http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Charbel Makhlüf, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Op de afkondiging van de Wet volgt de sluiting van het verbond. Het bloed is voor de Israëliet de zetel van het leven. Hetzelfde bloed verbindt de leden van eenzelfde familie. Hier worden de joden door het Verbond-in-bloed, familie van God. De helft van het bloed wordt gesprenkeld over het altaar (symbool van God), de andere helft over het volk. Voortaan zijn ze bloedverwanten, onlosmakelijk met Hem en met elkaar verbonden, met al de plichten die dat inhoudt. Het volk moet voortaan volgens de Wet van die God van het Verbond leven.

EERSTE LEZING                                                      Ex. 24, 3-8

Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit.

Uit het boek Exodus

In die dagen stelde Mozes het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de Heer.
Eenstemmig betuigde het volk:

“Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft,
zullen wij onderhouden.”

Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift.
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg
een altaar
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht
stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer.

Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk.
En zij verzekerden:
“Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.”
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk en sprak:
“Dit is het bloed van het verbond dat de Heer,
op grond van al deze woorden, met u sluit.”

Tussenzang       Ps.  50(49), 1-2, 5-6,14-15

Brengt de Heer het offer van uw lof.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen.
Zijn luister schittert van de Sion, de volschone,
Hij nadert, onze God, en zwijgt niet meer.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid :
het is God zelf, die oordeelt.

Brengt liever God het offer van uw lof,
Volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Dan moogt ge in verdrukking tot Mij roepen;
Ik zal u redden als ge Mij vereert.

ALLELUIA                                Ps. 130(129),5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Mt. 13, 24-30
Laat tarwe en onkruid samen opgroeien tot de oogst.

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
 

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor:
“Het rijk der hemelen
gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
maar terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet,
was ook het onkruid te zien.
Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem:
Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid?
Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
Hij antwoordde hun:
Dat is het werk van een vijand.
De knechten zeiden tot hem:
Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
Maar hij zei:
Neen, ik ben bang, dat ge,
wanneer ge het onkruid bijeengaart,
de tarwe er mee uittrekt.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst,
en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid bijeen
en bindt het in bussels om te verbranden;
maar slaat de tarwe op in mijn schuur.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

244. Ondertussen verenigen wij ons om ons te ontfermen over dit huis, dat ons door God is toevertrouwd, wetend dat al het goede dat erin is, in het hemelse feest zal worden opgenomen. Samen met alle schepselen zijn wij op deze aarde onderweg, God zoekend, omdat, “als de wereld een begin heeft en geschapen is, zij zoekt wie haar heeft geschapen, wie haar een begin heeft gegeven, zij Hem zoekt die haar Schepper is”. Laten wij zingend de weg gaan! Mogen onze strijd en onze zorg voor deze planeet ons de vreugde en de hoop niet ontnemen!

Wordt vervolgd                                Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________

Saturday – H. Charbel Makhlüf, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The proclamation of the Law is followed by the establishment of the covenant. For the Israelite the blood is the seat of life. The same blood binds the members of the same family. Here, through the covenant-in-blood, the Jews become family of God. Half of the blood is sprinkled over the altar (symbol of God), the other half over the people. Henceforth they are blood relatives, inseparably bound to Him and to each other, with all the duties that this entails. The people must henceforth live according to the Law of this God of the Covenant.

FIRST READING      Ex. 24, 3-8

This is the blood of the covenant that the Lord makes with you.

From the book of Exodus

In those days Moses informed the people
of all the words and provisions of the Lord.
In unison, the people proclaimed:

“All the words that the Lord has spoken to us,
We will keep them.”

Moses then wrote down all the words of the Lord.
The next morning, at the foot of the mountain, he built an altar,
and set up twelve foundation stones,
after the 12 tribes of Israel.
Then he instructed the young Israelites
and  told them to dedicate bulls to the Lord as burnt animals and victims.

Moses took half the blood and put it in bowls, and poured the other half over the altar.
Then he took the covenant book and read it to the people.
And they assured:
“All that the Lord says we will do and take to heart.”
Then Moses took the blood,
sprinkled it on the people and said:

“This is the blood of the covenant that the Lord,
in virtue of all these words, has made with you.”

Interludium   Ps. 50(49), 1-2, 5-6,14-15

Bring to the Lord the sacrifice of your praise.

The Lord, the God of gods, speaks,
He calls the earth from the east to the west.
His glory shines from the Zion, the fullness of beauty,
He cometh, our God, and keepeth silence no more.

Bring ye all hither that are devoted to me,
who with a sacrifice have strengthened my covenant.
The heavens declare His righteousness :
It is God Himself who judges.

Rather bring God the sacrifice of your praise,
Fulfil your vows to the Most High.
Then may you cry unto Me in tribulation;
I will save thee if thou dost worship Me.

ALLELUIA Ps. 130(129),5

Alleluia.
In the Lord I put my hope,
In His Word I trust.
Alleluia.

GOSPEL     Mt 13, 24-30
Let wheat and weeds grow together until harvest.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time, Jesus held out to the crowd this parable:
“The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field;
but while the people slept, his enemy came,
sowed weeds among the wheat and went away.
When the stalks had sprung up and borne fruit,
the weeds were also seen.
Now the servants went to their master and said to him:
Sir, have you sown good seed in your field?
How is it that there are weeds in it?
He answered them:
It is the work of an enemy.
The servants said to him:
Do you want us to gather it together?
But he said:
Nay, but I fear that if you gather the weeds you 
pull out the wheat with it.
Let both grow together until the harvest,
and at harvest time I will tell the reapers:
First gather up the weeds
and bind them in bundles to burn them;
but store the wheat in my barn.”
________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCISCUS

 

On Care of the Common Home

244. Meanwhile we unite to take care of this house, which has been entrusted to us by God, knowing that all the good that is in it will be included in the heavenly feast. Together with all creatures we are on this earth, seeking God, because “if the world has a beginning and has been created, it seeks the One who created it, the One who gave it a beginning, it seeks the One who is its Creator”. Let us go the way in song! May our struggle and our care for this planet not take away our joy and our hope!

 

To be continued                              For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: