Vrijdag in de dertiende week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Overweging

We dringen steed dieper door in het mysterie van Christus. Wie is Hij eigenlijk ? Het evangeliefragment van vandaag zegt ons: Hij is het beeld van de barmhartige God. Jezus kiest zijn leerlingen zelf en schuwt daarbij de zondaars niet. Is dat niet ongelofelijk? In de liturgie van de Kerk worden wij meermaals geconfronteerd met het feit dat wij allen zondaars zijn. Ooit zei een priester mij: ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf als zondaar ziet’. Daarom worden wij zelf uitgenodigd om in alle eerlijkheid te erkennen wie wij werkelijk zijn. Wij hebben zoveel barmhartigheid en vergevingsgezindheid bij Jezus ondervonden. Die barmhartigheid en vergevingsgezindheid mogen wij aan anderen doorgeven. Wij bekeren ons, opdat ook zij zich bekeren.

EERSTE LEZING                               Gen. 23, 1-4. 19 ; 24, 1-8. 62-67

Isaäk kreeg Rebekka lief
en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

Uit het boek Genesis
 

Sara bereikte de leeftijd van honderd-zeven-en-twintig jaar.
Toen stierf zij in Kirjat-Arba, ook Hebron geheten,
in Kanaän.
Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar.
Daarna liet hij zijn afgestorvene alleen
en richtte het woord tot de Hethieten.
Hij zei:
“Ik ben hier maar een vreemdeling;
daarom vraag ik u: Geef mij een eigen begraafplaats,
waar ik mijn overleden vrouw kan begraven.”
Daarop begroef Abraham zijn vrouw Sara
in de grot op de akker van Makpéla,
ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaän.

Abraham was oud en hoogbejaard,
en de HEER had hem in alles gezegend.
Nu zei Abraham tot zijn oudste dienaar,
die het toezicht had over heel zijn bezit:
“Leg je hand onder mijn heup.
Bij de HEER, de God van de hemel en de aarde,
moet je mij zweren dat je voor mijn zoon
geen vrouw zult zoeken
uit de meisjes van Kanaän waar ik woon,
maar dat je zult gaan naar mijn land en mijn familie,
om daar een vrouw voor mijn zoon Isaäk te zoeken.”
De dienaar zei:
“En als er nu eens geen vrouw is
die met mij mee wil gaan naar dit land?
Moet ik dan uw zoon terugbrengen
naar het land dat u verlaten hebt?”
Abraham antwoordde:
“Neen, dat niet, je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen.
De HEER, de God van de hemel,
heeft mij uit mijn ouderlijk huis
en uit mijn geboorteland laten wegtrekken
en mij beloofd, ja gezworen:
Aan uw nakomelingen zal Ik dit land schenken.
Hij zal zijn engel voor je uitzenden,
en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen.
Zou er geen vrouw met je mee willen,
dan ben je ontslagen van de eed, die ik je laat zweren;
maar in geen geval
mag je mijn zoon naar dat land terugbrengen.”

Na een lange tijd was Isaäk teruggekomen
van de bron Lachai-Roï; hij woonde toen in de Negeb.
Bij het vallen van de avond
ging hij buiten wat afleiding zoeken;
toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen.
Ook Rebekka keek op, en toen zij Isaäk zag,
liet zij zich van haar kameel glijden
en vroeg aan de dienaar:
“Wie is die man daar,
die over het veld naar ons toekomt?”
De dienaar antwoordde:
“Dat is mijn meester.”
Toen deed zij haar sluier voor.
De dienaar vertelde aan Isaäk alles wat hij gedaan had.
Daarop bracht Isaäk Rebekka in zijn tent
en nam haar tot vrouw.
Isaäk kreeg haar lief
en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

TUSSENZANG                                           Ps. 106(105), 1-2, 3-4a, 4b-5

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.
Alleluia.

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet,
omdat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.
Wie kan al zijn machtige daden verhalen,
wie geeft Hem de lof die Hem past?

Gelukkig zijn zij die zijn voorschriften volgen,
zich goed gedragen te allen tijd.
Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met uw hulp.

Dan zal het geluk van uw vrienden mijn deel zijn,
dan ben ik verheugd als uw volk zich verblijdt
en trots tot uw erfdeel te horen.

ALLELUIA

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                     Mt. 9, 9-13

Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
 

In die tijd ging Jezus verder.
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem:
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot de leerlingen:
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?”
Hij hoorde dit en zei:
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil:
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
maar zondaars te roepen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

IV. Vreugde en vrede

222. De christelijke spiritualiteit stelt een andere wijze voor om de kwaliteit van leven te meten en nodigt uit tot een profetische en contemplatieve levensstijl die in staat is een diepe vreugde te kennen zonder door consumptie geobsedeerd te zijn. Het is belangrijk aan een oude les gevolg te geven die in verschillende godsdienstige tradities en ook in de Bijbel aanwezig is. Het betreft de overtuiging dat “minder meer is”. De constante opeenhoping van consumptiemogelijkheden leidt het hart immers af en verhindert ieder ding en ieder moment afzonderlijk te waarderen. Rustig iedere werkelijkheid, hoe klein die ook is, tegemoet te treden, opent voor ons daarentegen meer mogelijkheden voor begrip en persoonlijke groei. De christelijke spiritualiteit houdt een groei in soberheid voor en een vermogen om van weinig te genieten. Het is een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt stil te staan bij en te genieten van de kleine dingen, te danken voor de mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten aan wat wij hebben, of treurig te worden om wat wij niet bezitten. Dit veronderstelt dat de dynamiek van overheersing en pure opeenstapeling van genoegens wordt vermeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_________________________________________________________________________

Friday in the thirteenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Consideration

We delve ever deeper into the mystery of Christ. Who is He really? Today’s gospel fragment tells us: He is the image of the merciful God. Jesus chooses his disciples and does not shun sinners. Isn’t that incredible? In the liturgy of the Church, we are repeatedly confronted with the fact that we are all sinners. A priest once told me: “The older you get, the more you see yourself as a sinner”. Therefore, we ourselves are invited to acknowledge in all honesty who we really are. We have experienced such mercy and forgiveness with Jesus. We may pass on this mercy and forgiveness to others. We repent, so that they too may repent.

FIRST READING     Genesis 23, 1-4. 19 ; 24, 1-8. 62-67

Isaac came to love Rebekah
and found comfort for the loss of his mother.

From the book of Genesis

Sarah reached the age of one hundred and twenty-seven years.
Then she died in Kirjat-Arba, also called Hebron,
in Canaan.
Abraham first mourned for Sarah and wept over her.
Then he left his dead body alone
and addressed the word to the Hittites.
He said:
“I am but a stranger here;
Therefore I ask you: Give me my own burial place,
Where I can bury my dead wife.”
So Abraham buried his wife Sarah
in the cave in the field of Makpéla,
east of Mamre or Hebron, in Canaan.

Abraham was very old,
and the LORD had blessed him in everything.
Now Abraham said to his oldest servant,
who was in charge of all his property:
“Put your hand under my hip.
By the LORD, the God of heaven and earth,
You must swear to me that you will not seek a wife for my son,
from the girls of Canaan where I live,
but that you will go to my land and to my family,
to seek there a wife for my son Isaac.”
The servant said:
“And if there is no woman
who will come with me to this land?
Shall I then bring your son back
To the land which you have left?”
Abraham replied:
“No, not that, you may never bring my son back there.
The LORD, the God of heaven,
hath removed me from my parents’ house
and from the land where I was born
and has promised and sworn to me:
To your descendants I will give this land.
He will send his angel for you,
and you will be given a wife for my son.
Should no woman wish to go with you,
then you are released from the oath which I make you swear;
but under no circumstances
you may bring my son back to that land.”

After a long time Isaac had returned
from the well Lachai-Roi; he was then living in the Negeb.
At nightfall he went outside to find some distraction;
When he lifted his eyes, he suddenly saw camels coming.
Rebekah also looked up, and when she saw Isaac,
she let herself down from her camel
and asked the servant:
“Who is that man there?
who is coming towards us through the field?”
The servant replied:
“That is my master.”
Then she put on her veil.
The servant told Isaac all that he had done.
And Isaac brought Rebekah into his tent
and took her to wife.
And Isaac loved her
and found comfort for the loss of his mother.

INTERLUDIUM    Ps. 106(105), 1-2, 3-4a, 4b-5

Glorify the Lord, because he is good to us.
Alleluia.

Glorify the Lord, because he is good to us,
because his mercy endureth for ever.
Who can recount all His mighty deeds,
who will give Him the praise that is due Him?

Happy are those who follow His precepts,
behaving well at all times.
Forget me not, O Lord, who art in favour of thy people,
and come down to me with your help.

Then shall the happiness of thy friends be mine,
Then I will rejoice when thy people rejoice
And be proud to belong to thy inheritance.

ALLELUIA

Alleluia.
Man does not live by bread alone,
but from everything that comes from the mouth of God.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 9, 9-13

It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
I would rather have mercy than sacrifice.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time, Jesus continued.
He saw someone sitting at the tollbooth whose name was Matthew,
and He said to him:
“Follow Me.”
The man got up and followed Him.
Now while He was sitting at the table in Matthews house,
many tax collectors and sinners also came
with Jesus and His disciples.
When the Pharisees saw this, they said to the disciples:
“Why does your Master eat with tax collectors and sinners?”
He heard this and said:
“It is not the healthy who need a doctor, but the sick.
Go and learn what it means:
I would rather have mercy than sacrifice.
I have not come to call the righteous
but to call sinners.”

________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

IV. Joy and Peace

222. Christian spirituality proposes a different way of measuring the quality of life and invites to a prophetic and contemplative lifestyle capable of experiencing deep joy without being obsessed with consumption. It is important to follow an old lesson that is present in various religious traditions and also in the Bible. It is the conviction that ‘less is more’. The constant accumulation of consumption distracts the heart and prevents it from appreciating each thing and each moment. Quietly facing each reality, however small it may be, on the other hand, opens up more possibilities for our understanding and personal growth. Christian spirituality implies a growth in sobriety and an ability to enjoy little. It is a return to simplicity that allows us to dwell on and enjoy the little things, to give thanks for the opportunities that life offers, without getting attached to what we have or becoming sad about what we do not have. This presupposes avoiding the dynamics of domination and pure accumulation of pleasures.

To be continued                       For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: