http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Romualdus, abt

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus ontkent noch negeert onze primaire behoeften. Wat Hij ons wil zeggen is: laten we toch maar niet alleen op onszelf vertrouwen. Laten we in ons leven een soort  ‘zorgeloosheid’ inbouwen, het besef dat God voor ons zorgt. Voor mensen die graag bij alles de touwtjes in handen hebben is dat niet gemakkelijk. Het zal voor ons een andere instelling vragen als wij willen meewerken aan de opbouw van het Rijk Gods. Wij, leerlingen van de Heer, christenen, mogen ons altijd opnieuw afvragen: ‘Waarom en waartoe leven wij, wat is het doel van onze inzet?’ Uiteindelijk is ons doel: meewerken aan, bijdragen tot  de totstandkoming van Gods Rijk! Dat primeert op alles.

EERSTE LEZING                                             2 Kor. 12, 1-10

Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Moet er geroemd worden?
Het dient wel nergens toe,
maar dan kom ik nu tot visioenen en openbaringen van de Heer.
Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden,
in het lichaam of buiten het lichaam
-ik weet het niet, God weet het –
die werd weggerukt naar de derde hemel.
van die mens weet ik dat hij,
met het lichaam of zonder het lichaam
-ik weet het niet, God weet het –
dat hij werd weggerukt naar het paradijs
en onzegbare woorden vernam die geen mens mag uitspreken.
Op zo iemand wil ik roemen.
Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden.
Zou ik werkelijk willen roemen dan was ik geen dwaas ;
ik zou immers de waarheid zeggen.
Maar daar zie ik van af ;
ik wil niet dat iemand mij meer toeschrijft
dan wat hij van mij kan zien of horen.
Ook is er
– want anders zouden die buitengewone openbaringen
mij verwaand kunnen maken –
ook is er een doorn in mijn vlees gestoken,
als een bode van satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen
dat hij van mij zou weggaan.
Maar de Heer antwoordde mij :
“Je hebt genoeg aan mijn genade.
“Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.”
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.
Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne
zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben,
dan ben ik sterk.

TUSSENZANG                                  Ps. 34(33), 8-9, 10-11, 12-13

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort.

Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg ;
ik leer u de Heer te vrezen.
Wie is er bij u die het leven liefheeft
en dagen van voorspoed verlangt ?

ALLELUIA                                                      Joh. 17, 17b a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 6, 24-34

Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Niemand kan twee heren dienen :
hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen én de mammon.
“Daarom zeg Ik u :
Weest niet bezorgd voor uw leven,
wat ge zult eten of wat ge zult drinken,
en ook niet voor uw lichaam,
wat ge zult aantrekken.
“Is het leven niet méér dan het voedsel
en het lichaam niet méér dan de kleding ?
“Let eens op de vogels in de lucht :
ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren,
maar uw hemelse Vader voedt ze.
“Zijt gij dan niet veel méér dan zij ?
“Trouwens, wie van u is in staat
met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen ?
“En wat maakt gij u zorgen over kleding ?
“Kijkt naar de leliën in het veld : hoe ze groeien.
“Ze arbeiden noch spinnen.
“Toch zeg Ik u :
Zelfs Salomo in al zijn pracht
was niet gekleed als een van hen.
“Als God nu het veldgewas,
dat er vandaag nog staat
en morgen in de oven wordt geworpen
zó kleedt,
hoeveel te meer dan u, kleingelovigen ?
“Maakt u dus geen zorgen over de vraag :
wat zullen wij eten
of wat zullen wij drinken
of wat zullen wij aantrekken ?
“Want dat alles jagen de heidenen na.
“Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.
“Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid :
dan zal dat alles u erbij gegeven worden.
“Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.
“Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

II. Opvoeden tot een bondgenootschap tussen mensheid en milieu

209. Het bewustzijn van de ernst van de culturele en ecologische crisis moet worden vertaald in nieuw gedrag. Velen weten dat de huidige vooruitgang en het ophopen van goederen of genoegens niet voldoende zijn om zin en vreugde te geven aan het menselijk hart, maar zij voelen zich niet in staat af te zien van wat de markt hun biedt. In de landen die de grootste veranderingen in consumptiegewoonten tot stand zouden moeten brengen, hebben de jongeren een nieuwe ecologische gevoeligheid en een edelmoedige geest en sommigen van hen vechten op bewonderenswaardige wijze voor de bescherming van het milieu. Maar zij zijn opgegroeid in een context van een zeer hoge consumptie en welvaart zodat het rijpen van andere gewoonten wordt bemoeilijkt. Daarom staan wij voor een educatieve uitdaging.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________________

Saturday – S. Romualdus, abbot

 Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
Jesus neither denies nor ignores our primary needs. What he wants to tell us is: let’s not rely on ourselves alone. Let us build into our lives a kind of ‘carefreeness’, the awareness that God takes care of us. For people who like to be in control of everything, this is not easy. It will require a different attitude from us if we want to participate in building the Kingdom of God. We, disciples of the Lord, Christians, may always ask ourselves: ‘Why and to what purpose do we live, what is the purpose of our efforts?’ Ultimately, our goal is to contribute to the establishment of God’s Kingdom! That takes precedence over everything else.

FIRST READING      2 Cor 12, 1-10

I will boast most of all about my weaknesses.

From the Second Letter of the Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Should we praise?
It serves no purpose,
but now I come to visions and revelations of the Lord.
I know a man in Christ, who fourteen years ago,
in the body or out of the body
-I don’t know, God knows-
who was snatched away to the third heaven.
Of that man I know that he,
with the body or without the body
-I don’t know, God knows –
That he was snatched away to Paradise
and heard unspeakable words which no man may speak.
I want to glory in such a person.
For myself, I only want to glory in my weaknesses.
If I really wanted to boast, I would not be a fool;
I would tell the truth.
But I refrain from doing so;
I do not want anyone to attribute more to me
than what he can see or hear of me.
Also, there is
– otherwise these extraordinary revelations
might make me conceited –
there is also a thorn thrust into my flesh,
as a messenger of Satan to whip me.
Three times have I cried out to the Lord
That he should depart from me.
But the Lord answered me:
“My grace is enough for you.
“Strength is made perfect in weakness”.
So I will boast most of all of my weaknesses.
Then the power of Christ will dwell in me.
Therefore, for Christ’s sake, I gladly suffer weakness, reproach, distress, persecution and distress.
For when I am weak,
Then am I strong.

INTERLUDIUM Ps. 34(33), 8-9, 10-11, 12-13

Pay attention and notice how merciful the Lord is.

The angel of God is placing a barrier around them,
to protect all who fear God.
Watch and see how merciful the Lord is,
Happy is he who seeks his salvation in Him.

Reverence the Lord, ye who are consecrated to Him,
For he who respects Him never suffers want.
The rich have become poor and needy,
who go to the Lord never lack anything.

Come, children, listen to what I say to you;
I am teaching you to fear the Lord.
Who is there amongst you that loves life
Who is there with you who loves life and longs for days of prosperity?

ALLELUIA John 17, 17b a

Alleluia.
Your word is truth, Lord,
Consecrate us to You in the truth.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 6, 24-34   

Do not be anxious about tomorrow.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“No one can serve two masters :
he will hate the one and love the other,
or he will worship one and despise the other.
“You cannot serve both God and Mammon.
“Therefore I say to you:
Be not anxious for your life,
what ye shall eat or what ye shall drink,
Nor for thy body,
what you shall wear.
“Is not life more than food and the body more
And is not the body more than the clothing?
“Watch the birds of the air :
They neither sow nor reap nor gather into barns,
but your heavenly Father feeds them.
“Are you not more than they?
“Besides, who among you is able
with all his troubles to add one more cubit to his path of life?
“And what is it about clothes that concerns you?
“Look at the lilies in the field, how they grow.
“They neither labor nor spin.
“Yet I say unto you:
Even Solomon in all his splendor
was not clothed like one of them.
“If God were to see the field crop now,
which stands today
and tomorrow will be cast into the furnace
cloths it thus,
how much more than you, little believers?
“So do not worry about the question :
What shall we eat
Or what shall we drink
Or what shall we wear?
“For all these things the heathen pursue.
“Your heavenly Father knows that you need all these things.
“But seek first the kingdom and its righteousness:
and all these things will be given to you in addition.
“Therefore do not worry about tomorrow,
for tomorrow will take care of itself.
“Each day has enough of its own suffering.”
______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

II. Raising up an alliance between humanity and the environment

209. Awareness of the gravity of the cultural and ecological crisis must be translated into new behaviour. Many people know that current progress and the accumulation of goods or pleasures are not enough to give meaning and joy to the human heart, but they feel unable to give up what the market offers. In the countries that should bring about the greatest changes in consumer habits, young people have a new ecological sensitivity and a generous spirit, and some of them fight admirably for the protection of the environment. But they have grown up in a context of very high consumption and wealth so that the maturing of other habits is made more difficult. We therefore face an educational challenge.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: