http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

De Guldensporenslag is een historisch feit. Maar Hendrik Conscience verhaalt het gebeuren met romantische gloed en kleurt alles in. Zo is het vaak met het exodusverhaal. Vele generaties zullen het navertellen en het telkens weer fantastischer maken. Ook de woestijntocht deelt in die oosterse overdrijvingen. Doorheen dit alles blijven historische vingerafdrukken achter en die kan men niet zo maar uitvinden eeuwen later. Zowel het manna als de kwartels gaan terug op bepaalde natuurverschijnselen in de woestijn. Israël heeft die verschijnselen op zodanige wijze beschreven dat de bijzondere bijstand van de Heer en zijn zorgende nabijheid levendig voor ogen werden gehouden. Dat is de boodschap van deze verhalen.

 

EERSTE LEZING              Ex. 16,1-5.9-15
Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.

Uit het Boek Exodus

Van Elim trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder
en bereikte de woestijn van Sin, tussen Elim en de Sinaï.
Het was de vijftiende dag van de tweede maand
na hun vertrek uit Egypte.
Toen ze in de woestijn waren,
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren
tegen Mozes en Aäron.
De Israëlieten zeiden tegen hen :
“Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte
waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten.
“Gij hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.”
Toen sprak de Heer tot Mozes :
“Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.
“De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
“Dan kan Ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet.
“Maar op de zesde dag moeten ze eens zo veel verzamelen
en toebereiden als op andere dagen.”
En Mozes sprak tot Aäron :
“Zeg aan heel de gemeenschap der Israëlieten het volgende :
Nader tot de Heer, want Hij heeft uw gemor gehoord.”
Terwijl Aäron sprak,
keerde heel de gemeenschap der Israëlieten
zich naar de woestijn.
En daar verscheen hun in een wolk
de heerlijkheid van de Heer.
De Heer sprak tot Mozes :
“Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
“Dit moet ge hun zeggen :
Tegen de avond kunt ge vlees eten
en morgenochtend zult ge volop brood hebben.
“Dan zult ge weten dat Ik de Heer, uw God, ben.”
En het was avond,
toen kwartels kwamen aangevlogen
die neervielen over heel het kamp.
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp.
En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn
een fijn korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt.
De Israëlieten zagen het en vroegen :
“Wat is dat?”
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit :
“Dit is het brood dat God de Heer u te eten geeft.”

TUSSENZANG                        Ps. 78(77), 18-19, 23-24, 25-26,27-28

De Heer gaf zijn volk brood uit de hemel.

Zij tartten Hem in hun overmoed
en eisten dat Hij hun honger zou stillen.
Zij spraken zonder geloof over God :
kan Hij in de steppe een maaltijd bereiden?

Toch gaf Hij de wolken daarboven bevel
en opende Hij de sluizen des hemels :
het regende manna als voedsel voor hen,
zij kregen brood uit de hemel.

De mens mocht het brood van de Machtigen eten,
Hij zond hun genoeg voor de reis.
De oostenwind liet Hij los uit de hemel,
een storm uit het zuiden joeg Hij naar hen toe.

Toen daalde het vlees op hen neer als stof,
een vogelzwerm als een zandstorm.
Zij vielen neer op de legerplaats
en lagen rondom de tenten.

 

ALLELUIA                     Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

 

EVANGELIE                  Mt. 13,1-9
De opbrengst van het zaad
dat viel op goede grond was honderdvoudig
.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten
en zat aan de oever van het meer.
Toen verzamelde zich bij Hem een menigte, zo talrijk,
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen,
terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan.
Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.
“Eens – zo begon Hij –
ging een zaaier uit om te zaaien.
“Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg
en de vogels kwamen het opeten.
“Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken
waar het niet veel aarde had;
het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag.
“Toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte,
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel.
“Weer een ander gedeelte viel onder de distels
en deze schoten op, zodat het verstikte.
“Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond
en leverde vrucht op :
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
“Wie oren heeft, hij luistere.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Wordt vervolgd                                 Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday HH. Joachim and Anna, parents of the Blessed Virgin Mary

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration

The Battle of the Golden Spurs is a historical fact. But Hendrik Conscience recounts the event with a romantic glow and colours everything. It is often like that with the exodus story. Many generations will retell it and make it more fantastic each time. The desert journey also shares this oriental exaggeration. Through it all, historical fingerprints are left behind, and they cannot be invented centuries later. Both the manna and the quails go back to certain natural phenomena in the desert. Israel described these phenomena in such a way that the special assistance of the Lord and His caring presence were vividly remembered. That is the message of these stories.

 

FIRST READING      Ex. 16,1-5,9-15
I will make bread rain down from heaven for you.

From the Book of Exodus

From Elim, the whole community of the Israelites went on
and reached the desert of Sin, between Elim and Sinai.
It was the fifteenth day of the second month
after their departure from Egypt.
When they were in the desert,
the entire community of the Israelites began to murmur
against Moses and Aaron.
The Israelites said to them :
“If only we had died by the hand of the Lord in Egypt
where we sat by the flesh pots and could eat plenty of bread.
“You have only brought us to the desert
so that all these people might perish of hunger.”
Then the Lord spoke to Moses :
“I will cause bread to rain down for you from heaven.
“The people must go out daily
and gather the quantity for one day.
“Then I can determine whether or not they want to follow My guidance.
“But on the sixth day, they are to gather and prepare
it as much as on the other days.”
And Moses spoke to Aaron :
“Say to all the community of the Israelites the following :
Draw near to the Lord, for He has heard your murmurings.”
While Aaron was speaking,
the whole community of the Israelites
turned to the desert.
And there appeared to them in a cloud
the glory of the Lord.
The Lord spoke to Moses:
“I have heard the murmuring of the Israelites.
“You must tell them this:
By evening you will be able to eat meat
and tomorrow morning you will have plenty of bread.
“Then you will know that I am the Lord your God.
And it was evening,
when quails came flying
and fell down all over the camp.
The next morning the dew hung around the camp.
And when it had risen, there lay over the desert
a fine layer of grain, as if the ground were covered with hoarfrost.
The Israelites saw it and asked :
“What is that?”
They really did not know what it was.
Moses explained to them :
“This is the bread that God the Lord is giving you to eat.”

INTERLUDIUM    Ps. 78(77), 18-19, 23-24, 25-26,27-28

The Lord gave His people bread from heaven.

They defied Him in their pride
and demanded that He satisfy their hunger.
They spoke of God without faith:
Can He prepare a meal in the steppe?

Yet He commanded the clouds above
And opened the floodgates of heaven:
It rained manna as food for them,
they received bread from heaven.

Man was allowed to eat the bread of the Mighty One,
He sent them enough for the journey.
The east wind He let loose from heaven,
He drove a storm from the south towards them.

Then flesh descended upon them like dust,
A swarm of birds like a sandstorm.
They fell down in the camp
And lay round about the tents.

 

ALLELUIA Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Be merciful to me and let me live, Lord,
and I will be faithful to your decrees.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mt 13,1-9
The yield of the seed
that fell on good ground was a hundredfold.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

One day Jesus had left his home
and sat by the lake.
Then a crowd gathered around Him, so numerous
that He had to get into a boat and sit down,
while the whole crowd stood along the shore.
He spoke to them of many things in parables.
“Once – so He began –
A sower went out to sow.
“As he was sowing, a portion fell on the road
and the birds came and ate it up.
“Another part fell on the rocky places
where it did not have much earth;
it shot up quickly because it was in shallow ground.
“When the sun had risen it suffered from the heat,
so it withered for lack of root.
“Another portion fell under the thistles
And these sprang up, so that it choked.
“Finally, another portion fell on good soil
and brought forth fruit :
Some a hundred, some sixty, some thirty.
“He who has ears, let him listen.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

242. At her side in the Holy Family of Nazareth, stands the figure of Saint Joseph. Through his work and generous presence, he cared for and defended Mary and Jesus, delivering them from the violence of the unjust by bringing them to Egypt. The Gospel presents Joseph as a just man, hard-working and strong. But he also shows great tenderness, which is not a mark of the weak but of those who are genuinely strong, fully aware of reality and ready to love and serve in humility. That is why he was proclaimed custodian of the universal Church. He too can teach us how to show care; he can inspire us to work with generosity and tenderness in protecting this world which God has entrusted to us.

 

To be continued

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: