http://kerkengeloof.wordpress.com

Tiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Hoe vaak ervaren we niet in ons eigen hart
dat we heen en weer getrokken worden
tussen de machten van goed en kwaad.
Duivels, demonen of onreine geesten heten ze in de Schrift.
Maar Jezus komt met de kracht van Gods liefde
die sterker is dan het rijk der duisternis:
de Heilige Geest.
Laten we ons hart voor de Heer openen,
dat zijn Geestkracht ons mag sterken.

EERSTE LEZING                                                 Gen. 3, 9-15

Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw.

Uit het boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had,
riep de Heer God de mens en vroeg hem: “waar zijt gij?”

Hij antwoordde:
“Ik hoorde uw donder in de tuin
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.”

Maar de Heer God zei:
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
“Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?”

De mens antwoordde:
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven
en toen heb ik gegeten.”

Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
“Hoe hebt gij dat kunnen doen?”

De vrouw zei:
“De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.”

De Heer God zei toen tot de slang:
“Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt
onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Het zal uw kop bedreigen
en gij zijn hiel!”

Antwoordpsalm                               Ps. 130(129), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7-8

Keervers
De Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

TWEEDE LEZING                                      2 Kor. 4, 13-5, 1

Wij geloven en daarom spreken wij.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt:
“Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken.”
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken
om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u:
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,
tot eer van zijn Naam.

Neen, wij geven de moed niet op.
Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,
on innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag.
De lichte kwelling van een ogenblik
bezorgt ons een alles overtreffende,
altijddurende volheid van glorie.
Wij houden het oog gericht,
niet op het zichtbare
maar op het onzichtbare;
wat wij zien gaat voorbij,
de onzichtbare dingen duren eeuwig.

Wij weten het immers:
als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,
heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,
een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

Vers voor het evangelie                                    Joh. 12, 31b-32

Alleluia.
Nu wordt de vorst van deze wereld buitengeworpen,
zegt de Heer,
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven,
zal Ik allen tot Mij trekken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 3, 20-35

Het einde van Satan is gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden,
trokken zij er op uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.
De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren,
zeiden dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst van de duivels
de duivels uitdreef.

Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen:
“Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven?
“Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is,
kan dat rijk geen stand houden.
“Wanneer een huis innerlijk verdeeld is,
zal dat huis geen stand kunnen houden.
“En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
“Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
“Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
“Voorwaar, Ik zeg u:
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest,
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden:
“Er huist een onreine geest in Hem”.

Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf:
“Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”

Hij gaf hun ten antwoord:
“Wie is mijn moeder,
wie zijn mijn broeders?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij:
“Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
“Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil van God volbrengen.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

196. Wat is de plaats van de politiek? Wij herinneren aan het subsidiariteitsbeginsel, dat vrijheid toekent voor de ontwikkeling van de capaciteiten, aanwezig op alle niveaus, maar tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid eist voor het algemeen welzijn van de kant van wie de meeste macht heeft. Weliswaar oefenen tegenwoordig enkele economische machten meer invloed uit dan de staten zelf, maar men kan een economie zonder politiek niet rechtvaardigen: deze zou niet in staat zijn een andere logica te begunstigen die in staat zou zijn met de verschillende aspecten van de huidige crisis om te gaan. De logica die geen ruimte laat voor een oprechte zorg voor het milieu, is gelijk aan die waarbij er geen ruimte is voor de zorg om de meest kwetsbaren erbij te betrekken, omdat “in het geldende model “van succes” en “privé -recht”  hetgeen zin lijkt te hebben erin te investeren dat degenen die achterblijven, de zwakken of de minder begaafden, hun weg kunnen vinden in het leven”.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Tenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
How often do we experience in our own hearts
that we are pulled to and fro
between the powers of good and evil.
The Scriptures call them devils, demons or unclean spirits.
But Jesus comes with the power of God’s love
that is stronger than the kingdom of darkness:
the Holy Spirit.
Let us open our hearts to the Lord,
That His Spiritual power may strengthen us.

FIRST READING    Genesis 3, 9-15

I will put enmity between your offspring and the offspring of the woman.

From the book of Genesis

After Adam had eaten of the tree,
the Lord God called man and asked him, “Where art thou?”

He answered:
“I heard thy thunder in the garden
and then I became afraid, because I am naked;
therefore I hid myself.”

But the Lord God said:
“Who has told thee that thou art naked?
“Hast thou sometimes eaten of the tree which I have forbidden thee?”

Man replied:
“The woman whom Thou hast given me for a wife,
she gave me of the tree
and then I ate.”

Thereupon the Lord God asked the woman:
“How hast thou been able to do that?”

The woman said:
“The serpent tempted me and then I ate.”

The Lord God then said to the serpent:
“Because thou hast done this, thou art cursed
among all domesticated animals and wild beasts!
“On thy belly shalt thou creep, and dust shalt thou eat,
all the days of your life!
“I will put enmity between you and the woman,
between thy offspring and hers.
“It shall threaten thy head
And thou his heel!”

Responsorial Ps. 130(129), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7-8

Refrain
The Lord is ever merciful,
His mercy is without limit.

Out of the deep I cry out, Lord,
Listen to my voice.
Hearken attentively
to my supplication.

If Thou dost remember sins,
Lord, who will stand?
But with You I find forgiveness,
Therefore, my heart searches for You.

In the Lord I put my hope,
In His word I trust.
Eagerly I look forward to Him
More than watchmen wait for the morning.

For the Lord is ever merciful,
His mercy is everlasting.
He will redeem Israel
from his iniquity.

SECOND READING      2 Cor. 4, 13-5, 1

We believe and therefore we speak.

From the Second Epistle of the Holy Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

We have that spirit of faith of which the Scriptures say:
“I have believed,
therefore have I spoken.”
We too believe and therefore we speak.
For we know
He who raised the Lord Jesus from the dead
will also raise us to life like Jesus
In order to take us to himself, together with you.
For everything happens for you:
the grace must multiply in many
so that more and more people may give thanks to God,
to the honour of His Name.

No, we will not give up.
Even if we fall according to the outward man,
our inner life is being renewed day by day.
The slight torment of a moment
gives us a superlative,
everlasting fullness of glory.
We keep our eyes fixed,
not on the visible
but on the unseen;
that which we see passeth away,
the invisible things endure forever.

For we know:
When the tent that is our earthly dwelling is pulled down,
God has a building ready for us in heaven,
an imperishable house not made by man.

Gospel Verse John 12, 31b-32

Alleluia!
Now the prince of this world is cast out,
says the Lord,
and when I have been lifted up from the earth
I will draw all to myself.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 3, 20-35

The end of Satan has come.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In those days Jesus went home
and again so many people were flocking together
that they did not even have time to eat.
When his relatives heard this
they went out to take him away,
for it was said that he was out of his mind.
The scribes who had come from Jerusalem
said that Beelzebub dwelt in him
and he cast out the devils through the prince of devils.

Jesus called them to Himself and spoke to them in parables:
“How can one Satan cast out another?
“When a kingdom is divided inwardly,
the kingdom cannot stand.
“If a house is divided inwardly,
the house cannot stand.
“And when Satan rises up against himself and is divided,
he cannot stand, but his end has come.
“Moreover,
no one can enter the house of a strong man
to rob his household goods
unless he first binds the strong.
“Only then can he empty his house.
“Verily, I say unto you:
all people’s sins will be forgiven,
even all the blasphemies which they utter,
but if anyone blasphemes against the Holy Spirit,
he will not be forgiven in eternity;
he is burdened with a sin that endures forever.”
This because they had said:
“There dwells an unclean spirit in Him”.

Once his mother and his brothers came,
and while they were standing outside,
they sent someone to call on Him.
Many people were sitting around Him, passing on the message:
“Your mother and your brothers outside are asking for You.”

He answered them:
“Who is my mother?
who are my brothers?”
And as he cast his gaze
over the people sitting in a circle around Him, He said:
“Behold my mother and my brothers.
“For my brother and my sister and my mother are those
who do the will of God.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

196. What is the place of politics? We recall the principle of subsidiarity, which grants freedom for the development of capacities present at all levels, but at the same time demands greater responsibility for the common good on the part of whoever has the most power. It is true that today some economic powers exert more influence than the States themselves, but one cannot justify an economy without politics: it would not be able to favour another logic capable of dealing with the various aspects of the current crisis. The logic that leaves no room for a genuine concern for the environment is the same as the logic that leaves no room for the concern to involve the most vulnerable, because “in the prevailing model ‘of success’ and ‘private right’, what seems to make sense is to invest in ensuring that those who are left behind, the weak or the less gifted, can find their way in life”.

To be continued.            For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: