http://kerkengeloof.wordpress.com

Dertiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Ieder levend wezen is door God geschapen.
God wil voor ons het leven, niet de dood.
Die boodschap weerklinkt in de liturgie van vandaag.
Wanneer wij in onze gezondheid beproefd worden,
en zeker als ons leven bedreigd is,
hunkeren wij naar leven.
Jezus toont ons Gods grenzeloze liefde voor de mensen.
Mensen die Hem benaderen stelt Hij nooit teleur.
Hij brengt genezing en schenkt nieuw leven.

EERSTE LEZING                                             Wijsh. 1, 13-15; 2, 23-24

Door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld

Uit het boek Wijsheid

Niet God heeft de dood gemaakt
en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.
Hij heeft toch alles geschapen om te leven:
gezond zijn de schepselen van de aarde,
geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden
en de onderwereld heeft geen macht op aarde,
want de gerechtigheid is onsterfelijk!

God heeft immers de mens geschapen voor de onsterfelijkheid,
Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling van zijn eigen wezen.
Maar door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld,
en hij wordt ondergaan door zijn aanhangers.

Antwoordpsalm                                   Ps. 30(29), 2 en 4, 5-6, 11.12a.13b

Keervers
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoog verheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd.
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

TWEEDE LEZING                                  2 Kor. 8, 7.9.13-15

Uw overvloed kome uw naaste ten goede.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Gij munt reeds in zoveel opzichten uit:
in geloof, welsprekendheid, wetenschap,
in ijver op alle gebied,
in uw liefde voor ons;
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!

Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus
hoef ik u niet in herinnering te brengen:
hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.

Het is niet de bedoeling
dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid
brengt.
Er moet een zeker evenwicht tot stand komen.
Voor het ogenblik
vult uw overvloed hun gebrek aan,
een ander maal
zal hun overvloed uw gebrek verhelpen.

Zo ontstaat het evenwicht waarvan de Schrift spreekt:
“Hij die veel had verzameld,
had niet te veel,
en hij die weinig had verzameld,
kwam toch niet te kort.”

Vers voor het evangelie                                       2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland, Jezus Christus, heeft de dood vernietigd
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mc. 5, 21-43

Meisje, Ik zeg u, sta op.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was,
stroomde veel volk bij hem samen.
Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond,
kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge.
Toen hij Jezus zag, viel hij Hem te voet
en smeekte Hem met aandrang:
“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,
kom toch haar de handen opleggen
opdat ze mag genezen en leven.”
Jezus ging met hem mee.
Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten nop.

Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed.
Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters
en haar gehele vermogen uitgegeven,
maar zonder er baat bij te vinden;
integendeel, het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had,
drong zij zich in de menigte naar voren
en raakte zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik slechts zijn kleren kan aanraken,
zal ik genezen zijn.”
Terstond hield de bloeding op
en werd ze aan haar lichaam gewaar
dat ze van haar kwaal genezen was.

Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust
dat er een kracht van Hem was uitgegaan;
Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg:
“Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”

Zijn leerlingen zeiden Hem:
“Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt:
Wie heeft Mij aangeraakt?”

Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had.
Wetend wat er met haar gebeurd was,
kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen
en bekende Hem de hele waarheid.
Toen sprak Jezus tot haar:
“Dochter, uw geloof heeft u genezen.
“Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”

Hij was nog niet uitgesproken of men kwam
uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap:
“Uw dochter is gestorven.
“Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?”
Jezus ving op wat er bericht werd
en zei tot de overste van de synagoge:
“Wees niet bang maar blijft geloven.”
Hij liet niemand met zich meegaan
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
Toen zij aan het huis van de overste kwamen,
zag Hij het rouwmisbaar
van mensen die luid weenden en weeklaagden.
Hij ging naar binnen en zei tot hen:
“Waarom dit misbaar en geween?
“Het kind is niet gestorven maar slaapt.”
Doch zij lachten Hem uit.
Maar Jezus stuurde ze allemaal naar buiten en ging
met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind
het vertrek binnen waar het kind lag.
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:
“Talita koemi”;
wat vertaald betekent:
Meisje, sta op.
Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond
want het was twaalf jaar.
En ze stonden stom van verbazing.
Hij legde hun nadrukkelijk op
dat niemand het te weten mocht komen, en voegde er aan toe
dat men haar te eten moest geven.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

217. Als “de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden”, vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
___________________________________________________________________

Thirteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

Every living being is created by God.
God wants us to live, not to die.
This message is echoed in today’s liturgy.
When we are tested in our health,
and especially when our life is threatened,
we yearn for life.
Jesus shows us God’s boundless love for people.
He never disappoints those who approach him.
He brings healing and gives new life.

FIRST READING    Wis. 1, 13-15; 2, 23-24

Through the envy of the devil death came into the world

From the book of Wisdom

It is not God who made death
And He takes no pleasure in the destruction of the living.
Yet He has created all things to live:
Healthy are the creatures of the earth,
No deadly poison is found in them
And the underworld has no power on earth,
for righteousness is immortal!

For God has created man for immortality,
He made him a reflection of his own being.
But through the envy of the devil, death came into the world,
and he is suffered by his followers.

Responsorial     Ps. 30(29), 2 and 4, 5-6, 11,12a,13b

To thee will I praise, O Lord, for thou hast delivered me.

I will praise thee, O Lord, for thou hast delivered me,
Thou hast not let my enemies triumph.
Lord, out of the realm of the dead hast Thou redeemed my soul,
Thou hast delivered me from the grave.

Praise then the Lord with me, all his pious ones,
and give thanks unto his name which is exalted.
His wrath is brief, but His mercy is everlasting,
The evening brings weeping, the morning joy.

Lord, hearken and have mercy on me,
my God, help me with Thy succour.
You have turned my mourning into a dance of joy.
I will praise you, Lord my God, for ever.

SECOND READING   2 Cor. 8, 7.9.13-15

Your abundance is for the good of your neighbour.

From the Second Epistle of the Holy Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

You already excel in so many ways:
In faith, eloquence, science,
in zeal in all fields,
in your love for us;
then let this work of love also succeed excellently!

For the act of love of our Lord Jesus Christ
I do not need to remind you:
How He became poor for your sake, whereas He was rich,
so that you may become rich through His poverty.

It is not the intention
that by supporting others you should embarrass yourselves.
There must be a certain balance.
For the time being
your abundance makes up for their lack,
another time
their abundance will make up for your lack.

This is how the balance of Scripture comes about:
“He who had gathered much,
did not have too much,
and he that had gathered little
yet did not fall short.”

Verse for the Gospel 2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Our Saviour, Jesus Christ, has destroyed death
and lit up imperishable life
through the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 5, 21-43

Little girl, I say to you, get up.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time, when Jesus had crossed over again by boat,
Many people were gathering around him.
While He was on the shore of the lake,
came a certain Jairus, the ruler of the synagogue.
When he saw Jesus, he fell on his feet
and pleaded with Him urgently:
“My little daughter may die at any moment,
come and lay hands on her
that she may be healed and live.”
Jesus went with him.
A dense crowd accompanied Him, pressing in from all sides.

Among them was a woman who had been suffering from haemorrhage for twelve years.
She had endured much from a whole series of doctors
and spent her entire fortune,
but to no avail;
On the contrary, she had become even worse.
Because she had heard about Jesus,
she pushed herself forward in the crowd
and touched his cloak.
For she said to herself:
“If I can only touch His clothes,
I shall be healed.”
Immediately the bleeding stopped
She knew from her body that she was cured of her illness.

At the same time Jesus was aware
that a power had emanated from Him;
He turned around in the midst of the crowd and asked:
“Who has touched my clothes?”

His disciples said to Him:
“Thou seest the crowd pressing in from all sides, and thou askest:
Who has touched Me?”

But He let His gaze wander to see who had done it.
Knowing what had happened to her,
the woman, frightened and trembling, came down to Him
and confessed the whole truth to Him.
Then Jesus spoke to her:
“Daughter, your faith has healed you.
“Go in peace and be delivered from your affliction.”

When he had not yet spoken, they came
from the house of the head of the synagogue with the message:
“Your daughter has died.
“What is the point of bothering the Master any longer?
Jesus heard the message
and said to the head of the synagogue:
“Do not be afraid, but continue to believe.”
He did not let anyone go with him
Except Peter, James, and John, the brother of James.
When they arrived at the house of the leader,
He saw the mourning
of people weeping loudly and lamenting.
He went in and said to them:
“Why this mourning and weeping?
“The child did not die, but is sleeping.
But they laughed at Him.
But Jesus sent them all out and went
with His companions and the child’s father and mother
entered the chamber where the child lay.
He took the child’s hand and said to her:
“Talita koemi”;
which translated means:
Girl, get up.
Immediately the girl got up and walked around
For she was twelve years old.
And they stood dumb with amazement.
He told them emphatically
that nobody should know, and edit
that they should give her something to eat.
_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

217. If “the outer deserts are multiplying in the world because the inner deserts have become so vast”, the ecological crisis is a call for a profound inner conversion. However, we must also recognise that some committed and prayerful Christians, under the pretext of realism and pragmatism, often scoff at environmental concerns. Others are passive, they do not decide to change their habits and become inconsistent. They thus lack ecological conversion, which implies that they allow all the effects of the encounter with Jesus to blossom in their relationship with the world around them. The vocation to be guardians of God’s work, to give it practical expression, is an essential part of a virtuous life. It is not something optional, nor is it a secondary aspect of Christian experience.

To be continued For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: