http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag SACRAMENTSDAG

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Als we onze vreugde om elkaar, onze dankbaarheid en onze hoopvolle toekomst willen vieren, houden we een feestelijke maaltijd. Feestdissen hebben wij namelijk broodnodig, als lichtpunten in het duister van ons zoekend menselijk bestaan. Zo verstaan we ook deze Sacramentsdag: wij zijn niet zonder hoop, wij zijn niet achtergelaten in de woestijn van de wereldtijd: wij zijn integendeel genodigden aan de Tafel van de Heer, wij zijn z’n geliefde familie, zijn broers en zussen, zijn dierbaarste vrienden. In brood en wijn schenkt hij zichzelf aan ons en nodigt hij ons uit om ook aan elkaar gegeven te zijn. Zo is de eucharistie een omhelzing van Godswege én een opdracht evenzeer om elkaar in goede en kwade dagen teder genegen nabij te blijven.

EERSTE LEZING                                                      Ex. 24, 3-8

Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit.

Uit het boek Exodus

In die dagen stelde Mozes het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de Heer.
Eenstemmig betuigde het volk:

“Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft,
zullen wij onderhouden.”

Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift.
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg
een altaar
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht
stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer.

Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk.
En zij verzekerden:
“Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.”
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk en sprak:
“Dit is het bloed van het verbond dat de Heer,
op grond van al deze woorden, met u sluit.”

Antwoordpsalm                                       Ps. 116b (115), 12-13, 15 en 16ac, 17-18

Keervers
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

TWEEDE LEZING                                                  Hebr. 9, 11-15

Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige;
ze is niet gemaakt door mensenhand,
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens en voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.

Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed!
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

En daarom is Hij Middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn,
het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.

Vers voor het evangelie                                       Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levend brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mc. 14, 12-16.22-26

Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden de leerlingen tot Jezus:
“Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen
zodat Gij het paasmaal kunt houden?”

Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar de stad
en daar zult ge een man tegenkomen
die een kruik draagt;
volgt hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat:
De Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij,
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
“Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien
met rustbedden en van al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar.”

De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.
Onder de maaltijd nam Jezus het brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt,
dit is mijn lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
zal drinken in het Koninkrijk van God.”

Nadat zij de lofzang gezongen hadden,
gingen zij naar de Olijfberg.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

193. Hoewel in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe vormen van groei met zich zal meebrengen, moet men in andere gevallen met het oog op een gretige en onverantwoordelijke groei die vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulp te verschaffen, opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te verbeteren”.

 

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Thursday – SACRAMENTS DAY

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
When we want to celebrate our joy for each other, our gratitude and our hopefulness, we have a feast. Indeed, we desperately need festive meals, as points of light in the darkness of our searching human existence. We are not without hope, we are not left behind in the wilderness of the world’s time. On the contrary, we are invited to the Lord’s table, we are his beloved family, his brothers and sisters, his dearest friends. In bread and wine he gives himself to us and invites us to be given to each other. Thus the Eucharist is an embrace from God and a command to remain tenderly close to each other in good and bad days.

FIRST READING    Ex. 24, 3-8

This is the blood of the covenant that the Lord has made with you.

From the book of Exodus

In those days Moses informed the people
of all the words and provisions of the Lord.
In unison, the people proclaimed:

“All the words that the Lord has spoken to us,
We will keep them.”

Moses then wrote down all the words of the Lord.
The next morning, at the foot of the mountain, he built an altar
and set up twelve foundation stones,
after the 12 tribes of Israel.
Then he instructed the young Israelites
to dedicate bulls to the Lord as burnt animals and victims.

Moses took half the blood and put it in bowls, and poured the other half over the altar.
Then he took the covenant book and read it to the people.
And they assured:
“All that the Lord says we will do and take to heart.”
Then Moses took the blood,
sprinkled it on the people and said:
“This is the blood of the covenant that the Lord ,
in virtue of all these words, with you.”

Responsorial Ps. 116b (115), 12-13, 15 and 16ac, 17-18

Refrain
I will take the cup of salvation,
calling on the name of the Lord.

How can I give thanks
For all that the Lord hath given me?
I will take the cup of salvation,
Calling on the name of the Lord.

For precious in the sight of the Lord is
The death of his faithful.
O Lord, I am thy servant,
Thou hast removed my chains.

To Thee will I offer a sacrifice of praise,
calling on the name of the Lord.
I will fulfil my vows
where all his people shall see.

SECOND READING   Hebrews 9, 11-15

The blood of Christ will purify our souls.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Now is Christ come,
the High Priest of true salvation.
The tent of his priesthood
is greater and more perfect than the last;
it was not made by human hand,
that is, it does not belong to our created world.
The blood of his sacrifice is his own blood,
not that of goats and calves.
Thus He entered the sanctuary, once and for all,
and He has obtained an eternal salvation.

For if the blood of goats and bulls
and the sprinkled ashes of a heifer
can sanctify the defiled so that they become legally clean,
how much greater is the power of Christ’s blood!
By the eternal Spirit He offered Himself to God,
an immaculate sacrifice
that purifies our soul from dead works
in order to honour the living God.

And that is why He is Mediator of a new covenant:
there has been a death
that brings deliverance from the sins
that were committed under the first covenant;
now those who have been called by God
can now receive the inheritance promised to them.

Verse for the Gospel John 6, 51-52

Alleluia.
I am the living bread
that came down from heaven.
If any man eat of this bread,
he will live forever.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 14, 12-16.22-26

This is my body. This is my blood.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

On the first day of the unleavened bread,
the day of the slaughter of the paschal lamb,
the disciples said to Jesus:
“Where wilt thou have us make preparations
so that thou may hold the Passover meal?”

He then sent out two of his disciples with the instruction:
“Go into the city
and there you will find a man
carrying a jug;
Follow him
and tell the owner of the house in which he is entering:
The Master let ask:
Where is the room for Me,
where I can hold the Passover meal with my disciples?
“He will then show you a large upper room
with beds for resting and all that is necessary;
make all things ready for us there.”

The disciples left,
went into the city,
found everything as He had told them
and prepared the Passover meal.
During the meal, Jesus took the bread,
pronounced the blessing,
broke it and gave it to them, saying:
“Take,
this is my body.”
Then He took the cup
and after saying the prayer of thanksgiving He gave it to them
And they all drank from it.
And He said to them:
“This is my blood of the covenant,
which is shed for many.
“Verily I say unto you:
I will drink no more of that which the vine brings forth
till the day when I shall drink it, new,
in the Kingdom of God.”

After they had sung the hymn,
they went to the Mount of Olives.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home by Pope Francis

193. While in some cases sustainable development will involve new forms of growth, in other cases, in view of the greedy and irresponsible growth that has taken place over many decades, we must remember to slow down a little, to set some reasonable limits and also to retrace our steps, before it is too late. We know that the behaviour of those who consume and destroy more and more is unsustainable, while others fail to live in accordance with their own human dignity. That is why the time has come to accept a certain reduction in growth in some parts of the world and to provide help so that others can grow in a healthy way. Benedict XVI said that “it is necessary for technologically advanced societies to be prepared to promote behaviour characterised by austerity by reducing their own energy consumption and improving the conditions for its use”.

To be continued.            For all previous publications scroll down  

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: