http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Geboorte van de H. Johannes de Doper

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De geboorte van Johannes de Doper is voor de Kerk een feestdag. De vreemde zaken die zijn geboorte omgeven, maken ons duidelijk hoe belangrijk deze profeet wel zal zijn. Zijn moeder, Elisabeth, droeg de schande van de onvruchtbaarheid. God bracht daarin een ommekeer. Zijn vader, Zacharias, een oude priester, was verstomd toen hem het nieuws van de komst van een kind werd gemeld. Johannes kreeg zijn naam allereerst via zijn moeder, iets wat tegen alle gangbare gewoonten inging. Heel deze gang van zaken stemt tot nadenken en duidt aan; dit kind zal in de heilsgeschiedenis een belangrijke rol spelen!

EERSTE LEZING         Jes. 49, 1-6

Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren.

Uit de Profeet Jesaja

Luistert naar mij, eilanden,
spitst de oren, volkeren van ver:
De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen,
vanaf de schoot mijner moeder heeft Hij mijn naam genoemd.
Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt,
met de schaduw van zijn hand heeft Hij mij bedekt.
Hij maakte van mij een geslepen pijl,
en in zijn koker heeft Hij mij geborgen.
Hij sprak tot mij :
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël in wie Ik Mij zal verheerlijken.”
En Ik heb gezegd :
“Vergeefs heb ik mij afgetobd,
mijn kracht loopt uit op leegheid en wind,
maar mijn recht is bij de Heer,
en mijn beloning bij mijn God.”
Nu echter sprak de Heer
die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot,
om Jakob terug te brengen tot Hem
en opdat Israël voor Hem zou worden verzameld.
-Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer,
en mijn God is mijn sterkte.-
Hij sprak :
“Het is te gering dat gij mijn dienaar zijt,
om Jakobs stammen op te richten
en de gespaarden van Israël terug te brengen.
Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren
om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde.”

TUSSENZANG          Ps. 139(138), 1-3, 13-14, 15

Ik dank U, Heer, voor het wonder van mijn leven.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel
in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
mijn diepste wezen is U niet verborgen.
Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden.

TWEEDE LEZING         Hand. 13, 22-26

Johannes predikte reeds vóór het optreden van Christus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus :
“Nadat God Saul verworpen had
verhief Hij David tot koning van het volk Israël.
“Van deze gaf Hij het getuigenis :
Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï,
een man naar mijn hart
die mijn wil in alles zal volbrengen.
“Uit diens nakomelingschap heeft God
volgens belofte
voor Israël een Verlosser doen voortkomen,
Jezus ;
nadat reeds Johannes vóór zijn optreden
een doopsel van bekering had gepredikt
aan heel het volk van Israël.
“Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was zei hij:
Wat ge meent dat ik ben
ben ik niet;
maar na mij komt iemand
wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.
“Mannen, broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u :
tot ons is dit woord van verlossing gezonden.”

ALLELUIA            Lc. 1, 76

Alleluia.
Gij, kind,
profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd,
want voorafgaan zult gij aan de Heer
en gij zult zijn wegen bereiden.
Alleluia.

EVANGELIE            Lc. 1, 57-66.80

Johannes is zijn naam.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan
dat zij moeder werd;
zij schonk het leven aan een zoon.
Toen de buren en de familie hoorden
hoe groot de barmhartigheid was
die de Heer aan haar had betoond,
deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden
en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop:
“Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordde haar:
“Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader
hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op:
“Johannes zal hij heten.”
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend,
zijn tong losgemaakt
en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden
en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af:
“Wat zal er worden van dit kind ?”
Want de hand des Heren was met hem.
Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer.
Hij verbleef in de woestijn
tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

214. De politiek en de verschillende maatschappelijke organisaties komt het toe zich in te spannen voor de vorming van het geweten. Dit komt ook de Kerk toe. Alle christelijke gemeenschappen hebben een belangrijke rol te vervullen in deze opvoeding. Ik hoop ook dat op onze seminaries en in de religieuze vormingshuizen men opvoedt tot een verantwoordelijke soberheid, tot een dankbare beschouwing van de wereld, tot de zorg voor de kwetsbaarheid van de armen en het milieu. Omdat er veel op het spel staat, hebben wij, niet alleen instellingen nodig die de macht hebben om bij milieuovertredingen sancties op te leggen maar evenzeer is het nodig dat wij elkaar wederzijds controleren en opvoeden.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________

Thursday – Birth of Saint John the Baptist

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.

Everyone, no one excepted,
can experience this joy by
opening his heart to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The birth of John the Baptist is a day of celebration for the Church. The strange things surrounding his birth make us realise how important this prophet must be. His mother, Elisabeth, bore the shame of infertility. God turned this around. His father, Zacharias, an old priest, was astonished when he heard the news of the coming of a child. John received his name first of all through his mother, something that went against all the usual customs. This whole course of events is thought-provoking and indicates that this child will play an important role in the history of salvation!

FIRST READING  Isa 49:1-6

I will make you the light of the Gentiles.

From the Prophet Isaiah

Listen to me, islands,
prick up your ears, peoples of the far distance:
The Lord has called me from my mother’s womb,
From my mother’s womb he hath called my name.
He hath made my mouth a sharp sword,
With the shadow of his hand he hath covered me.
He made me a sharpened arrow,
And in his quiver he hath secured me.
He said unto me:
“My servant art thou,
Israel in whom I will glorify Me.”
And I said :
“In vain have I wandered,
my strength is in vain and in the wind,
but my right is with the Lord
and my reward with my God.”
But now the Lord spoke
who formed me into His servant from my mother’s womb,
to bring Jacob back to Him
and that Israel might be gathered unto Him.
I am glorified in the sight of the Lord,
and my God is my strength.
He spoke :
“It is too little that thou art my servant,
to raise up the tribes of Jacob
and bring back the saved of Israel.
I appoint thee to be the light of the heathen nations
to be my salvation to the end of the earth.”

INTERLUDIUM  Ps. 139(138), 1-3, 13-14, 15

I thank You, Lord, for the miracle of my life.

Thou knowest me, Lord, and thou seest me,
Thou seest me where I walk or stand.
Thou knowest my thoughts from afar,
Thou knowest why I am busy or resting.

For what is in me Thou hast created,
Thou hast woven me like a fabric
formed in the mother’s womb.
I thank Thee for the miracle of my life,
for all the wonders that Thou hast wrought.

Thou knowest also all that goes on in my mind,
my innermost being is not hidden from You.
When I was secretly brought forth,
my life threads were woven into the womb.

SECOND READING    Acts 13, 22-26

John preached even before the appearance of Christ.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul said :
“After God had rejected Saul
He raised up David to be king of the people of Israel.
“Of this one He gave the testimony :
I have found David, the son of Isaiah,
a man after my own heart
who will do my will in everything.
“From his offspring God has
according to promise
God has brought forth a Redeemer for Israel,
Jesus;
After John had already preached
had already preached a baptism of repentance
to all the people of Israel.
“When John was at the end of his career, he said:
What do you think I am
I am not;
but after me comes one
whose shoes I am not worthy to untie.
“Men, brothers,
sons of Abraham and God-fearing among you :
unto us is this word of salvation sent.”

ALLELUIA Lk. 1, 76

Alleluia.
Thou, child,
prophet of the Most High, shalt thou be called,
for thou shalt precede the Lord
and thou shalt prepare his ways.
Alleluia.

GOSPEL   Lk. 1, 57-66.80

His name is John.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time the moment came for Elisabeth
that she became a mother;
She gave birth to a son.
When the neighbours and the family heard
how great was the mercy
that the Lord had shown her,
they shared in her joy.
On the eighth day they came to circumcise the child
and they wanted to name him after his father Zacharias.
But his mother said:
“No, it must be called John.”
She answered her:
“But there is no one of that name in your family.”
With gestures they then asked his father
what he wanted to call it.
He asked for a writing-table and wrote on it:
“John shall he be called.”
They all stood amazed.
Immediately his mouth was opened,
his tongue loosened
and he proclaimed God’s praise.
Awe filled all those around him
and in all the mountains of Judea.
The whole story was told throughout the mountainous region of Judea.
Everyone who heard it thought about it and wondered:
“What will become of this child?”
For the hand of the Lord was with him.
The child grew up and the Spirit controlled him more and more.
He stayed in the desert
until the day when he appeared to Israel in public.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

214. Politics and the various social organisations have a right to make an effort to form a conscience. It is also the Church’s responsibility. All Christian communities have an important role to play in this education. I also hope that our seminaries and religious training centres will educate people to responsible sobriety, to a grateful contemplation of the world, to a concern for the vulnerability of the poor and the environment. Because the stakes are high, we not only need institutions with the power to sanction environmental violations, but we also need to monitor and educate each other.

To be continued. For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________

                

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: