http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de negende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De terugkeer van zoon Tobias is één van de mooiste fragmenten van het boek Tobit. Iedere dag kijkt de moeder uit naar haar zoon. De eerder antipathieke Anna heeft hier heel mooie trekken. Ze is een en al oog en aandacht voor haar zoon. Ze schreit van vreugde. De oude Tobit wordt scherp getekend: tastend zoekt hij zijn weg. Het detail van de kwispelstaartende hond is merkwaardig. Honden staan in de schrift normaalgezien niet in een gunstig daglicht. Het zijn geen huisdieren en het woord ‘hond’ is een scheldwoord.

EERSTE LEZING                                                   Tob. 11, 5-17

Gij hebt me gekastijd, Heer,
maar Gij schenkt mij weer genade.

Uit het Boek Tobit

In die dagen zat Anna, de vrouw van Tobit, iedere dag langs de weg
op een top van een berg,
vanwaar zij een ruim vergezicht had.
En toen zij op diezelfde plaats
weer eens zat uit te zien naar de komst van haar zoon Tobias,
zag zij hem reeds in de verte aankomen.
Zij herkende hem onmiddellijk,
en haastig ging zij het nieuws aan Tobit vertellen en riep :
“Daar komt uw zoon aan”
Ondertussen zei Rafaël tot Tobias :
“Als gij binnen komt in uw huis,
aanbid dan onmiddellijk de Heer, uw God,
en breng Hem uw dank.
“Ga dan naar uw vader, en kus hem.
“Bestrijk aanstonds zijn ogen met de gal van de vis,
die gij bij u hebt ; want ge kunt er zeker van zijn,
dat zijn ogen terstond zullen opengaan,
zodat uw vader het licht van de hemel kan zien
en zich in uw aanblik verheugen.”
De hond, die hen onderweg vergezeld had,
liep hen intussen vooruit,
en als bode van het blijde nieuws
kwispelde hij vrolijk met zijn staart.
Toen stond de blinde vader op
en tastend zocht hij zijn weg ;
hij strekte zijn handen uit naar zijn kind
en liep zo zijn zoon tegemoet.
Hij omhelsde hem en kuste hem ;
zijn vrouw deed evenzo, en beiden schreiden van blijdschap.
Toen zij God hadden aanbeden en gedankt,
gingen zij zitten.
Tobias nam wat van de gal van de vis
en streek het zijn vader op de ogen.
En na ongeveer een half uur wachten
begon de witte vlek, als het velletje van een ei,
uit de ogen los te komen.
Tobias nam het vast, en trok het zijn vader van de ogen.
Op hetzelfde ogenblik ontving hij het gezicht terug.
Toen verheerlijkten zij God :
Tobit en Anna, en allen, die hen kenden.
En Tobit sprak :
“Gezegend zijt Gij, God,
en gezegend uw heilige naam tot in eeuwigheid,
en gezegend al uw heilige engelen.
“Gij hebt me gekastijd,
maar Gij schenkt me weer genade,
nu ik mijn zoon Tobias aanschouw.”

TUSSENZANG                             Ps. 146(145), 2abc, 7, 8-9a, 9bc-10

De Heer zal ik loven mijn leven lang.
of : Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

ALLELUIA                                                       Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Mc. 12, 35-37

Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op :
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is ?
“David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen :
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer :
zit aan mijn rechterhand
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
“Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”

Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

194. Willen er nieuwe modellen van ontwikkeling ontstaan, dan is het noodzakelijk ” het model van de globale ontwikkeling te veranderen”, en dit houdt in op verantwoordelijke wijze na te denken “over de zin van de economie en het doeleinde ervan om de vormen van disfunctioneren en vervormingen ervan te corrigeren”. Het is niet voldoende als middenweg de zorg voor de natuur af te stemmen op het financiële rendement of het behoud van het milieu op de vooruitgang. Bij dit thema zijn middenwegen alleen maar een kleine vertraging van de ramp. Het gaat er eenvoudigweg om de vooruitgang opnieuw te definiëren. Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit van het leven van de mensen achteruit – door de verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen – in de context van een groei van de economie. In dit kader wordt het discours van de houdbare groei van de economie vaak een afleidingsmanoeuvre en een middel tot rechtvaardiging dat waarden van het ecologische discours opneemt in de logica van het geld en de technocratie en wordt de verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu van de ondernemingen meestal gereduceerd tot een reeks acties die gericht zijn op marketing en imago.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Friday in the ninth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The return of son Tobias is one of the most beautiful parts of the book of Tobit. Every day the mother looks forward to her son. The rather antipathetic Anna has very nice features here. She is all eyes and attention for her son. She weeps for joy. The old Tobit is sharply portrayed, groping his way around. Dogs are not normally seen in a favourable light in writing. They are not pets and the word ‘dog’ is a swear word.

FIRST READING   Tob. 11, 5-17

Thou hast afflicted me, O Lord,
but again thou givest me grace.

From the Book of Tobit

In those days, every day, Anna, the wife of Tobit, sat by the road
on the top of a mountain,
from where she had a wide view.
And when she sat in the same place, looking forward to the coming of her son Tobias,
she saw him coming from afar.
She recognised him at once,
and she hastened to tell Toby the news and cried out:
“Here comes your son!
Meanwhile Raphael said to Tobias:
“When thou comest into thy house,
Worship the Lord thy God immediately,
and give Him thanks.
“Then go to thy father and kiss him.
“At once rub his eyes with the gall of the fish,
which thou hast with thee: for thou mayest be sure
that his eyes will open at once,
so that thy father may see the light of heaven
and rejoice at thy sight.”
In the meantime, the dog, which had accompanied them on their way, ran ahead of them,
and as a herald of the joyful news
he wagged his tail happily.
Then the blind father got up
and gropingly he sought his way ;
he stretched out his hands towards his child
and walked towards his son.
He embraced him and kissed him; his wife did likewise, and both of them wept for joy.
When they had worshipped and thanked God,
they sat down.
Tobias took some of the gall of the fish
and stroked it on his father’s eyes.
And after waiting about half an hour
the white spot, like the skin of an egg,
started to come out of the eyes.
Tobias took hold of it and pulled it from his father’s eyes.
At the same time he regained his sight.
Then they glorified God:
Tobit and Anna, and all who knew them.
And Tobit said :
“Blessed art thou, God,
and blessed be thy holy name for ever and ever,
and blessed are all thy holy angels.
“Thou hast chastened me,
but Thou hast shown me grace again,
as I behold my son Tobias.”

INTERLUDIUM Ps. 146(145), 2abc, 7, 8-9a, 9bc-10

The Lord I will praise all my life.
or : Alleluia.

The Lord will I praise all my life,
my God will I sing all my days.

The Lord always keeps his word,
The Lord gives justice to the oppressed.
The Lord gives bread to the hungry,
He gives freedom to captives.

The Lord opens the eyes of the blind,
He raises up those who are broken.
The Lord loves the righteous,
the Lord preserves the displaced.

The Lord gives succour to the orphan and the widow,
but lets sinners go astray.
The Lord is King for ever,
your God, Zion, reigns over all generations.

ALLELUIA Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 12, 35-37

How can the scribes say
the Messiah is the Son of David?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In his teaching in the temple, Jesus once raised the question :
“How can the scribes say that the Messiah is the Son of David?
“David himself said, moved by the Holy Spirit:
The Lord has spoken to my Lord :
Sit at my right hand
until I have put your enemies under your feet.
“If David himself calls Him Lord,
how can He be His son?”

The majority of the people gladly listened to Him.

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

194. In order for new models of development to emerge, it is necessary to “change the model of global development”, and this means reflecting responsibly “on the meaning of the economy and its purpose in correcting its forms of dysfunction and distortions”. It is not enough as a middle way to balance caring for nature with financial return or preserving the environment with progress. On this issue, middle ground is only a small delay to disaster. It is simply a question of redefining progress. Technological and economic development that does not leave behind a better world and an integrally higher quality of life cannot be considered progress. On the other hand, the real quality of people’s lives often deteriorates – due to environmental degradation, the low quality of food or the depletion of some resources – in the context of economic growth. In this context, the discourse of the sustainable growth of the economy often becomes a diversion and a means of justification that incorporates values of the ecological discourse into the logic of money and technocracy, and the social and environmental responsibility of companies is usually reduced to a series of actions aimed at marketing and image.

To be continued.            For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: