http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de twaalfde week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zoals reeds (woensdag) gezegd, is de belofte van nakomelingschap centraal in de Abraham-cyclus. Deze belofte gaat slechts doorheen vele wederwaardigheden in vervulling. Er is de onvruchtbaarheid van Sarah; er is de zijdelingse  poging van nakomelingschap langs de slavin en de geboorte  Ismaël; er is de vlucht van Hagar; er is sprake van een nieuw Verbond en de aankondiging van een zoon van Sarah zelf; er is de geboorte van Isaak, maar ook weer later de suspense van het offer. Reeds het begin van deze lezing benadrukt de uitzichtloosheid van een nakomelingschap: Abraham is 99 jaar tegenover 86 jaar toen Ismaël geboren werd (In die zin is hij de vader van het geloof).

EERSTE LEZING                                                Gen. 17, 1. 9-10.15-22

Alle mannelijke personen moeten besneden worden
als een teken van het verbond.

Sara zal u een zoon baren.

Uit het Boek Genesis

Toen Abram negenennegentig jaar was,
verscheen de Heer hem en zei :
“Ik ben God Almachtig,
richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk.
“Gij moet mijn verbond onderhouden,
gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.
“Dit is mijn verbond, dat gij moet onderhouden,
mijn verbond met u en uw nakomelingen :
Alle mannelijke personen moeten besneden worden.”
En verder zei God tot Abraham :
“Sarai, uw vrouw, moet gij niet meer Sarai noemen ;
haar naam zal Sara zijn.
“Ik zal haar zegenen,
en ook uit haar zal Ik u een zoon schenken.
“Ik zal haar zegenen,
zodat zij tot volken zal uitgroeien ;
koningen van volken zullen uit haar voortkomen.”
Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte,
want hij zei bij zichzelf :
Zou een man van honderd jaar nog een zoon krijgen,
en zou Sara die negentig is
nog een kind ter wereld brengen ?
Daarom zei hij tot God :
“Laat Ismaël liever uw gunst genieten.”
God antwoordde :
“Neen, uw vrouw Sara zal u een zoon baren,
en gij zult hem Isaäk noemen.
“Met hem en met zijn nakomelingen
zal Ik een verbond aangaan, een altijddurend verbond.
“Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor Ik.
“Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven
en hem zeer talrijk maken.
“Twaalf vorsten zal hij verwekken
en een groot volk zal Ik van hem maken.
“Maar mijn verbond zal Ik aangaan met Isaäk,
die Sara u het volgend jaar op deze tijd zal baren.”
Toen God dit alles gezegd had,
ging Hij van Abraham heen.

TUSSENZANG                                        Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Elke man wordt gezegend
die eer geeft aan de Heer.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                                                     Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 8, 1-4

Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus van de berg was afgedaald
volgde Hem een talrijke menigte.
Een melaatse kwam naar Hem toe
en smeekte Hem op zijn knieën :
“Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.”
Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en zei :
“Ik wil, word rein.”
En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
Jezus sprak tot hem :
“Zorgt er voor dat ge het niemand zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

  

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

215. In deze context “mag de relatie die er is tussen een geëigende esthetische opvoeding en de bescherming van een gezond milieu … niet worden verwaarloosd”. Aandacht voor schoonheid en deze koesteren, helpt ons een utilitaristisch pragmatisme te overwinnen. Wanneer iemand niet leert stil te blijven staan om het schone te aanschouwen en te bewonderen, is het niet vreemd dat alles wordt tot een object dat men zonder scrupules mag gebruiken of misbruiken. Als men wil komen tot diepgaande veranderingen, moet men voor ogen houden dat denkmodellen werkelijk van invloed zijn op gedrag. De opvoeding zal ondoelmatig zijn en alle krachtsinspanningen onvruchtbaar, als men er geen zorg voor draagt ook een nieuw mensbeeld te ontwikkelen en een nieuwe visie op het leven, de maatschappij en de relatie met de natuur. Anders zal het op consumptie gerichte model dat door de communicatiemiddelen en het doeltreffende marktmechanisme wordt doorgegeven, zich blijven ontwikkelen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________________

Friday in the twelfth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATON
As already mentioned (Wednesday), the promise of offspring is central to the Abrahamic cycle. This promise is only fulfilled through many vicissitudes. There is the barrenness of Sarah; there is the sideways attempt at procreation through the slave woman and the birth of Ishmael; there is the flight of Hagar; there is talk of a new covenant and the announcement of a son by Sarah herself; there is the birth of Isaac, but again later the suspense of the sacrifice. Already the beginning of this reading emphasises the hopelessness of an offspring: Abraham is 99 years old compared to 86 years old when Ishmael was born.

FIRST READING   Gen. 17, 1. 9-10.15-22

All male persons must be circumcised
as a sign of the covenant.
Sarah shall bear you a son.

From the Book of Genesis

When Abram was ninety-nine years old,
the Lord appeared to him and said :
“I am God Almighty,
direct your steps unto me, and be ye blameless.
“You must keep my covenant,
You and your descendants, generation after generation.
“This is my covenant, which ye must keep,
My covenant with you and your descendants:
All male persons shall be circumcised.”
And further God said to Abraham :
“Sarai, thy wife, thou must not call Sarai any more ;
Her name shall be Sarah.
“I will bless her,
and out of her I will give you a son.
“I will bless her,
so that she shall grow into nations ;
Kings of nations shall come forth from her.”
Then Abraham threw himself down to the earth and laughed,
for he said to himself :
Would a man of a hundred years still have a son,
And will ninety-year-old Sarah
bring a child into the world?
Therefore he said to God :
“Let Ishmael rather enjoy thy favour.”
God answered :
“Nay, thy wife Sarah shall bear thee a son,
And thou shalt call him Isaac.
“With him and with his descendants
I will make a covenant with him and his descendants, a covenant that endures forever.
“But I will also hear your request concerning Ishmael.
“I will bless him, give him increase in fruitfulness
and make him very numerous.
“Twelve princes shall he conceive
and a great nation will I make of him.
“But my covenant will I make with Isaac,
whom Sarah shall bring forth to you at this time next year.”
When God had said all this,
He departed from Abraham.

INTERLUDIUM     Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Every man is blessed
Who gives honour to the Lord.

Happy are those who fear God,
walketh in the way of the Lord.
You shall eat the fruit of your own labour,
and thou shalt be content and prosperous.

Thy wife within thy house
Is like a richly laden vine.
And as olive branches round about the stem
So are thy sons round thy table.

Yea, so shall every man be blessed
who gives glory to the Lord.
Bless the Lord from Zion ;
may ye see Jerusalem prosperous
as long as thy days shall last.

ALLELUIA Col 3, 16a, 17c

Alleluia.
The word of Christ
May it dwell among you in fullness of glory;
Give thanks to God the Father through Him.
Alleluia.

GOSPEL    Mt 8, 1-4

If Thou wilt, Lord, Thou canst cleanse me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus had come down from the mountain
A large crowd was following Him.
A leper came to Him
and begged Him on his knees:
“If Thou wilt, Lord, Thou canst cleanse me.”
Jesus reached out, touched him and said :
“I will, be cleansed.”
And immediately he was cleansed of his leprosy.
Jesus spoke to him :
“Take care that you do not tell anyone,
but go and show yourself to the priest
and offer the gift that Moses has prescribed,
to give them the proof.”

______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

  

On Care of the Common Home 

215. In this context “the relationship which exists between an appropriate aesthetic education and the protection of a healthy environment … must not be neglected”. Paying attention to beauty and cherishing it helps us to overcome a utilitarian pragmatism. If one does not learn to stand still in order to contemplate and admire beauty, it is not strange that everything becomes an object to be used or abused without scruples. If one wants to achieve profound changes, one must keep in mind that thinking models really influence behaviour. Education will be ineffective and all efforts unfruitful if one does not also take care to develop a new image of man and a new vision of life, society and the relationship with nature. Otherwise, the consumer-oriented model passed on by the means of communication and the effective market mechanism will continue to develop.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: