http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag Heilige Drie-eenheid

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Het feest van de Heilige Drie-eenheid
laat ons meer en meer thuiskomen
in het mysterie van Gods oneindige liefde.

God is gezelschap en zoekt mensen op
om met Hem in relatie te treden.
Jezus ‘woorden en daden getuigen
van Gods liefdesaanbod voor iedereen.
Hij blijft ons nabij door zijn Geest
die voortdurend in ons bidt.

Laten we stem geven aan de Geest
en verbonden met Jezus en elkaar
God loven en danken.

EERSTE LEZING                                              Deut. 4, 32-34.39-40

De Heer is God in de hemel daarboven en op aarde beneden; er is geen ander.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:

“Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
“Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd
of is er ooit iets dergelijks gehoord?
“Heeft het volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals gij,
en daarbij het leven behouden?
“Of heeft ooit een god gepoogd
uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen,
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God
die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?

“Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God
in de hemel boven en op de aarde beneden;
er is geen ander.
“Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
“Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven
op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”

Antwoordpsalm                                  Ps. 33(32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22

Keervers
Zalig het volk dat de Heer heeft als God.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt,
de geest uit zijn mond schiep de hemelse machten.
Want Hij sprak een woord en alles ontstond,
Hij gaf bevel en het kwam te voorschijn.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming;
dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

TWEEDE LEZING                                                     Rom. 8, 14-17

Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet roepen: “Abba, Vader!”

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen:
“Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Vers voor het evangelie                                           Vgl. Apok. 1, 8

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Mt. 28, 16-20

Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toe zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
“Gaat dus
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
“Ziet, Ik ben met u,
alle dagen,
tot aan de voleinding der wereld.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

IV. Polkitiek en economie in dialoog voor een volle menselijke ontplooiing

189. De politiek moet zich niet aan de economie onderwerpen en deze moet zich niet onderwerpen aan de voorschriften en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie. Wanneer wij denken aan het algemeen welzijn, hebben wij er  vandaag onontkoombaar behoefte aan dat politiek en economie zich in dialoog vastbesloten ten dienste van het leven, vooral van het menselijk leven, stellen. Het redden van de banken ten koste van alles en daarvoor de bevolking de prijs laten betalen zonder de onwrikbare vastberadenheid het hele systeem te herzien en te hervormen, bevestigt opnieuw een absolute macht van het geld die geen toekomst heeft en alleen maar naar een lange, kostbare en schijnbare oplossing nieuwe crises zal kunnen scheppen. De financiële crisis van 2007-2008 was een gelegenheid om een nieuwe economie te ontwikkelen die meer let op de ethische principes, en voor een nieuwe reglementering van de financiële speculatieve activiteiten en van de virtuele rijkdom. Maar er is geen reactie geweest die ertoe heeft geleid opnieuw na te denken over de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen. De productie is niet altijd rationeel en zij houdt dikwijls verband met economische variabelen die de producten een waarde toekennen die niet altijd beantwoordt aan hun werkelijke waarde. Dit bepaalt vaak een overproductie van sommige goederen met een onnodige milieubelasting, die tegelijkertijd vele regionale economieën schaadt. Een financiële zeepbel is gewoonlijk ook een productiezeepbel. Wat men niet vastberaden aanpakt, is uiteindelijk het probleem van de reële economie, zodat het mogelijk wordt dat de productie wordt gediversifieerd en verbeterd, dat de ondernemingen adequaat functioneren en dat kleine en middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen en werk scheppen.

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Sunday Holy Trinity

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
The feast of the Holy Trinity
lets us come more and more home
into the mystery of God’s infinite love.

God is companion and seeks people
to enter into relationship with Him.
Jesus’ words and deeds testify
of God’s offer of love to all.
He remains close to us through his Spirit
who constantly prays in us.

Let us give voice to the Spirit
and connected with Jesus and each other
praise and thank God.

FIRST READING   Deut. 4, 32-34.39-40

The Lord is God in heaven above and on earth below; there is no other.

From the Book of Deuteronomy

Moses spoke to the people and said:

“Go back to the ancient times that have preceded you
from the day that God created men on the earth.
“Look from one end of heaven to the other:
has anything so great ever happened
or has anything like it ever been heard?
“Have the people ever heard a god speak from the fire like you?
and thereby preserve life?
“Or did any god ever attempt
from another people to come and choose you by trials
by signs and wonders,
by wars, with strong hand and upraised arm,
by great and terrible deeds,
such as the Lord your God
did before your eyes in Egypt?

“Recognise therefore this day, and establish it in your hearts:
The Lord is God
In heaven above and in earth beneath;
there is no other.
“Keep his statutes and his commandments which I give you this day.
“Then you and your children shall be happy and live long
Upon the ground which the Lord thy God giveth thee for ever.”

Responsorial Ps. 33(32), 4-5, 6 and 9, 18-19, 20 and 22

Refrain
Blessed are the people who have the Lord as their God.

The word of the Lord is true
And all that He doeth is trustworthy.
He loveth righteousness and justice,
the earth is full of his kindness.

The word of the Lord made the heavens,
The Spirit from His mouth created the heavenly powers.
For He spoke a word and all things came into being,
He gave command and it came to pass.

The eye of the Lord is upon those who fear Him,
who count on his mercy;
that he may snatch them from death,
and feed them in times of famine.

We put all our hope in the Lord,
He is our help and our shield.
Let your mercy, Lord, descend upon us
As our trust is in You.

SECOND READING    Rom 8:14-17

You have received the spirit of childhood which makes us cry out: “Abba, Father!”

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Rome

Brothers and Sisters,

All those who allow themselves to be led by the Spirit of God
are children of God.
The spirit which you have received is not one of slavishness
that would cause you to fear again.
You have received the spirit of the childhood
which makes us cry out:
“Abba, Father!”
The Spirit himself confirms the testimony of our spirit
that we are children of God.
But if we are children,
then we are also heirs,
and heirs of God, together with Christ,
since we share in his sufferings in order also to share in his glorification.

Verse for the Gospel Cf. Apok. 1, 8

Alleluia.
Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit,
God who is, who was, and who is to come.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 28, 16-20

Baptise them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

The eleven disciples went into Galilee,
To the mountain which Jesus had pointed out to them.
When they saw Him,
they threw themselves down in worship;
But some of them doubted.

Jesus came nearer and said to them:
“All power has been given to me in heaven and on earth.
“Go therefore
and make disciples of all nations, baptising them
in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit
and teach them
to observe all things whatsoever I have commanded you.
“Behold, I am with you
all the days,
even unto the consummation of the world.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

IV. Politics and economics in dialogue for full human fulfilment

189. Politics must not submit to economics, which must not submit to the rules and efficiency-oriented paradigm of technocracy. Today, when we think of the common good, we inescapably need politics and economics to work together in dialogue, determined to serve life, especially human life. Bailing out the banks at all costs, and making the people pay the price without the unwavering determination to review and reform the entire system, reaffirms an absolute power of money that has no future and will only create new crises after a long, costly and apparent solution. The financial crisis of 2007-2008 was an opportunity to develop a new economy that is more respectful of ethical principles, and for a new regulation of financial speculation and virtual wealth. But there has been no reaction that has led to a rethink of the obsolete criteria that continue to govern the world. Production is not always rational and it is often linked to economic variables that give products a value that does not always correspond to their real value. This often results in the overproduction of some goods with an unnecessary environmental impact, which at the same time harms many regional economies. A financial bubble is usually also a production bubble. What is not dealt with decisively is ultimately the problem of the real economy, making it possible for production to be diversified and improved, for businesses to function properly and for small and medium-sized enterprises to develop and create jobs.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

                             

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: