http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijftiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord
God laat zich doorheen de Schrift niet kennen
bij monde van opgeleide profeten.
Integendeel, God kiest wie Hij wil,
van welke rang of stand dan ook:
vissers, herders, tollenaars…
Ieder van hen spreekt Hij aan in hun eigen bestaan,
in hun diverse achtergronden en bezigheden
en Hij roept hen op om Hem te volgen.

Ook vandaag nog roept Hij mensen
uit alle maatschappelijke geledingen
en zendt hen op weg naar de ander.

Zijn ook wij bereid onze oren te laten openen
om elk op onze unieke manier,
door God te worden aangesproken?

Keren we ons dan naar Hem die ons wil zenden?

EERSTE LEZING                                                  Am. 7, 12-15

Profeet, ga naar mijn volk.

Uit de profeet Amos

In die tijd zei Amasja, de priester van Betel, tot Amos:
“Ziener, u moet maken dat u wegkomt!
“Verdwijn naar Juda
en verdien daar uw brood maar met profeteren!
“Hier in Betel mag u niet meer profeteren
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw van het rijk.”

Amos gaf Amasja ten antwoord:
“Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
“Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en het is de Heer die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël.”

Antwoordpsalm                                            Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Keervers
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.

Genade en waarheid ontmoeten elkander,
de vrede omhelst de gerechtigheid.
Waarheid ontspruit uit de aarde,
gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

Dan schenkt de Heer ons zijn zegen
en draagt ons land rijke vrucht;
dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

TWEEDE LEZING                                                    Ef. 1, 3-14 

In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging van de wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.

Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,
de vergiffenis van de zonden
dankzij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde,
in Hem.

In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds te voren
onze hoop op de Christus hadden gebouwd.
In Christus zijt ook gij,
nadat gij het woord van waarheid,
het evangelie van uw heil hebt aangehoord,
in Hem zijt ook gij
tot het geloof gekomen,
vergezeld met de heilige Geest der belofte
die het onderpand is van onze erfenis,
tot verlossing van Gods eigen volk
en tot lof van zijn heerlijkheid.

Vers voor het evangelie                                          Vgl. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Mc. 6, 7-13

Hij begon hen uit te zenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich
en begon hun twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”

Hij zei verder:
“Als ge ergens een huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
“En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”

Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

231. De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, raakt ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de maatschappij en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen de relaties tussen individuen betreft, maar ook “macrorelaties d.w.z. maatschappelijke, economische, politieke betrekkingen”. Daarom heeft de Kerk de wereld het ideaal van een “beschaving van de liefde” voorgehouden. De liefde op maatschappelijk niveau is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling : “Om de maatschappij menselijker te maken en de menselijke persoon in zijn waarde te achten, moeten wij de liefde in het maatschappelijk leven – op politiek, economisch, cultureel niveau – herwaarderen en er de constante en hoogste norm van handelen van maken”. In dit kader zet de liefde op maatschappelijk niveau ons ertoe aan, naast het belang van de dagelijkse kleine gebaren, ook te denken aan grote strategieën die doeltreffend de milieuverwoesting stoppen en een cultuur van de zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. Wanneer iemand de roeping van God erkent om samen met anderen in deze maatschappelijke dynamiek mee te gaan, moet hij eraan denken dat dit deel uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo groeit en zich heiligt.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Fifteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Opening words
God does not make himself known through the Scriptures
by means of trained prophets.
On the contrary, God chooses whom He will,
of whatever rank or station:
Fishermen, shepherds, tax collectors…
He speaks to each of them in their own existence,
in their various backgrounds and occupations
and He calls them to follow Him.

Even today He calls people
from all walks of life
and sends them on the way to others.

Are we also prepared to have our ears opened
Each in our own unique way,
by God?

Do we turn to Him who wants to send us?

FIRST READING    Am. 7, 12-15

Prophet, go to my people.

From the prophet Amos

In those days Amasiah, the priest of Bethel, said to Amos:
“Seer, you must make your way!
“Go away to Judah
and there you can make your living by prophesying.
“Here in Bethel you may no longer prophesy.
For this sanctuary belongs to the king
and this building belongs to the kingdom.”

Amos replied to Amasha:
“I am not a prophet or a member of a guild of prophets,
I am a herdsman and a fig grower.
“But the Lord has taken me away from behind my beasts
and it is the Lord who has said to me:
Go as a prophet to my people Israel.”

Responsorial    Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Refrain
Show us, O Lord, your mercy
And grant us your salvation.

I will hear what God says to me,
Surely a word of reconciliation.
His salvation is at hand for those who fear Him,
His glory comes again to dwell with us.

Mercy and truth meet,
Peace embraces righteousness.
Truth springs from the earth,
righteousness looks down from heaven.

Then the Lord shall give us his blessing
and our land bears rich fruit;
Then shall righteousness go before him
and prosperity will follow his steps.

SECOND READING   Eph. 1, 3-14 

In Him He chose us before the foundation of the world.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

Blessed is God,
the Father of our Lord Jesus Christ,
who hath blessed us in the heavens in Christ
with every spiritual blessing.
In Him He chose us
before the foundation of the world,
to be holy and spotless before Him.
In love He has predestined us
to become His children through Jesus Christ,
according to the good pleasure of his will,
to the praise of the glory of His grace.

With this He has endowed us in the Beloved,
in whom we have redemption through his blood,
the forgiveness of sins
thanks to the riches of his grace.
He has communicated this to us
as an abundance of wisdom and insight.
For He has made known to us His secret counsel,
the decision He had made in Christ
for the accomplishment of the fullness of time:
to bring the universe under one Head in Christ,
all beings in the heavens and all beings on earth,
in Him.

In Christ we have also received our inheritance,
predestined to it by the decree of Him
who brings all things into being according to the decree of his will,
that we may spread the praise of his glory,
we who beforehand
built our hope in the Christ.
In Christ are ye also,
having received the word of truth,
the gospel of your salvation.
In Him you are also
come to faith,
accompanied by the Holy Spirit of promise
which is the pledge of our inheritance,
for the redemption of God’s own people
and to the praise of His glory.

Verse for the Gospel Cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten our inner eye,
to see how great is the hope to which he calls us.
Alleluia.

GOSPEL    Mk. 6, 7-13

He began to send them out.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus called the twelve together
and began to send them out two by two.
He gave them power over the unclean spirits and
and forbade them
to take anything with them for the journey other than a stick:
No food, no travel bag, no copper money in their belt.
“Though you may wear sandals,
but do not wear a double garment.”

He continued:
“When you go into a house,
stay there until you leave.
“And if there is a place where they do not receive you
and does not listen to you,
then go away from there
and shake off the dust of your feet as a testimony against them.”

They left to preach repentance.
They cast out many devils,
anointed many sick people with oil and healed them.
____________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

231. The love that is full of small gestures of mutual love also touches civil and political life and becomes visible in all actions that seek to build a better world. Love of society and commitment to the common good are an excellent form of charity, which concerns not only relations between individuals, but also “macro-relationships i.e. social, economic, political relations”. This is why the Church has presented the world with the ideal of a “civilisation of love”. Love on the social level is the key to authentic development: “In order to make society more humane and to value the human person, we must revalue love in social life – on the political, economic and cultural level – and make it the constant and supreme norm of action”. In this context, love at the social level prompts us, in addition to the importance of everyday small gestures, to think of large strategies that effectively stop environmental destruction and encourage a culture of care that permeates the whole of society. When someone recognises the call of God to join with others in this social dynamic, they should remember that this is part of their spirituality, that it is a practice of charity, and that they are growing and sanctifying themselves in this way.

 

To be continued For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: