http://kerkengeloof.wordpress.com

Elfde Zondag door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Het Rijk Gods komt er niet alleen door onze inzet,
maar vooral door ons vertrouwen in God
die leven geeft in overvloed.
Het is dat vertrouwen dat we hier willen voeden
wanneer we luisteren naar de Schrift
en Brood en Beker delen met elkaar.
Laten we ons hart openen voor Hem
die het zaadje van het geloof in ons hart heeft geplant,
die het groeikracht geeft
en onze toekomst is.

EERSTE LEZING                                           Ez. 17, 22-24

Ik zal een nederig twijgje verheffen.

Uit de profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer God:

“Ik zal zelf van de top van de hoge ceder
een twijgje nemen en dat in de grond zetten;

van de bovenste van de jonge takken
zal Ik een twijgje plukken
en Ik zelf zal het planten op een hoge en verheven berg,
op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het planten.
“Het zal takken dragen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
“Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte nestelen;
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
“En alle bomen van het open veld zullen erkennen
dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb;
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”

Antwoordpsalm                                    Ps. 92(91), 2-3, 13-14, 15-16

Keervers
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.

De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.

TWEEDE LEZING                                           2 Kor. 5, 6-10

Onze enige eerzucht is, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, de Heer te behagen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij houden altijd goede moed.
Wij zijn ons bewust dat wij,
zolang wij thuis zijn in het lichaam,
ver zijn van de Heer.
Wij leven in het geloof, wij zien Hem niet.
Maar wij houden moed
en zouden liever uit het lichaam verhuizen
om onze intrek te nemen bij de Heer.

Daarom is onze enige eerzucht,
hetzij thuis, hetzij in den vreemde,
Hem te behagen.
Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan,
goed of kwaad.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Het zaad is het woord van God
en Christus is de Zaaier.
Allen die Hem vinden,
leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 4, 26-34

Het is het allerkleinste zaadje en het wordt groter dan alle tuingewassen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait;
hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
“Uit eigen kracht brengt de aarde vrucht voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
dan het volgroeide graan in de aar.
“Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”

En verder:
“Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen wij het voorstellen?
“Het lijkt op een mosterdzaadje.
“Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid, schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

I. Focussen op een andere levensstijl

203. Daar de markt ertoe neigt een dwangmatig consumptie-mechanisme te veroorzaken om zijn producten af te zetten, worden de mensen uiteindelijk meegezogen in een wervelwind van aankopen en overbodige uitgaven. Obsessief consumentisme is een subjectieve weerspiegeling van een technisch-economisch paradigma. Er gebeurt wat Romano Guardini al signaleerde: de mens “accepteert de gewone objecten en gebruikelijke vormen van leven, zoals zij worden opgelegd door rationele plannen en massaproducten en hij doet dit in het algemeen met de indruk dat dit alles redelijk en juist is”. Dit paradigma doet allen geloven dat zij vrij zijn, zolang zij een vermeende consumptievrijheid hebben, terwijl in werkelijkheid een minderheid, die de economische en financiële macht heeft, de vrijheid bezit. In deze verwarring heeft de postmoderne mensheid geen zelfkennis die haar richting kan geven, en men beleeft dit gebrek aan identiteit met angst. Wij hebben teveel middelen voor armzalige en magere doeleinden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Eleventh Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
The Kingdom of God will not come about through our efforts alone,
but above all through our trust in God
who gives life in abundance.
It is this trust that we wish to nourish here
when we listen to the Scriptures
and share Bread and Cup with each other.
Let us open our hearts to Him
who has planted the seed of faith in our hearts,
who gives it growth
and is our future.

FIRST READING      Ez 17, 22-24

I will lift up a humble twig.

From the prophet Ezekiel

This is what the Lord God says:

“I myself will take from the top of the high cedar
take a twig and put it in the ground;

From the top of the young branches
I will pluck a twig
and I myself will plant it on a high and lofty mountain,
on the mountain of Israel’s high estate I will plant it.
“It will bear branches,
and bear fruit and become a beautiful cedar.
“Under it shall nest all the birds of every feather;
In the shade of its branches they will nest.
“And all the trees of the open field shall acknowledge
That I, the Lord, have caused a succulent tree to wither
and made a dry tree blossom;
I, the Lord, have said it, and I will do it.”

Responsorial Ps. 92(91), 2-3, 13-14, 15-16

Refrain
How glorious it is to praise the Lord.

How glorious it is to praise the Lord,
To praise your name, Most High.
Announcing your goodness every morning
And all the night by thy faithfulness.

The pious spring up like palm trees,
like cedars of the Lebanon, thriving;
They are planted by the house of the Lord,
they blossom in God’s court.

Even when old, they bear fruit,
They remain juicy and fresh.
They show how just the Lord is,
my rock, in Him is no injustice.

SECOND READING       2 Cor 5:6-10

Our only honour, whether at home or abroad, is to please the Lord.

From the Second Epistle of the Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

We are always of good cheer.
We are aware that,
as long as we are at home in the body,
are far from the Lord.
We live in faith, we do not see Him.
But we keep on having courage
and would rather move out of the body
and take up our abode with the Lord.

Therefore our only honour is,
whether at home or abroad,
To please Him.
For we must all appear before Christ’s judgment seat,
that each may receive the reward
for what he has done in this life,
good or evil.

Verse for the Gospel

Alleluia.
The seed is the word of God
and Christ is the Sower.
All who find Him
live forever.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 4, 26-34

It is the tiniest seed, and it grows larger than all garden crops.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus said to the crowd:
“It is the kingdom of God
As with a man who sows his land;
He sleeps and rises by night and by day,
and meanwhile the seed germinates and shoots up,
but he does not know how.
“By its own power the earth brings forth fruit,
first the green stalk, then the ear,
then the full-grown grain in the ear.
“As soon as the fruit permits, he strikes the sickle into it,
for it is time for the harvest.”

And further:
“What comparison can we find for the kingdom of God
and in what parable shall we represent it?
“It is like a mustard seed.
“When it is sown in the ground,
it may be the smallest seed on earth;
but once sown, it blossoms
And it grows larger than all the crops of the garden,
and it grows large branches
so that the birds may nest in its shade.”

In many such parables He proclaimed His doctrine to them
in the way that they could understand.
Other than in parables He did not speak to them,
but once with his disciples alone
He explained everything.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

I. Focusing on a different lifestyle

203. As the market tends to create a compulsive consumption mechanism in order to sell its products, people end up being sucked into a whirlwind of purchases and unnecessary expenditures. Obsessive consumerism is a subjective reflection of a techno-economic paradigm. What Romano Guardini observed happens: people “accept the ordinary objects and usual forms of life as they are imposed by rational plans and mass products, and they do so generally with the impression that all this is reasonable and right”. This paradigm makes everyone believe that they are free, as long as they have a supposed freedom of consumption, when in reality a minority, who have the economic and financial power, have the freedom. In this confusion, post-modern mankind has no self-knowledge that can give it direction, and we experience this lack of identity with fear. We have too many resources for poor and meagre purposes.

To be continued                For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: