http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Ireneus

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Het evangelie van vandaag zegt ons klaar en duidelijk waarover het in het christelijk geloven gaat: Jezus ontmoeten en Hem volgen. Als een schriftgeleerde – misschien wat overmoedig – uitroept dat hij Jezus zal volgen waar Hij ook heengaat is het antwoord ontnuchterend. Wie Jezus volgt zal voortdurend op weg zijn, nergens echt thuis. Aan een ander die wat uitstel vraagt wordt duidelijk gemaakt dat de navolging een houding van volledige overgave veronderstelt. Wij weten niet hoe beiden hebben gereageerd. Wat zou onze reactie zijn?

EERSTE LEZING Gen. 18, 16-33

Gij zult toch de rechtvaardigen
niet samen met de boosdoeners laten sterven ?

Uit het boek Genesis

Toen de mannen die Abraham te Mamre bezocht hadden
verder trokken, zagen zij in de diepte Sodom liggen.
Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen.
De HEER dacht:
“Zou Ik voor Abraham geheim houden wat Ik van plan ben?
Want Abraham wordt zeker een groot en machtig volk,
en door hem zullen alle volken van de aarde zegen ontvangen.
Ik heb hem immers uitverkoren
om aan zijn zonen en zijn nageslacht te leren,
dat zij zich door een rechtschapen en deugdzaam leven
aan de weg van de HEER moeten houden;
dan kan de HEER zijn plan met Abraham verwerkelijken.”
Daarom zei de HEER:
“Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
Ik ga naar beneden om te zien,
of hun daden werkelijk overeenstemmen
met de roep die tot Mij is doorgedrongen;
Ik wil het weten.”

Toen gingen de mannen op weg
in de richting van Sodom.
De HEER bleef echter nog bij Abraham staan.
Abraham trad op Hem toe en zei:
“Wilt Gij werkelijk met de boosdoeners
ook de rechtvaardigen verdelgen?
Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult Gij die dan verdelgen?
Zult Gij de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
Zoiets kunt Gij toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt Ge toch niet doen!”
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt,
geen recht doen?
En de HEER zei:
“Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen
de hele stad vergiffenis schenken.”
Abraham begon weer en zei:
“Mag ik zo vrij zijn tot mijn HEER te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult Gij dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?”
En de HEER zei:
“Ik zal haar niet verwoesten, als Ik er vijf en veertig vind.”
Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
“Misschien zijn er maar veertig te vinden.”
En de HEER zei:
“Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.”
Nu zei Abraham:
“Laat mijn HEER niet kwaad worden,
als ik nog eens aandring:
misschien zijn er maar dertig te vinden.”
En Hij zei:
“Ik zal het niet doen, als Ik er dertig vind.”
Abraham zei opnieuw:
“Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn HEER blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.”
En de HEER zei:
“Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.”
Abraham zei:
“Laat mijn HEER niet kwaad worden,
als ik nog één keer spreek:
misschien zijn er maar tien te vinden.”
En de HEER zei:
“Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.”
Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham beëindigd had,
ging Hij heen,
en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

TUSSENZANG Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 10-11

De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.

ALLELUIA      I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord der prediking,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is :
het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 8, 18-22

Volg Mij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd,
toen Jezus een grote menigte om zich heen zag,
gaf Hij bevel om naar de overkant te gaan.
Een schriftgeleerde trad op Hem toe en zei:
“Meester,
ik zal U volgen waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem:
“De vossen hebben hun holen
en de vogels uit de lucht hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Een ander van zijn leerlingen zei tot Hem:
“Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei hem:
“Volg Mij;
laat de doden hun doden begraven.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

218. Wij herinneren aan het voorbeeld van de heilige Franciscus van Assisi om een gezonde relatie met de schepping als een dimensie van een integrale bekering van de persoon te beschouwen. Dit sluit ook in de erkenning van eigen fouten, zonden, gebreken of nalatigheden, daar van harte berouw over te hebben en tot omkeer te komen. De bisschoppen van Australië hebben bekering weten uit te drukken in termen van verzoening met de schepping: “Om deze verzoening te verwezenlijken moeten wij ons leven onderzoeken en erkennen hoe wij de schepping van God beschadigen met onze handelingen en ons onvermogen tot handelen. Wij moeten een bekering ervaren, een verandering van het hart”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Monday – Saint Ireneus

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

Today’s gospel tells us clearly what Christian faith is all about: meeting Jesus and following him. When a scribe exclaims – perhaps somewhat overconfidently – that he will follow Jesus wherever he goes, the answer is sobering. Those who follow Jesus will be constantly on the road, nowhere really at home. To another who asks for some respite, it is made clear that following requires an attitude of complete surrender. We do not know how both of them reacted. What would our reaction be?

FIRST READING   Gen 18:16-33

You shall not let the righteous
die with the wicked?

From the book of Genesis

When the men who had visited Abraham at Mamre continued on their way, they saw Sodom in the depths.
Abraham went with them to see them off.
The LORD thought:
“Shall I keep what I am about to do a secret from Abraham?
For Abraham will surely become a great and powerful nation,
and through him all the nations of the earth will be blessed.
For I have chosen him
to teach his sons and his offspring.
That they may live a righteous and virtuous life
to keep the way of the LORD;
Then the LORD can fulfil his plan with Abraham.”
Therefore the LORD said:
“Loud rises the cry for vengeance from Sodom and Gomorrah!
Extremely heavy is their sin!
I am going down to see ,
whether their deeds are truly in accord
with the cry that has come to Me;
I want to know.”

Then the men went on their way
in the direction of Sodom.
But the LORD still remained standing with Abraham.
Abraham approached Him and said:
“Wilt thou really destroy the righteous?
Perhaps there are fifty righteous in the city;
Wilt thou then destroy them?
Wilt thou not forgive the city
for the sake of the fifty righteous men who dwell therein?
Surely thou canst not do this:
Let the righteous die with the wicked!
Then the righteous would perish like the wicked;
Surely Thou canst not do that!”
Will He, who judges the whole earth,
will not do justice?
And the LORD said:
“If I find in Sodom fifty righteous in the city,
I will forgive the whole city for their sake”
Abraham started again and said:
“May I be so bold as to speak to my LORD,
Though I am but dust and ashes?
Perhaps five of the fifty righteous are missing;
wilt thou then for these five destroy the whole city?”
And the LORD said:
“I will not destroy it, if I find five and forty.”
Again Abraham spoke to Him:
“Perhaps only forty can be found.”
And the LORD said:
“I will not do it, for the sake of those forty.”
Now Abraham said:
“Let not my LORD be angry ,
if I insist:
Perhaps there are only thirty to be found.”
And He said:
“I will not do it, if I find thirty.”
Abraham said again:
“I may be bold if I continue to insist with my LORD;
but perhaps only twenty will be found.”
And the LORD said:
“I will not destroy the city for the sake of those twenty.”
Abraham said:
“Let not my LORD be angry,
if I speak one more time:
Perhaps there are only ten to be found.”
And the LORD said:
“I will not destroy the city for the sake of those ten.”
As soon as the LORD had finished his conversation with Abraham,
He went away,
and Abraham returned to his dwelling place.

INTERLUDIUM    Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 10-11

The Lord is merciful and gracious.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of thy being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits.

It is He who forgives you your debts,
He who heals you of your infirmities.
It is He who saves you from destruction,
who surrounds you with his favour and mercy.

The Lord is merciful and gracious,
Merciful and gracious.
He does not keep reproaching you,
He is not forever wroth.

He does not deal with us as we deserve,
He does not repay us our trespasses.
As wide as the heavens span the earth,
His mercy is all-encompassing.

ALLELUIA       I TESS. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word of preaching,
not as the word of men
but as what indeed it is :
the word of God.
Alleluia.

GOSPEL    Mt 8, 18-22

Follow Me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

In those days,
when Jesus saw a great crowd around him,
He gave the order to go to the other side.
A scribe came up to Him and said:
“Master!
I will follow thee wherever thou goest.”
Jesus spoke to him:
“The foxes have their dens
and the birds of the air their nests,
but the Son of Man
has nothing on which to rest his head.”
Another of His disciples said to Him:
“Lord, let me first go back to bury my father.”
Jesus said to him:
“Follow Me;
let the dead bury their dead.”

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

218. We recall the example of Saint Francis of Assisi to consider a healthy relationship with creation as a dimension of an integral conversion of the person. This includes the recognition of one’s own errors, sins, faults or omissions, to repent of them with all one’s heart and to come to conversion. The Bishops of Australia have been able to express conversion in terms of reconciliation with creation: “To achieve this reconciliation, we need to examine our lives and recognise how we are damaging God’s creation with our actions and inability to act. We must experience a conversion, a change of heart”.

To be continued For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: