http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de twaalfde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Als er vernieuwingen in de Kerk gebeuren noemen wij de vernieuwers wel eens ‘profeten’. Maar, wat is een echte en een valse profeet? Jezus reikt ons een criterium aan: ‘Kijk naar hun daden’. Om dat goed duidelijk te maken gebruikt Hij het beeld van de boom en de vruchten. De vruchten maken wij zelf niet. Ze zijn niet onze eigen prestatie. Het zijn de vruchten van de Geest. Al wie geroepen wordt om in Gods naam te spreken zal beoordeeld worden aan de vruchten van zijn woorden en daden. Zo zal God en zo zullen wij onderscheiden wie een echte of een valse profeet is.

EERSTE LEZING                    Gen. 15, 1-12.17-18

Abram geloofde de Heer,
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan,
en Hij sloot een verbond met hem.

Uit het boek Genesis

In die dagen klonk het woord van de HEER
in een visioen tot Abram:
“Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn.
Uw loon zal zeer groot zijn!”
Toen zei Abram:
“HEER God, wat baten mij uw gaven?
Want ik blijf maar kinderloos
en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden.
Gij toch hebt mij geen nakomelingen geschonken,
en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.”
Toen werd het woord van de HEER tot hem gericht:
“Niet híj wordt uw erfgenaam;
uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.”
Hij leidde hem naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
“Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de HEER
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.
Toen zei de HEER tot hem:
“Ik ben God de HEER, die u uit Ur in Chaldéa heb geleid
om u dit land in bezit te geven.”
Abram vroeg:
“HEER, God, hoe kan ik weten
dat ik het inderdaad zal krijgen?”
Hij zei tot hem:
“Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.”
Hij haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overviel hem.
Toen de zon was ondergegaan,
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de stukken door gingen.
Op die dag sloot de HEER een verbond met Abram.
Hij zei:
“Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”

TUSSENZANG                 Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
Alleluia.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

ALLELUIA                        cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia

EVANGELIE                                                              Mt. 7, 15-20

Aan hun vruchten zult ge ze kennen !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wacht u voor de valse profeten,
mensen die tot u komen in schaapskleren
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
Aan hun vruchten zult ge ze kennen.
Plukt men soms druiven van dorens
of vijgen van distels?
Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen
noch een zieke boom goede vruchten.
Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

213. Er zijn verschillende terreinen van opvoeding: de school, het gezin, de communicatiemiddelen, de catachese en andere.  Een goede scholing op jeugdige leeftijd kan het hele leven lang vruchten voortbrengen. Maar ik wil het centrale belang van het gezin onderstrepen, omdat “het de plaats is waar het leven, dat een gave van God is, op passende wijze kan worden ontvangen en kan worden beschermd tegen de veelvuldige aanvallen waaraan het is blootgesteld, en zich kan ontwikkelen volgens de vereisten van een authentieke menselijke groei. Tegenover de zogenaamde cultuur van de dood vormt het gezin de zetel van de cultuur van het leven”. In het gezin wordt het eerste gedrag van liefde en zorg voor het leven aangekweekt, zoals bijvoorbeeld een juist gebruik van de dingen, orde en netheid, respect voor het lokale ecosysteem en de bescherming van alle schepselen. Het gezin is de plaats van integrale vorming, waar de nauw aan elkaar gerelateerde verschillende aspecten van de persoonlijke rijping zich ontplooien. In het gezin leert men toestemming te vragen, “dank je wel” te zeggen als uitdrukking van een diepgevoelde waardering voor de dingen die wij krijgen, agressie of hebzucht te bedwingen en om excuus te vragen, wanneer wij iets verkeerds doen. Deze kleine gestes van oprechte hoffelijkheid helpen een cultuur van samenleven en van respect voor wat ons omgeeft, op te bouwen.

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________

Wednesday in the twelfth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

When there are innovations in the Church, we sometimes call the innovators ‘prophets’. But what is a true and a false prophet? Jesus gives us a criterion: ‘Look at their deeds’. To make this clear He uses the image of the tree and the fruit. We do not make the fruit ourselves. They are not our own achievement. They are the fruits of the Spirit. All those who are called to speak in God’s name will be judged by the fruit of their words and deeds. That is how God and we will discern who is a true or false prophet.

FIRST READING   Gen 15:1-12.17-18

Abram believed the Lord,
and he counted it as righteousness,
and he made a covenant with him.

From the book of Genesis

In those days the word of the LORD sounded in a vision to Abram.
“Thou must not fear, Abram; I will be thy shield.
Thy reward shall be very great!”
Then Abram said:
“LORD God, what profit have I of your gifts?
For I remain childless
and the Damascene Eliezer shall be the possessor of my house.
And thou hast not given me any offspring,
and a subject shall be my heir.”
Then the word of the LORD was addressed to him:
“Not he shall be your heir;
Your heir shall be one whom you shall beget.”
He led him out and said:
“Look at the sky and count the stars, if you can.”
And He assured him:
“So numerous shall thy posterity be.”
Abram believed the LORD
and he counted it as righteousness.
Then the LORD said to him:
“I am God the LORD, who brought you out of Ur into Chaldee
to give you possession of this land.”
Abram asked:
“LORD God, how can I know
that I shall indeed receive it?”
He said to him:
“Get a three-year-old cow, a three-year-old goat,
a three-year-old ram, a turtle dove and a young pigeon.”
He fetched all this, cut the animals in half
and laid the pieces face to face;
Only the birds he did not cut.
Birds of prey came upon the dead animals,
but Abram chased them away.
At sunset, Abram fell into a deep sleep;
Darkness and fear overtook him.
When the sun had gone down
and it had become totally dark,
Abram saw a smoking furnace and a fiery torch,
which passed between the pieces.
On that day the LORD made a covenant with Abram.
He said:
“To your descendants I grant this land ,
from the brook of Egypt to the great river Euphrates.”

INTERLUDIUM Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

For ever God’s covenant remains in force.
Alleluia.

Glorify the Lord and worship his Name,
proclaim His works to the nations.
Sing to Him and pluck the strings for Him,
recount all His wondrous works.

Go ye great in the holy Name of the Lord,
Rejoice, ye that follow him.
Abide in Him, in His mighty arm,
Always seek His Face.

Ye children of His servant Abraham,
ye sons of Jacob, his beloved.
The Lord, He is our only God,
what He decrees is valid for all the earth.

For ever and ever His covenant remains in force,
which He hath promised for a thousand generations.
The covenant which He once made with Abraham,
the oath that He once swore to Isaac.

ALLELUIA cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
May our inner eye be enlightened,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia

GOSPEL     Mt 7, 15-20
By their fruits you will know them!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

In those days Jesus said to his disciples:
“Beware of the false prophets,
Those who come to you in sheep’s clothing
but are wolves of prey on the inside.
You will know them by their fruits.
Do they sometimes take grapes from thorns
Or figs from thorns?
Thus every good tree bringeth forth good fruit,
But the sick tree brings forth evil fruit.
A good tree cannot bring forth evil fruit
Nor can a sick tree bring forth good fruit.
Every tree that bringeth not forth good fruit
will be cut down and thrown into the fire.
By their fruits, then, you will know them.”

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

213. There are different areas of education: the school, the family, the means of communication, the cataclysm and others.  A good education at an early age can bear fruit throughout life. But I would like to underline the central importance of the family, because “it is the place where life, which is a gift of God, can be appropriately received and protected from the multiple attacks to which it is exposed, and can develop according to the requirements of authentic human growth. In the face of the so-called culture of death, the family is the seat of the culture of life’. It is in the family that the first behaviour of love and care for life is cultivated, such as the proper use of things, order and cleanliness, respect for the local ecosystem and the protection of all creatures. The family is the place of integral formation, where the closely related different aspects of personal maturation develop. In the family, one learns to ask permission, to say “thank you” as an expression of deep appreciation for the things we receive, to control aggression or greed, and to ask for an apology when we do something wrong. These small gestures of genuine courtesy help to build a culture of coexistence and respect for what surrounds us.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: