http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Maria Goretti, mgd. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De daglezing neemt niet veel op uit de Jakobcyclus. Maar we krijgen wel de mooiste verhalen: gisteren het visioen in Bethel en vandaag het gevecht met de engel. De tekst zegt: “U hebt met God gestreden en met mensen”. In feite staat dit symbool voor wat in vele mensenlevens gebeurt. Er komt een moment waarop alles op het spel staat, waar een levensbeslissing moet genomen worden. Jakob wordt door dit gevecht met de engel levenslang getekend. Hij is nooit meer dezelfde. Hij is een ander mens geworden. Daarom krijgt hij ook een nieuwe naam.

EERSTE LEZING                                              Gen. 32, 23-33

Voortaan zult gij Israël heten, want gij hebt met God gestreden.

Uit het Boek Genesis

In die dagen stond Jakob op
en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen
en zijn elf kinderen het wed van de Jabbok over.
Toen Jakob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had,
bleef hij alleen achter.
En een man worstelde met hem,
tot het aanbreken van de dageraad.
Toen de man gewaar werd dat hij Jakob niet aankon,
stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup,
zodat die ontwricht werd.
Daarop zei de man :
“Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken.”
Maar Jakob antwoordde :
“Ik laat u niet gaan, wanneer gij mij niet zegent.”
De man vroeg :
“Hoe is uw naam ?”
Hij gaf ten antwoord : “Jakob.”
Toen zei de man :
“Voortaan zult gij geen Jakob meer heten, maar Israël,
want gij hebt met God gestreden en met mensen
en gij hebt hen overwonnen.”
Nu vroeg Jakob :
“Maak mij uw naam bekend.”
Maar de man zei :
“Waarom vraagt ge naar mijn naam ?”
Toen gaf hij hem ter plaatse zijn zegen.
Jakob noemde die plaats Peniël, want – zo zei hij –
“ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht,
en ik ben toch in leven gebleven.”
De zon ging op, zodra hij Peniël voorbij was.
Sindsdien was hij mank aan zijn heup.
Vandaar dat de Israëlieten tot op de huidige dag
de spier die boven aan de heup ligt niet eten,
omdat God Jakob boven tegen de heup,
tegen de spier van het heupgewricht had gestoten.

TUSSENZANG                               Ps. 17(16), 1, 2-3, 6-7, 8 b, 15

Ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen, Heer.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren ;
mijn lippen bedriegen U niet.

Mijn oordeel verwacht ik van U,
uw ogen zien wat mij toekomt.
Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht,
of stel mij met vuur op de proef :
Gij vindt geen onrecht in mij.

Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Toon mij de grootheid van uw erbarmen,
redder van ieder die vlucht in uw hand.

Verberg mij onder de schuts van uw vleugels ;
ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen,
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.

ALLELUIA                                                  I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 9, 32-38

De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd bracht men Jezus een stomme
die door de duivel bezeten was.
Zodra de duivel was uitgedreven begon de stomme te spreken.
De mensen zeiden vol verbazing :
“Nog nooit heeft men in Israël zó iets gezien.”
Maar de Farizeeën zeiden :
“De vorst der duivels stelt Hem in staat
de duivels uit te drijven.”
Jezus ging rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen :
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

226. Wij hebben het over een houding van het hart dat alles beleeft met serene aandacht, die er volledig voor iemand weet te zijn zonder te denken wat erna komt, die zich aan ieder ogenblik wijdt als een goddelijk geschenk, dat ten volle moet worden beleefd. Jezus leerde ons deze houding, toen hij ons uitnodigde te kijken naar de lelies op het veld en de vogels in de lucht of toen hij in de ontmoeting met een geestelijk zoekende man, “hem liefdevol aankeek” (Mar. 10, 21). Ja, Hij wist er ten volle te zijn voor iedere mens en ieder schepsel en zo heeft hij ons een weg getoond om de ziekelijke angstvalligheid te overwinnen die ons oppervlakkig, agressief en tot ongeremde consumenten maakt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
________________________________________________________________

Tuesday – St. Maria Goretti, Virg. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The day’s reading does not take up much of the Jacob cycle. But we do get the most beautiful stories: yesterday the vision in Bethel and today the fight with the angel. The text says: “You have fought with God and with men”. In fact, this symbolises what happens in many people’s lives. There comes a time when everything is at stake, when a life decision must be made. Jacob is marked for life by this fight with the angel. He is never the same again. He has become a different person. That is why he is given a new name.

FIRST READING    Gen 32:23-33

Henceforth you shall be called Israel, for you have fought with God.

From the Book of Genesis

In those days Jacob rose up
and with his two wives, his two slave girls
and his eleven children across the wedge of Jabbok.
When Jacob had brought them and his possessions across the river,
he stayed behind alone.
And a man wrestled with him,
until the breaking of the dawn.
And when the man knew that he could not stand Jacob,
he struck him in the wrestling and hit him on the hip,
so that it was dislocated.
Then the man said:
“Let me go, for the dawn has come.”
But Jacob answered :
“I will not let thee go, unless thou bless me.”
The man asked :
“What is thy name?”
He answered : “Jacob.”
Then the man said :
“Henceforth you shall not be called Jacob, but Israel,
for you have fought with God and with men
and have overcome them.”
Now Jacob asked :
“Make known to me thy name.”
But the man said :
“Why do you ask my name?”
Then he gave him his blessing on the spot.
Jacob called the place Peniel, for – he said –
“I have seen God face to face,
and yet I have lived.”
The sun rose as soon as he had passed Peniel.
Since then he had a limp in his hip.
That is why the Israelites to this day
do not eat the muscle that lies at the top of the hip,
because God put Jacob on top of the hip,
against the muscle of the hip joint.

INTERLUDIUM    Ps. 17(16), 1, 2-3, 6-7, 8b, 15

I am righteous and may look upon You, Lord.

Listen, Lord, for my cause is righteous,
Hear my loud cry.
Hear my prayer;
My lips deceive thee not.

My judgment I expect from thee,
Thy eyes see what is due to me.
Look into my heart, follow me in the night,
Or test me with fire:
Thou wilt find no iniquity in me.

Now I call upon thee, for thou shalt hear me,
therefore turn thine ear unto me, hearken unto my voice.
Show me the greatness of thy mercy,
saviour of all who flee into thy hand.

Hide me under the shelter of thy wings;
I am righteous and may behold thee,
Thy sight satiates me when I awake.

ALLELUIA   I Pet. 1, 25

Alleluia.
The word of the Lord abideth for ever;
And this word is the message
which was preached to you in the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL   Mt 9, 32-38

The harvest is great, but the labourers are few.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus was brought a mute
who was possessed by the devil.
As soon as the devil had been cast out, the mute began to speak.
The people said in amazement :
“Never before had such a thing been seen in Israel.
But the Pharisees said :
“The prince of devils enables Him to cast out devils.”
Jesus went around all the towns and villages,
teaching in their synagogues
and preached the Good News of the Kingdom
and healed all sickness and disease.
Seeing that crowd of people
He was moved with compassion,
because they lay down weary
like sheep without a shepherd.
Then He spoke to His disciples:
“The harvest is great
but the labourers are few.
“Therefore ask the Lord of the harvest
send out labourers to harvest.”
____________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

226. We are talking about an attitude of the heart which experiences everything with serene attention, which knows how to be there for someone completely without thinking of what comes next, which devotes itself to each moment as a divine gift to be fully experienced. Jesus taught us this attitude when he invited us to look at the lilies in the field and the birds in the sky, or when, in the encounter with a spiritually seeking man, he “looked lovingly at him” (Mar 10:21). Yes, He knew fully how to be there for every human being and every creature, and so He showed us a way to overcome the sickly fearfulness that makes us superficial, aggressive and unrestrained consumers.

To be continued For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation
________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: