http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Hart van Jezus

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zelfs als zijn liefde miskend wordt, blijft God trouw. Want ook na zijn dood blijft Jezus een bron van goddelijk leven: er stroomt bloed en water uit zijn zijde. In de sacramenten van het doopsel (water) en de eucharistie (bloed) komt deze levensstroom tot ons: Jezus wil zijn intrek nemen in ons hart om het gelijkvormig te maken aan dat van Hem. Geworteld blijven in de liefde: dat is ook de bede van Paulus. Laten wij dankbaar opzien naar de gekruisigde. Want ook voor ons geldt: de dag is nabij dat ge water zult putten met opgeruimd hart uit de bron van het heil (Js 12,3).

EERSTE LEZING                                                     Hos. 11, 1.3-4.8c-9

Mijn hart slaat om.

Uit de profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
“Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
“Hij echter wilde maar niet weten
dat Ik het was die hem behoedde.
“Met zachte leidsels heb Ik hem gemend,
met teugels van liefde.
“Ik was voor hem als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
“Ik reikte hem zijn voedsel toe.

“Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw ten gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
“Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.”

Antwoordpsalm                                        Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Gij zult in vreugde water putten
uit de bronnen van heil.

Ja, Hij is de God van mijn heil,
Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet te vrezen;
De Heer is mijn kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,
om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING                                            Ef. 3, 8-12.14-19

De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven,
aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat door middel van de Kerk
thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus , onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mét alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Vers voor het evangelie                                    1 Joh. 4, 10b

Alleluia.
God heeft ons liefgehad
en zijn Zoon gezonden
als zoenoffer voor onze zonden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Joh. 19, 31-37

Men doorstak zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Aangezien het voorbereidingsdag was
en de joden niet wilden
dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven
-het was bovendien een grote sabbat -,
vroegen zij aan Pilatus verlof
de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Daarom kwamen de soldaten
en sloegen
zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd,
de benen stuk.
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was,
sloegen zij Hem de benen niet stuk,
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans;
terstond kwam er bloed en water uit.

Die het gezien heeft, getuigt hiervan;
zijn getuigenis is waar
en hij weet dat hij de waarheid zegt,
opdat ook gij zoudt geloven.
Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden:
“Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld”,
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt:
“Zij zullen opzien naar hem die zij hebben doorstoken”.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

201. Het merendeel van de bewoners van de planeet verklaart zich gelovig en dat zou de godsdiensten ertoe moeten aanzetten met elkaar in een dialoog te treden die gericht is op de zorg voor de natuur, de bescherming van de armen, het bouwen aan een netwerk van respect en broederschap. Ook is een dialoog tussen de wetenschappen zelf onontbeerlijk, daar elk gewoon is zich op te sluiten binnen de grenzen van het eigen taalgebruik en specialisatie ertoe neigt isolement en verabsolutering van eigen kennis te worden. Dit verhindert op een adequate wijze de problemen van het milieu aan te pakken. Evenzo wordt een open en respectvolle dialoog noodzakelijk tussen de verschillende ecologische bewegingen, waar het niet ontbreekt aan ideologische strijd. De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij denken aan het algemeen welzijn en verder gaan op de weg van de dialoog, die om geduld, ascese en edelmoedigheid vraagt, eraan denkend dat “de werkelijkheid belangrijker is dan het idee”.

Wordt vervolgd                    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________

Friday Sacred Heart of Jesus

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart

to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Even when his love is misunderstood, God remains faithful. For even after his death, Jesus remains a source of divine life: blood and water flow from his side. In the sacraments of baptism (water) and the Eucharist (blood), this stream of life comes to us: Jesus wants to take up residence in our hearts in order to make them like His. To remain rooted in love: this is also Paul’s plea. Let us thankfully look up to the crucified one. For us too, the day is near when you will draw water from the well of salvation with a cheerful heart (Is 12:3).

FIRST READING      Hos 11, 1.3-4.8c-9

My heart is troubled.

From the prophet Hosea

Thus speaks the Lord:
“When Israel was yet young, I loved him
and out of Egypt I called my son.
“It is I
who taught Ephraim to walk,
and took him by the arms.
“But he would not know
that it was I who guarded him.
“With soft reins I have bridled him,
with reins of love.
“I was to him like those
who lift the yoke when it presses against the jaws.
“I gave him his food.

“My heart turns over,
my insides grow soft.
“Nay, I will not cool my flaming wrath,
I will not destroy Ephraim again,
for I am God, I am not a man,
I am the Holy One among you.
“I will not let Me go in My wrath.”

Responsorial Psalm Isa. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Refrain
Thou shalt draw water in joy
From the wells of salvation.

Yes, He is the God of my salvation,
He gives me confidence, I need not fear;
The Lord is my strength, I praise Him,
He hath brought me salvation.
You will joyfully draw water
From the wells of salvation.

Glorify the Lord, call upon his name;
Make known to the nations his deeds,
remember how exalted his name is.

Praise the Lord for his matchless work,
let all the earth know.
Rejoice and be glad, who inhabit Zion,
for the sake of the Holy One of Israel, who is great in your midst.

SECOND READING     Eph. 3, 8-12.14-19

The love of Christ that surpasses all knowledge.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and Sisters,

To me, the least of all the saints,
grace has been given
to the Gentiles
the unsearchable riches of Christ to the Gentiles
and to bring to light the fulfilment of the mystery.It was hidden from eternity in God,
the Creator of the universe,
so that through the Church
now to the dominions and powers in the heavens
the manifold wisdom of God would become known.Such was His eternal purpose
which he fulfilled in Christ Jesus our Lord.
In Him we have,
through faith in Him
confidently have free access to God.

Therefore I bow my knees before the Father
to whom all fatherhood in heaven and earth is named:
may He give you in His immeasurable glory
that your innermost being may be mightily strengthened by his Spirit
that Christ may dwell in your hearts through faith
and that you remain rooted and grounded in love.
May ye be able to comprehend, with all the saints
what is the breadth and length and height and depth
and to know the love of Christ
which surpasses all knowledge.
May ye attain to the fullness which is the fullness of God Himself.

Verse for the Gospel 1 John 4, 10b

Alleluia.
God has loved us
and sent his Son
as an atonement for our sins.
Alleluia.

GOSPEL        John 19, 31-37

His side was pierced, and immediately blood and water came out.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Since it was Preparation Day
and the Jews did not want
that the bodies remained on the cross on the Sabbath
-Besides, it was a great Sabbath,
they asked Pilate for permission to break
the legs of the crucified and take them away.
And the soldiers came and broke the legs of one and of the other crucified with Him.
But when they came to Jesus and saw that He was already dead,
they did not break his legs.
But one of the soldiers pierced his side with a lance;
Immediately there came out blood and water.

He who has seen it bears witness of this;
His testimony is true
and he knoweth that he speaketh the truth,
that ye also may believe.
This happened so that the Scripture might be fulfilled:
“Of his bones nothing shall be shattered”,
while another scripture says:
“They shall look up to him whom they have pierced”.

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

201. The fact that the majority of the planet’s inhabitants declare themselves to be religious should encourage religions to enter into a dialogue with one another aimed at caring for nature, protecting the poor and building a network of respect and fraternity. Dialogue between the sciences themselves is also indispensable, since each is used to shutting itself away within the confines of its own language and specialisation tends to become isolation and the absolutisation of its own knowledge. This prevents the problems of the environment from being adequately addressed. Likewise, an open and respectful dialogue between the different ecological movements becomes necessary, where there is no lack of ideological struggle. The gravity of the ecological crisis demands that we all think of the common good and continue on the path of dialogue, which calls for patience, asceticism and generosity, remembering that “reality is more important than the idea”.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: