http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de vijftiende week door het jaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De reddende ingreep van God, midden in de nacht, wordt geïllustreerd door de zijdelingse bemerking dat het deeg geen tijd had om te rijzen. Zo waren de Israëlieten verplicht brood te bakken dat ongedesemd was. Dit is de verklaring van het feest der ongedesemde broden (Matsot) dat samen gaat met het paaslam. Gedurende de paasperiode nuttigt men acht dagen lang ongedesemd brood (Ex 13,6).

EERSTE LEZING                                              Ex. 12, 37-42

De Heer waakte die nacht
om de Israëlieten uit Egypte weg te voeren.

Uit het Boek Exodus

In die dagen vertrokken de Israëlieten
vanuit Ramses in de richting Sukkot,
en het aantal mannen die zelf liepen
-de kinderen dus niet meegerekend –
bedroeg ongeveer zeshonderdduizend.
Ook veel vreemdelingen trokken met hen mee
en dan nog grote kudden kleinvee en runderen.
Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg
dat ze meegenomen hadden uit Egypte ;
dit was nog niet gezuurd.
Zij waren immers uit Egypte weggejaagd
zonder dat hun respijt werd gelaten en zelfs
zonder dat ze voor proviand hadden kunnen zorgen.
Het verblijf van de Israëlieten in Egypte
had vierhonderddertig jaar geduurd.
Juist op de dag dat deze vierhonderdertig jaar verstreken waren
trokken al de legerscharen van de Heer weg uit Egypte.
De Heer waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren.
Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de Heer,
al hun geslachten door.

TUSSENZANG                                 Ps. 136(135), 1, 23-24, 10-12, 13-15

Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
of : Alleluia

In onze vernedering denkt Hij aan ons,
want eeuwig is zijn genade.
Van al onze vijanden rukt Hij ons los,
want eeuwig is zijn genade.

Egypte sloeg Hij in zijn eerstelingen,
want eeuwig is zijn genade.
Israël voerde Hij weg uit dat land,
want eeuwig is zijn genade.
Met krachtige hand en gestrekte arm,
want eeuwig is zijn genade.

Splijten deed Hij de Rode Zee,
want eeuwig is zijn genade.
Israël voerde Hij veilig er door,
want eeuwig is zijn genade.
Farao wierp Hij in zee met zijn leger,
want eeuwig is zijn genade.

ALLELUIA                                                     Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 12, 14-21

Jezus drukte hun op het hart Hem niet bekend te maken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge
en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist trok Hij vandaar weg.
Velen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Hij drukte hun echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervulling zou gaan
het woord door de profeet Jesaja gesproken :
Zie, mijn Dienaar die Ik heb verkoren,
mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.
Ik zal mijn geest op Hem doen rusten,
Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
Hij zal twisten noch schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven
voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd ;
en op zijn Naam zullen de volkeren hopen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

237. ’s Zondags heeft deelname aan de eucharistie een bijzonder belang. Deze dag geldt, evenals de Joodse sabbat, als de dag van het herstel van de relatie van de mens met God, met zichzelf, met de ander en  met de wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de “eerste dag” van de nieuwe schepping, waarvan de verrezen Heer de eersteling is, waarborg van de uiteindelijke gedaanteverandering van heel de geschapen werkelijkheid. Bovendien verkondigt deze dag “de eeuwige rust van de mens bij God”. Op deze wijze brengt de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest onder de aandacht. De mens heeft de neiging de contemplatieve rust als onvruchtbare en nutteloze te beschouwen en vergeet daarbij dat zo aan het werk dat men verricht het belangrijkste wordt ontnomen: zijn betekenis. We zijn geroepen in ons handelen een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan eenvoudig niets doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het menselijk handelen niet alleen behoed voor leeg activisme, maar ook voor ongebreidelde onverzadigbaarheid en een stil gelegd bewustzijn, dat er toe leidt alleen eigen gewin na te jagen. De wet van de zondagsrust verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag, want “dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen” (Ex. 23, 12). Rust geeft een verruiming van het blikveld die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken.

Wordt vervolgd                              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Saturday in the fifteenth week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
God’s saving intervention in the middle of the night is illustrated by the side remark that the dough had no time to rise. Thus the Israelites were obliged to bake bread that was unleavened. This is the explanation for the feast of unleavened bread (Matsot) that accompanies the Passover lamb. During the Passover period, they eat unleavened bread for eight days (Ex 13,6).

FIRST READING       Ex. 12, 37-42

The Lord was watching that night
to bring the Israelites out of Egypt.

From the Book of Exodus

In those days the Israelites set out
from Rameses in the direction of Succoth,
and the number of men who walked by themselves
-not counting the children-
amounted to about six hundred thousand.
Many strangers also went with them
and also large herds of cattle and sheep.
They baked unleavened cakes of the dough
that they had brought with them from Egypt ;
This was not yet leavened.
For they had been driven out of Egypt
without any respite being granted them, and even
without being able to get provisions.
The stay of the Israelites in Egypt
had lasted four hundred and thirty years.
On the very day on which those thirty-four years had passed
all the armies of the Lord came out of Egypt.
The Lord was watching that night to take them out of Egypt.
Therefore, all the Israelites are keeping vigil for the Lord this night,
all their generations.

INTERLUDIUM       Ps. 136(135), 1, 23-24, 10-12, 13-15

Give thanks to the Lord for his goodness,
for his mercy is everlasting.
or : Alleluia

In our humiliation He thinks of us,
for his mercy is everlasting.
From all our enemies He ransoms us,
for his mercy is everlasting.

He smote Egypt in its firstfruits,
for his mercy is everlasting.
He carried Israel out of that land,
for his mercy is everlasting.
With mighty hand and stretched out arm,
for his mercy is everlasting.

He split the Red Sea,
for his mercy is everlasting.
He carried Israel safely through,
for his mercy is everlasting.
He cast Pharaoh with his army into the sea,
for his mercy is everlasting.

ALLELUIA    Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commandments, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 12, 14-21

Jesus urged them not to make Him known.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, the Pharisees left the synagogue
and were plotting to get rid of Jesus.
But because Jesus knew this, He departed from there.
Many followed Him, and He healed them all.
But He urged them not to make Him known,
that he might fulfil
the word spoken by the prophet Isaiah:
Behold my servant whom I have chosen,
my beloved, in whom my soul hath found pleasure.
I will make my spirit rest upon him,
God’s law will he proclaimed to the nations.
He shall neither contend nor cry
and in the streets they shall not hear his voice.
He will not break a bended reed
nor quench a smouldering flax flame
until he have carried God’s Law to victory ;
and in His Name shall the nations hope.
________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

237. Sunday’s participation in the Eucharist has a special significance. This day, like the Jewish Sabbath, is considered the day of the restoration of man’s relationship with God, with himself, with the other and with the world. Sunday is the day of the resurrection, the “first day” of the new creation, of which the risen Lord is the firstfruits, guaranteeing the final transformation of all created reality. Moreover, this day proclaims “man’s eternal rest with God”. In this way, Christian spirituality highlights the value of rest and celebration. Man tends to regard contemplative rest as barren and useless, forgetting that it deprives the work we do of its most important element: its meaning. We are called to include in our actions a dimension of receptivity and disinterestedness that is different from simply doing nothing. It is another way of acting that is part of our being. In this way human action is not only guarded from empty activism, but also from unbridled insatiability and a stagnant consciousness that leads only to the pursuit of personal gain. The law of Sunday rest required abstinence from work on the seventh day, for “then also thy ox and thy ass may rest, and the son of thy slave and the stranger may catch his breath” (Ex. 23:12). Rest broadens the field of vision and makes it possible to recognise again the rights of the other. Thus the day of rest, of which the Eucharist is the centre, spreads its light over the whole week and encourages us to make the care for nature and the poor our own.

To be continued                                      For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: