http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Apollinaris, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De antwoordpsalm van vandaag komt uit het lied van de zee. Het vormt een eenheid met de eerste lezing, omdat het laatste vers uitdrukkelijk het lied aankondigt. In feite bezingt dit lied niet alleen de doortocht, maar ook de verdere woestijntocht en de intocht in Kanaän. Maar het laatste vers spreekt meer uitdrukkelijk over de berg Sion vermits dit het ‘eigen bezit’ is van de Heer, en de berg waar zijn heiligdom staat.

EERSTE LEZING                                               Ex. 14, 21-15, 1

De Israëlieten trokken over de droge bodem door de zee heen.

Uit het Boek Exodus

In die dagen strekte Mozes zijn hand uit over de zee
en de Heer deed die hele nacht
door een sterke oostenwind de zee terugwijken.
Hij maakte van de zee droog land
en de wateren spleten vaneen.
Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door,
terwijl de wateren links en rechts een wand vormden.
De Egyptenaren zetten de achtervolging in ;
alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners
gingen achter de Israëlieten aan de zee in.
Tegen de morgenwake
richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil
zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren
en bracht ze in verwarring.
Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen
zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen.
De Egyptenaren riepen uit :
“Laten we vluchten voor de Israëlieten,
want de Heer strijdt voor hen tegen ons.”
Toen sprak de Heer tot Mozes :
“Strek uw hand uit over de zee,
dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren,
hun wagens en hun wagenmenners.”
Mozes strekte zijn hand uit over de zee,
en toen het licht begon te worden
vloeide de zee naar haar gewone plaats terug.
Daar de Egyptenaren er tegen in vluchtten,
dreef de Heer hen midden in de zee.
Het water vloeide terug
en overspoelde wagens en wagenmenners,
heel de strijdmacht van Farao die de Israëlieten
op de bodem van de zee achterna was gegaan.
Niet een bleef gespaard.
De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem
door de zee heengetrokken, terwijl de wateren
links en rechts van hen een wand vormden.
Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte;
Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen.
Toen Israël het machtige optreden van de Heer
tegen Egypte gezien had,
kreeg het volk ontzag voor de Heer ;
zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.
Toen hieven Mozes en de Israëlieten
ter ere van de Heer dit lied aan :

TUSSENZANG                                                 Ex. 15, 8-9, 10, 12, 17

De Heer bezing ik, de overwinnaar,
Paarden en ruiters dreef Hij in zee.

Uw snuiven van toorn deed de golven verstijven,
het water bleef staan als een dam in de zee.
De vijanden schreeuwden : komt mee, achtervolgt hen,
wij halen ze in en verdelen de buit ;
wij nemen van alles zoveel we maar willen ;
het zwaard uit de schede, slaat iedereen neer !

Toen hebt Gij uw adem weer uitgestoten,
de zee overviel hen, zij werden bedolven
als lood in de kolkende vloed.
Gij strekte uw hand uit : de aarde verslond hen.
Gij hebt uw volk gebracht naar uw eigen bezit,
geplant op de berg waar Gij zelf wilde wonen.

ALLELUIA                                                   Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 12, 46-50

Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus :
Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen :
“Uw moeder en broeders staan daarbuiten
en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen :
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders ?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij :
“Ziedaar mijn moeder en mijn broeders ;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

240. De goddelijke Personen zijn relatie in zichzelf en de wereld, die naar het goddelijk model is geschapen, is een weefsel van relaties. De schepselen streven naar God en op zijn beurt streeft ieder levend wezen naar het andere, zodat wij binnen het heelal een veelheid van constante relaties kunnen tegenkomen die mysterievol verweven zijn. Dit nodigt ons er niet alleen toe uit de vele banden te bewonderen die er bestaan tussen schepselen, maar brengt ons er ook toe de sleutel tot onze eigen verwezenlijking te ontdekken. Immers, hoe meer de menselijke persoon groeit, rijpt en zich heiligt, des te meer treedt hij in relatie, doordat hij buiten zichzelf treedt om in gemeenschap met God, de ander en alle schepselen te leven. Zo neemt hij in zijn eigen bestaan de trinitaire dynamiek op die God vanaf zijn schepping erin heeft gelegd. Alles is met elkaar verbonden en dit nodigt ons ertoe uit om een spiritualiteit van wereldwijde solidariteit te doen rijpen, die voortkomt uit het mysterie van de Drie-eenheid.

 

Wordt vervolgd                                 Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday H. Apollinaris, b. and Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Today’s response psalm comes from the song of the sea. It forms a unity with the first reading, because the last verse explicitly announces the song. In fact, this song not only sings of the passage, but also of the further journey through the desert and the entry into Canaan. But the last verse speaks more explicitly of Mount Zion since this is the Lord’s ‘own possession’, and the mountain where His sanctuary stands.

FIRST READING   Ex. 14, 21-15, 1

The Israelites crossed the dry ground through the sea.

From the Book of Exodus

In those days Moses stretched out his hand over the sea.
And the Lord made the sea
by a strong east wind receded.
He turned the sea into dry land
and the waters parted.
So the Israelites crossed the dry land of the sea,
while the waters formed a wall to the left and to the right.
The Egyptians gave chase ;
all of Pharaoh’s horses, his chariots, and his charioteers
went after the Israelites into the sea.
By the morning 
the Lord, from the pillar of cloud and from the pillar of fire, turned his
eyes on the army of the Egyptians
and threw them into confusion.
He made the wheels of the chariots go awry
so that they moved with difficulty.
The Egyptians cried out :
“Let us flee from the Israelites,
for the Lord is fighting for them against us.”
Then the Lord spoke to Moses :
“Stretch out your hand over the sea ,
and the water will flow back on the Egyptians,
their chariots and their cart drivers.”
Moses stretched out his hand over the sea,
and when it began to get light
the sea returned to its usual place.
As the Egyptians fled against it,
the Lord drove them into the middle of the sea.
The water flowed back
and overflowed chariots and chariot drivers,
all of Pharaoh’s forces, chasing the Israelites
the Israelites at the bottom of the sea.
Not one was spared.
The Israelites, on the other hand, had gone over the dry ground
through the sea, while the waters
left and right of them formed a wall.
Thus, on this day, the Lord rescued Israel from the grip of Egypt.
Israel saw the Egyptians lying dead on the shore.
When Israel had seen 
Lord’s mighty action against Egypt,
the people were in awe of the Lord;
they put their trust in the Lord and in Moses, his servant.
Then Moses and the Israelites
sang this song in honour of the Lord:

INTERLUDIUM    Ex. 15, 8-9, 10, 12, 17

I sing to the Lord, the victor,
Horses and horsemen he drove into the sea.

Your breath of wrath stilled the waves,
the water stood still like a dam in the sea.
The enemies shouted: come along, pursue them,
we will catch up with them and divide the spoils;
we will take of everything as much as we want ;
the sword out of the scabbard, strike down everyone!

Then Thou didst draw forth Thy breath,
the sea came upon them, they were buried
like lead in the swirling tide.
Thou stretched forth thy hand: the earth devoured them.
Thou hast brought thy people to thy own possession,
planted on the mountain where thou wouldest dwell.

ALLELUIA Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
My heart is set on what thou decreest, Lord ;
Give me your law as my guide.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 12, 46-50

With a gesture to his disciples, Jesus said :
Behold my mother and my brothers.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, while Jesus was speaking to the people,
it happened that His mother and brothers were standing outside
trying to speak to Him.
Now someone came and said to Him :
“Your mother and brothers are standing outside
and want to speak to You.”
But He answered the one who came to tell Him this :
“Who is my mother and who are my brothers?”
And with a gesture to His disciples He said :
“Behold my mother and my brothers ;
for my brother, my sister and my mother are those
who carry out the will of my Father in heaven.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

240. The divine Persons are relations in themselves and the world, created according to the divine model, is a fabric of relations. The creatures aspire to God and in turn each living being aspires to the other, so that within the universe we may encounter a multitude of constant relationships that are mysteriously interwoven. This not only invites us to admire the many links that exist between creatures, but also leads us to discover the key to our own realisation. Indeed, the more the human person grows, matures and sanctifies himself, the more he enters into relationship, by stepping outside himself to live in communion with God, the other and all creatures. Thus he incorporates into his own existence the trinitarian dynamism which God has placed within it since his creation. Everything is interconnected and this invites us to mature a spirituality of global solidarity, which springs from the mystery of the Trinity.

 

To be continued                                For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: