http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – HH. Marcellinus en Petrus, mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING 

Het boek Tobit werd beïnvloed door zowel Bijbelse als andere literaire bronnen. Dat blijkt uit de eerste lezing van vandaag. Het eerste deel bevat helemaal de basistheologie van Deuteronomium: God beloont het goede in dit leven en straft het kwade. Het tweede deel gebruikt een oud verhaal van een demon die achtereenvolgens zeven huwelijkskandidaten wurgt. Een echt volksverhaal. Beide verhalen worden gecombineerd tot een romance.

EERSTE LEZING Tob. 3, 1-11. 24-25

Het gebed van Tobit en Sara
vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste.

Uit het Boek Tobit

In die dagen barstte Tobit van verdriet in tranen uit
en bad in droefheid:
“Rechtvaardig zijt Gij, Heer, en al uw werken en heel uw beleid
getuigen van uw barmhartigheid en trouw,
en als Gij oordeelt
zijt Gij trouw en rechtvaardig tot in eeuwigheid.
Wees mij indachtig en zie op mij neer.
Straf mij niet om wat ikzelf en mijn voorvaders
bewust of onbewust tegen U misdaan hebben.
Zij hebben zich aan uw geboden niet gestoord.
Daarom hebt Gij ons prijsgegeven
aan plundering, gevangenschap en dood,
en aan de spot en hoon van alle volken
waaronder wij verstrooid zijn.
Ook nu zijn al uw beschikkingen billijk,
omdat Gij mij behandelt
naar mijn eigen zonden en die van mijn voorvaders.
Wij hebben uw geboden immers niet onderhouden
en hebben ons niet trouw betoond jegens U.
Doe daarom met mij wat U goeddunkt.
Neem mijn levensadem terug,
zodat ik ontbonden word en tot adem verga.
Want de dood is me liever dan het leven,
nu ik onverdiend gehoond word en in grote droefheid verkeer.
Laat me eindelijk, uit deze benauwenis bevrijd,
gaan naar de eeuwige woonplaats.
Wend uw aangezicht niet van me af.”

Diezelfde dag gebeurde het dat Sara, de dochter van Raguël,
die in Ekbatana in Medië woonde,
beledigd werd door de dienstmeisjes van haar vader.
Zij was namelijk al aan zeven mannen ten huwelijk gegeven,
maar de boze demon Asmodaüs had hen gedood
nog voor ze gemeenschap met haar hadden.
En nu zeiden de dienstmeisjes haar:
“Zijt gij soms niet goed wijs, dat ge die mannen van u wurgt?
Zeven hebt ge er al gehad,
maar met geen een uw voordeel gedaan.
Daarom hoeft ge ons toch niet te slaan.
Zijn zij gestorven, ga ze dan maar achterna.
Dat we nooit in der eeuwigheid
een zoon of dochter van u te zien krijgen.”
Op dat gezegde ging Sara naar het bovenvertrek van haar huis
en gebruikte drie dagen geen eten of drinken,
maar bleef volharden in gebed
en smeekte God onder tranen haar van die smaad te bevrijden.
Het gebed van Tobit en Sara vond verhoring
voor de heerlijke troon van de Allerhoogste.
En Rafaël, de heilige engel des Heren, werd gezonden,
om hen beiden te genezen.

TUSSENZANG Ps. 25(24), 2-4a, 4b-5ab, 6-7bc, 8-9

Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer mijn God.

Op U vertrouw ik, beschaam mij niet,
laat niemand de spot met mij drijven.
Want wie op U rekent wordt nimmer beschaamd ;
beschaamd worden zij die op U niet vertrouwen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

ALLELUIA Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE Mc. 12, 18-27

God is geen God van doden maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus;
dezen houden dat er geen verrijzenis bestaat.
Ze legden Hem daarom de volgende kwestie voor:
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan:
Als iemands broer sterft
en een vrouw achterlaat maar geen kinderen,
dan moet zijn broer die vrouw nemen
om hem een nageslacht te geven.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste nam een vrouw
maar liet bij zijn dood geen kinderen na.
Toen nam de tweede haar
maar ook hij stierf zonder kinderen.
Zo ging het ook met de derde; kortom,
geen van de zeven liet kinderen na.
Het laatste van allen stierf ook de vrouw.
Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan,
van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn?
Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus antwoordde:
“Zijt gij niet op een dwaalspoor,
juist omdat gij nóch de Schrift, nóch Gods macht kent?
Wanneer de mensen uit de doden opstaan,
huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven,
maar zijn ze als engelen in de hemel.
En wat de doden betreft,
hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen,
waar het gaat over de braamstruik,
hoe God tot hem zei:
Ik ben de God van Abraham,
de God van Isaäk en de God van Jakob?
Hij is geen God van doden maar van levenden.
Ge verkeert in grote dwaling.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

192. Een traject van een meer creatieve en beter georiënteerde ontwikkeling van de productie zou bijvoorbeeld de ongelijkheid kunnen corrigeren tussen een buitensporige technologische investering voor de consumptie en een schaarse investering voor het oplossen van de urgente problemen van de mensheid; het zou verstandige en winstgevende vormen van hergebruik en recycling kunnen scheppen; het zou de energie-efficiëntie van de steden kunnen verbeteren, enzovoort. De diversificatie van de productie biedt de menselijke rede zeer uitgebreide mogelijkheden om te scheppen en te vernieuwen, terwijl dit het milieu beschermt en meer werkgelegenheid schept. Dit zou een creativiteit zijn die in staat is de opnieuw de adeldom van de mens te doen bloeien, omdat het meer getuigt van waardigheid met moed en verantwoordelijkheid het verstand te gebruiken om binnen het kader van een bredere opvatting over kwaliteit van leven vormen van een houdbare en rechtvaardige ontwikkeling te vinden. Andersom getuigt het van minder waardigheid en creativiteit en van een grotere oppervlakkigheid, door te gaan met creëren van vormen van plundering van de natuur, alleen maar om nieuwe mogelijkheden voor consumptie en onmiddellijk rendement te bieden.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________

Wednesday – HH. Marcellin and Peter, Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The book of Tobit was influenced by both biblical and other literary sources. This is evident from today’s first reading. The first part contains entirely the basic theology of Deuteronomy: God rewards good in this life and punishes evil. The second part uses an old story of a demon that successively strangles seven suitors. A real folk tale. Both stories are combined into a romance.

FIRST READING    Tob. 3, 1-11. 24-25

The prayer of Tobit and Sarah
were answered before the glorious throne of the Most High.

From the Book of Tobit

In those days Tobit burst into tears of sorrow
and prayed in sorrow:
“Righteous art thou, O Lord, and all thy works and all thy policies
testify of thy mercy and faithfulness,
and in judging
Thou art faithful and just for ever.
Remember me and look down upon me.
Punish me not for what I and my forefathers
knowingly or unknowingly did against thee.
They have not disturbed Thy commandments.
Therefore hast thou given us up
to plunder, captivity and death,
and to the mockery and derision of all the peoples
among whom we are scattered.
Even now all thy judgments are just,
because thou didst deal with me
according to my own sins and those of my forefathers.
For we have not kept thy commandments
and have not been faithful unto Thee.
Therefore do with me as thou wilt.
Take back my breath of life,
that I may be dissolved and pass away.
For death is dearer to me than life,
now that I am undeservedly scoffed and in great sorrow.
Let me at last, freed from this distress,
go to the eternal abode.
Do not turn your face away from me.”

That same day it happened that Sara, the daughter of Raguel,
who lived in Ekbatana in Medina,
was insulted by the maids of her father.
She had already been given in marriage to seven men,
but the evil demon Asmodaüs had killed them
even before they had intercourse with her.
And now the maids said to her:
“Art thou wicked, that thou stranglest these men of thine?
You have had seven,
but none have done you any good.
So do not beat us.
If they have died, go after them.
May we never see any of your sons or daughters for ever.”
Sara went to the upper room of her house and did not eat or drink for three days.
but persisted in prayer
and, with tears, begged God to deliver her from this reproach.
The prayer of Tobit and Sarah was answered
before the glorious throne of the Most High.
And Raphael, the holy angel of the Lord, was sent,
to heal them both.

INTERLUDIUM   Ps. 25(24), 2-4a, 4b-5ab, 6-7bc, 8-9

To Thee in the highest I commit my spirit,
To You, Lord my God.

In You I trust, and will not be ashamed,
Let no one mock me.
For he who counts on you will never be ashamed;
They shall be ashamed who trust not in Thee.

Show me your ways, Lord,
Teach me your paths.
Lead me according to your word,
For thou art my God and saviour.

Remember your mercy, Lord,
Thy ever-giving mercy.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with compassion.

The Lord is good and righteous,
Therefore He shows the way to sinners.
He guides the humble in the paths of righteousness,
He teaches the simple what to do.

ALLELUIA Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Be merciful to me and let me live, Lord,
and I will be faithful to your decrees.
Alleluia.

GOSPEL    Mk 12, 18-27

God is not a God of the dead, but of the living.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days some Sadducees came to Jesus;
These held that there was no resurrection.
They therefore put the following question to Him:
“Master, we see it written by Moses:
If any man’s brother die
and leaves behind a wife but no children,
then his brother must take that woman
to give him an offspring.
Now once there were seven brothers.
The first one took a wife
but left no children when he died.
Then the second took her
But he also died without children.
And so it was with the third;
In short, none of the seven left children.
Last of all, the woman also died.
At the resurrection, when they shall rise,
whose wife will she be then?
Surely all seven had her as their wife.”
Jesus answered:
“Art thou not led astray?
Knowing neither the Scriptures nor the power of God?
When men rise from the dead,
they do not marry and they are not given in marriage,
but are as angels in heaven.
And as for the dead,
have you not read in the book of Moses,
where it speaks of the bramble,
how God said to him:
I am the God of Abraham,
the God of Isaac and the God of Jacob?
He is not the God of the dead but of the living.
You are in great error.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

192. A trajectory of a more creative and better oriented development of production could, for example, correct the disparity between excessive technological investment for consumption and scarce investment for solving the urgent problems of humanity; it could create sensible and profitable forms of reuse and recycling; it could improve the energy efficiency of cities, and so on. The diversification of production offers human reason very wide possibilities to create and innovate, while protecting the environment and creating more jobs. This would be a creativity capable of rekindling the nobility of the human being, because it is more a testimony to dignity with courage and responsibility to use reason to find forms of sustainable and equitable development within the framework of a broader conception of quality of life. Conversely, it is less dignity and creativity and more superficiality to continue to create forms of plundering of nature just to provide new opportunities for consumption and immediate return.

To be continued.            For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: