makes it possible to improve the quality of life of a population. But it must at least be clear that return on investment cannot be the only criterion to be considered and that, as new insights emerge from the information, a new assessment should be made with the participation of all parties concerned. The result of the discussion could be the decision not to proceed with a project, but it could also be a change or the development of alternative proposals.

 

To be continued.            For all previous publications, scroll down  

The Bible text in this issue is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

                                     

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: