http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – HH. Petrus en Paulus, apostelen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In de eerste lezing wordt verhaald hoe Petrus door Herodes gevangen genomen wordt, met het oog op zijn veroordeling. Dat doet het ergste vermoeden, want eerder reeds werd Jakobus, de broer van Johannes, door de koning gedood. Terwijl Petrus in de kerker opgesloten zit, wordt er door de Kerk vurig voor hem gebeden. God verhoort het gebed van zijn Kerk, Petrus wordt op wonderbaarlijke wijze gered door Gods liefdevolle bijstand.
In de tweede lezing getuigt Paulus van een soortgelijke ervaring. Ook hij wordt door God beschermd en verlost; ook hij mag rekenen op Gods helpende kracht. Wij vieren op dit feest Petrus en Paulus precies omdat zij – na worsteling en bekering – zelf de weg van Jezus zijn gegaan.

EERSTE LEZING             Hand. 12, 1-11

Nu weet ik zeker dat de Heer mij heeft ontrukt
aan de macht van Herodes.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk
om hen te mishandelen:
Jakobus, de broer van Johannes,
liet hij met het zwaard ter dood brengen.
Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was
liet hij ook nog Petrus gevangen nemen.
Het was juist in de dagen van het ongedesemde brood.
Toen hij hem in handen had gekregen
wierp hij hem in de gevangenis
en liet hem bewaken door vier groepen soldaten,
elk van vier man;
het was zijn bedoeling
Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden.
Terwijl Petrus in de gevangenis zat
werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden.
In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden,
lag Petrus met twee kettingen vastgebonden,
te slapen tussen twee soldaten,
terwijl ook voor de poort van de gevangenis
wacht werd gehouden.
Opeens stond een engel des Heren bij hem
en was de cel verlicht.
Hij stootte Petrus in de zij,
wekte hem en sprak:
“Sta vlug op.”
Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
Vervolgens zei de engel:
“Doe uw gordel om
en bind uw sandalen onder.”
Petrus deed het.
De engel hernam:
“Sla uw mantel om en volg mij.”
Hij ging mee naar buiten
zonder nog te beseffen
dat het werkelijkheid was wat de engel deed:
hij meende een visioen te zien.
Zij passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad;
deze ging vanzelf voor hen open.
Zij traden naar buiten,
liepen een straat ver
en eensklaps was de engel verdwenen.
Toe kwam Petrus tot zichzelf en zei:
“Nu weet ik zeker
dat de Heer zijn engel heeft gezonden
en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes
en aan alles wat het volk der Joden verwachtte.”

TUSSENZANG          Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te samen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

TWEEDE LEZING           II Tim. 4, 6-8.17-18

Nu wacht mij de krans der gerechtigheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Wat mij betreft,
mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop voleind,
het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter
mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij
maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.
De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen,
en ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

ALLELUIA                Mt. 16, 18

Alleluia.
Gij zijt Petrus,
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 16, 13-19

Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven
van het Rijk der hemelen

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag:
“Wie is
volgens de opvatting van de mensen,
de Mensenzoon?”
Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
“Maar gij
– sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben?”
Simon Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam:
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u:
“Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

219. Het is echter niet voldoende dat het individu zich betert om een zo complexe situatie als waarmee de huidige wereld wordt geconfronteerd, op te lossen. Individuen afzonderlijk kunnen het vermogen en de vrijheid verliezen om de logica van de instrumentele rede te overwinnen en uiteindelijk bezwijken voor een consumentisme zonder ethiek en zonder gevoel voor maatschappij en milieu. Op maatschappelijke problemen moet men reageren met sociale netwerken, niet met de pure som van individuele positieve bijdragen: “De eisen van dit werk zullen zo immens zijn dat de mogelijkheden van persoonlijke initiatieven en de samenwerking van individualistisch gevormde individuen niet in staat zullen zijn hieraan te beantwoorden. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn”. Een ecologische bekering die een dynamiek van duurzame veranderingen teweeg wil brengen, vraagt ook om een gemeenschappelijke verandering.

Wordt vervolgd                         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Tuesday – HH. Peter and Paul, Apostles

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

The first reading tells how Peter is taken prisoner by Herod, with a view to his condemnation. This suggests the worst, for earlier James, the brother of John, had been killed by the king. While Peter was locked up in the dungeon, the Church prayed fervently for him. God answers the prayer of his Church and Peter is miraculously saved by God’s loving assistance.
In the second reading, Paul testifies of a similar experience. He too is protected and redeemed by God; he too can count on God’s helping power. On this feast we celebrate Peter and Paul precisely because they themselves – after struggle and conversion – went the way of Jesus.

FIRST READING    Acts 12, 1-11

Now I know for certain that the Lord has delivered me
from the power of Herod.

From the Acts of the Apostles

In those days
King Herod laid his hands on some members of the Church to mistreat them.
and maltreated them:
James, the brother of John,
He had James, the brother of John, put to death with the sword.
Seeing that this pleased the Jews, he also had Peter imprisoned.
He also had Peter imprisoned.
It was in the days of unleavened bread.
When he had got hold of him
He threw him into prison
and had him guarded by four groups of soldiers,
each of four men;
it was his intention to lead
Peter  after the Passover,  before the people.
While Peter was in prison
the church prayed fervently to God for him.
On the night before Herod wanted to lead him,
Peter lay bound with two chains,
sleeping between two soldiers,
while before he gate of the prison was also
a guard.
Suddenly an angel of the Lord stood by him
and the cell was illuminated.
He punched Peter in the side,
woke him up and said:
“Get up quickly.”
Immediately the chains fell from his hands.
Then the angel said:
“Put on your belt
and tie your sandals.”
Peter did so.
The angel repeated:
“Put on your cloak and follow me.”
He went outside with him
without realising yet
that what the angel was doing was real:
He thought he saw a vision.
They passed through the first and second guards
and came to the iron gate that gave access to the city;
It opened for them by itself.
They went out,
they walked down a street
and suddenly the angel had disappeared.
Then Peter came to himself and said:
“Now I know for certain
that the Lord has sent his angel
and has delivered me from the power of Herod
and from everything that the people of the Jews were expecting.

INTERLUDIUM   Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

The Lord has saved me from all that I feared.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
Let everyone who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
And let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He saved me from all that I feared.

Trust in Him and you will be happy,
For He will not fail you.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

The angel of God establishes a barrier around them,
to protect all who fear God.
Pay attention and see how merciful the Lord is,
Happy is he who seeks his salvation in Him.

SECOND READING     II Tim. 4, 6-8.17-18

Now the crown of righteousness awaits me.

From the second letter of the holy apostle Paul to Timothy

Beloved one,

As for me,
My blood will soon be shed,
The hour of my passing is at hand.
I have fought the good fight,
finished the race,
kept the faith.
Now the crown of righteousness awaits me
with which the Lord, the righteous Judge
will reward me on the great day, and not only me
but all who with love look forward to his coming.
The Lord has stood by me and given me strength
to fulfil my ministry as a preacher of the gospel
to the end,
so that all nations may hear of it,
and I was delivered from the mouth of the lion.
The Lord will continue to protect me from all evil assaults
and bring me safely into His heavenly kingdom.
To Him be the glory throughout the ages!
To Him be the glory for ever and ever! Amen.

ALLELUIA Mt 16, 18

Alleluia.
Thou art Peter,
and upon this rock I will build my church,
and the gates of hell shall not prevail against it.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 16, 13-19

You are Peter, and I will give you the keys
of the kingdom of heaven

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time
when Jesus had come to the region of Caesarea from Philip
He asked His disciples this question:
“Who is
according to the opinion of men,
the Son of Man?”
They replied:
“Some say John the Baptist, others Elijah,
others Jeremiah or one of the prophets.”
“But thou
– He said to them
Who say ye that I am?”
Simon Peter replied:
“Thou art the Christ,
the Son of the living God.”
Jesus resumed:
“Blessed art thou Simon, son of Jonah ,
for it is not flesh and blood that have revealed this to you
but my Father which art in heaven.
“In turn I say to thee:
“Thou art Peter;
and upon this rock I will build my church
and the gates of hell shall not prevail against it.
“I will give you the keys of the kingdom of heaven
and whatever you bind on earth
shall also be bound in heaven
and whatever you shall loose on earth
shall be unbound in heaven.”
___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

219. However, it is not enough for the individual to improve himself in order to resolve a situation as complex as the one which the world faces today. Individuals alone may lose the ability and the freedom to overcome the logic of instrumental reason and ultimately succumb to a consumerism devoid of ethics and a sense of society and the environment. The demands of this work will be so immense that the possibilities of personal initiative and the cooperation of individualistic individuals will not be able to meet them. A joining of forces and a unity of contributions will be necessary”. An ecological conversion that seeks to bring about a dynamic of sustainable change also requires communal change.

To be continued         For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: