http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – in de twaalfde week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Dit beroemd tafereel vormt een hoogtepunt in de belofte van nakomelingschap. “Over één jaar kom ik bij u terug; dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben”. De religieuze betekenis van dit verhaal (zoals ook van het vervolg) is zeer diep. De relatie van Abraham met God is intiem. Abraham is loyaal en vol eerbied, maar kan zich toch bemerkingen (Gn 18) tegenover God veroorloven. Er is een dialectiek van autonomie en gehoorzaamheid die overal in de godsdienst van Israël zal naklinken.

EERSTE LEZING                                                  Gen. 18, 1-15

Is er voor God iets te moeilijk ?
Als ik bij u terugkom zal Sara een zoon hebben.

Uit het Boek Genesis

Eens verscheen de Heer bij de eik van Mamre aan Abraham,
terwijl deze op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
Abraham sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe ;
hij boog diep en zei :
“Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan.
“Ik zal water laten brengen ;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
“Ik zal brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis ;
ge zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen.”
Zij zeiden : “Heel graag.”
Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei :
“Neem gauw drie maten fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.”
Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht
om het snel klaar te maken.
Toen bracht hij hun kaas en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor.
Terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
Toen vroegen ze hem :
“Waar is Sara, uw vrouw ?”
Abraham antwoordde :
“Daar, in de tent.”
Toen zei de bezoeker :
“Over een jaar kom ik weer bij u terug ;
dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.”
Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem.
Nu waren Abraham en Sara oud en bejaard,
en Sara ging het niet meer naar de wijze van de vrouwen.
Daarom moest Sara bij zichzelf lachen,
want zij dacht :
Zal ik dan nog liefde genieten,
nu ik verwelkt ben en ook mijn heer al oud is ?
Maar de heer zei tot Abraham :
“Waarom lacht Sara en vraagt zij zich af :
Zou ik op mijn leeftijd werkelijk nog een kind krijgen ?
“Is er voor God dan iets te moeilijk ?
“Over een jaar, precies op deze tijd,
kom ik bij u terug,
en dan zal Sara een zoon hebben.”
Toen zei Sara :
“Ik heb niet gelachen,”
want zij was bang geworden.
Maar hij zei :
“Jawel, ge hebt gelachen !”

TUSSENZANG                                      Lc. 1, 46-47, 48-49, 50, 53, 54-55

De Heer trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam !

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig ;

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

ALLELUIA                                                         1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mt. 8, 5-17

Velen zullen komen uit het oosten en het westen
en met Abraham, Isaäk en Jakob aanzitten in het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden :
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.”
Hij sprak tot hem :
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde :
“Heer, ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt ;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij ;
en tot de een zeg ik : ga, en hij gaat ;
en tot een ander : kom, en hij komt ;
en aan mijn knecht : doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden :
“Voorwaar, Ik zeg u :
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
“Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen ;
maar de kinderen van het Rijk
zullen buitengeworpen worden in de duisternis ;
daar zal geween zijn en tandengeknars.”
En tot de honderdman sprak Jezus :
“Ga :
zoals gij geloofd hebt geschiede u.”
En op datzelfde ogenblik werd de knecht gezond.

Toen Jezus in het huis van Petrus gekomen was
vond Hij diens schoonmoeder met koorts te bed liggen.
Hij raakte haar hand aan en zij werd vrij van koorts ;
zij stond op en bediende Hem.

Toen de avond gevallen was
bracht men veel bezetenen bij Hem ;
Hij dreef door een woord de geesten uit,
en alle zieken genas Hij, opdat in vervulling zou gaan
wat door de profeet Jesaja gezegd was :
Hij heeft onze zwakheden weggenomen
en onze ziekten heeft Hij gedragen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III. De ecologische bekering

216. De grote rijkdom van de christelijke spiritualiteit, door twintig eeuwen persoonlijke en gemeenschappelijke ervaringen voortgebracht, levert een schitterende bijdrage aan de poging om de mensheid te vernieuwen. Ik wil de christenen enkele leidraden van ecologische spiritualiteit aanreiken die voortkomen uit onze geloofsovertuiging, omdat hetgeen het evangelie ons leert, gevolgen heeft voor onze wijze van denken, voelen en leven. Het gaat er niet zozeer om te spreken over ideeën, als vooral over motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien om een hartstocht voor de zorg voor de wereld te voeden. Het zal immers niet mogelijk zijn zich alleen maar voor grote theorieën in te zetten zonder een mystiek die ons bezielt, zonder “een innerlijke drijfveer die een prikkel geeft, motiveert, bemoedigt en het persoonlijke en gemeenschappelijke handelen zin geeft”. Wij moeten erkennen dat wij christenen niet altijd de rijkdom die God de Kerk heeft geschonken, hebben vergaard en vrucht hebben laten dragen. Een rijkdom waarbij spiritualiteit niet los staat van het eigen lichaam, noch van de natuur of de werkelijkheden van deze wereld. Maar zij leeft hiermee en hierin, in verbondenheid met alles wat ons omringt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Saturday – in the twelfth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
This famous scene is a culmination of the promise of offspring. “In one year I will come back to you; then Sarah, your wife, will have a son”. The religious significance of this story (as also that of its sequel) is very deep. Abraham’s relationship with God is intimate. Abraham is loyal and full of reverence, yet can afford to make remarks (Gn 18) to God. There is a dialectic of autonomy and obedience that will reverberate throughout Israel’s religion.

FIRST READING   Gen 18:1-15

Is there anything too difficult for God?
When I return to you, Sarah will have a son.

From the Book of Genesis

Once the Lord appeared to Abraham at the oak of Mamre,
While he was sitting in the heat of the day
at the entrance to his tent,
Abraham lifted his eyes
and suddenly saw three men standing before him.
Immediately he ran to them from the entrance of his tent;
he bowed deeply and said :
“Be so kind, Lord, as not to pass thy servant.
“I will have water brought to you;
Wash your feet and rest here under the tree.
“I will get you bread
to strengthen you for your journey;
You have not come to your servant in vain.
They said, “Very gladly.”
Abraham hurriedly went into the tent to Sara and said :
“Take three measures of fine flour,
knead it and bake cakes of it.”
Then Abraham went to the flock,
picked out a nice tender calf
and gave it to his servant
to prepare it quickly.
Then he brought them cheese and milk,
and the calf that he had prepared,
and set all this before them.
While they were eating, he stood with them under the tree.
Then they asked him :
“Where is Sarah, your wife?”
Abraham answered :
“There, in the tent.”
Then the visitor said :
“In a year’s time I will come back to you ;
Then Sarah, your wife, will have a son.”
Sarah was listening at the entrance to the tent, behind him.
Now Abraham and Sarah were old and aged,
and Sarah was no longer in the way of women.
Therefore Sarah had to laugh at herself,
for she thought :
Shall I still enjoy love then,
now that I am withered and my lord too is old?
But the Lord said to Abraham :
“Why does Sarah laugh and wonder?
Will I really have a child at my age?
“Is there anything too difficult for God?
“In a year’s time, at this very moment,
I will come back to you,
and Sarah will have a son.”
Then Sara said :
“I did not laugh,”
For she had become afraid.
But he said :
“Yes, you have laughed!”

INTERLUDIUM Lk. 1, 46-47, 48-49, 50, 53, 54-55

The Lord cares for his servant Israel,
remembering His tender mercies.

Now my soul exalts the Lord,
My spirit is delighted for God, my redeemer.

His choice was his simple handmaiden:
From now on every generation will praise me.

Wonderful is the work he has done for me,
The Mighty One, great is His Name!

He is merciful for ever and ever
To everyone who acknowledges Him.

He gives abundance to the needy
But the rich go with empty hands.

He cares for His servant Israel,
remembering his tender mercies;

As He promised the fathers
for Abraham and his family forever.

ALLELUIA 1 John 2, 5

Alleluia.
He that keepeth the word of the Lord
in him truly is the love of God perfect.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 8:5-17

Many shall come from the East and the West
and sit down with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

When Jesus had arrived in Capernaum,
a hundred men came to Him
who cried out for help with the words :
“Lord!
My servant lies paralyzed in my house and suffers terrible pain.”
He spoke to him :
“I will come and heal him.”
But the centurion replied :
“Lord, I am not worthy that Thou shouldst come under my roof ;
but a single word from You is enough
to cure my servant.
“For though I am myself a subordinate,
I have men under me;
And to one I say, go and he goes;
And to another I say, “Come, and he comes;
And to my servant I say, “Do this, and he will do it.
When Jesus heard this He stood amazed
and said to those who followed Him :
“Verily, I say unto you :
With no one in Israel have I found so great a faith.
“I say to you,
that many shall come from the east and from the west
and sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven ;
but the children of the kingdom
shall be cast out into darkness ;
There shall be weeping and gnashing of teeth.
And to the hundred man Jesus spoke :
“Go :
as you have believed, so be it done unto you.”
And at that very moment, the servant became healthy.

When Jesus had come to the house of Peter
He found his mother-in-law lying in bed with a fever.
He touched her hand and she became free of fever;
She got up and served Him.

When evening had fallen, many possessed people were brought to him;
He cast out spirits with one word, and healed the sick,
that the words of the prophet Isaiah might be fulfilled:
He has taken away our weaknesses
and carried our diseases.
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

III. The Ecological Conversion

216. The great wealth of Christian spirituality, generated by twenty centuries of personal and communal experience, makes a magnificent contribution to the effort to renew humanity. I would like to offer Christians some guidelines for ecological spirituality, which stem from our faith, because what the Gospel teaches us has consequences for the way we think, feel and live. It is not so much a question of speaking of ideas as of motives arising from spirituality in order to nurture a passion for caring for the world. Indeed, it will not be possible to commit oneself to great theories without a mysticism which animates us, without “an inner drive which stimulates, motivates, encourages and gives meaning to personal and communal action”. We have to acknowledge that we Christians have not always amassed the wealth that God has given the Church and allowed it to bear fruit. A wealth in which spirituality is not separate from one’s own body, nor from nature or the realities of this world. But it lives with it and in it, in connection with everything that surrounds us.

To be continued           For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: