http://kerkengeloof.wordpress.com

Zeventiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Vijf weken lang gaan we samen met de apostel Johannes
op zoek naar voedsel voor de eeuwigheid.
Vijf weken lang zal een boodschap weerklinken van geven en delen
om de levenshonger van mensen te stillen.
De Evangeliewoorden over het hemels brood
zijn een getuigenis van Jezus,
een samenvatting van zijn leven,
van zijn en onze opdracht.
Vandaag horen we hoe er overvloed kan groeien voor velen
door het weinige dat er is toch te delen.
Laten wij ons hart openstellen voor die boodschap.

EERSTE LEZING                                           2 Kon. 4, 42-44

Zij zullen eten en overhouden.

Uit het tweede boek Koningen

In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa.
In zijn tas bracht hij voor de man Gods, Elisa, als eerstelingen
twintig gerstebroden en wat vers koren mee.

Elisa zei:
“Geef dit te eten aan de mensen.”

Zijn dienaar antwoordde:
“Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?”

Maar de profeet herhaalde:
“Geef het volk te eten.
“Want zo spreekt de Heer:
Zij zullen eten en overhouden.”

Nu zette de dienaar het de mensen voor.
Zij aten en hielden nog over
zoals de Heer gezegd had.

Antwoordpsalm                           Ps. 145(144), 10-11, 15-16, 17-18

Keervers
Gij opent uw hand, Heer, en verzadigt ons.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

De ogen van allen zien hoopvol naar U,
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,
voldoet aan al hun verlangens.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING                                              Ef. 4, 1-6

Eén lichaam, één Heer, één geloof, één doop.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.

Beijvert u
de eenheid van de Geest te behouden door de band van de
vrede:
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

Vers voor het evangelie                                    Lc. 7, 16

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan
en God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Joh. 6, 1-15

Hij liet aan de aanzittenden zoveel uitreiken als ze maar wilden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd begaf Jezus zich
naar de overkant vanhet meer van Galilea, bij Tiberias.
Een grote menigte volgde Hem
omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed.
Jezus ging de berg op
en zette zich daar met zijn leerlingen neer.
Het was kort voor Pasen, het feest van de joden.

Toen Jezus zijn ogen opsloeg
en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam,
vroeg Hij aan Filippus:
“Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?”
-Dit zei Hij om hem op de proef te stellen,
want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen.-

Filippus antwoordde Hem:
“Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen,
dan is voor tweehonderd tienlingen brood nog te weinig.”

Een van de leerlingen,
Andreas, de broer van Simon Petrus,
merkte op:
“Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen,
maar wat betekent dat voor zo’n aantal?”
Jezus echter zei:
“Laat de mensen gaan zitten.”
Er was daar namelijk veel gras.
Zij gingen dan zitten;
het aantal mensen bedroeg ongeveer vijfduizend.

Toen nam Jezus de broden
en na het dankgebed gesproken te hebben,
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten,
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.
Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen:
“Haalt nu de overgebleven brokken op
om niets verloren te laten gaan.”
Zij haalden ze op
en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken,
die door de mensen na het eten overgelaten waren.

Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, zeiden ze:
“Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.”
Daar Jezus begreep
dat zij zich van Hem meester wilden maken
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen,
trok Hij zich weer in het gebergte terug,
geheel alleen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

245. God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en alles te geven, schenkt ons de krachten en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van het leven, die ons zo liefheeft, altijd tegenwoordig. Hij laat ons niet in de steek, Hij laat ons niet alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verbonden, en zijn liefde brengt ons ertoe steeds nieuwe wegen te vinden. Hem zij de lof!

 

Wordt vervolgd                                    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________

Seventeenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
For five weeks, together with the Apostle John, we will be
in search of food for eternity.
For five weeks, a message of giving and sharing will resound
to satisfy people’s hunger for life.
The Gospel words about the heavenly bread
are a testimony of Jesus,
a summary of his life,
of his and our mission.
Today we hear how abundance can grow for many
by sharing the little that is available.
Let us open our hearts to this message.

FIRST READING       2 Kings 4, 42-44

They shall eat and have left over.

From the second book of Kings

In those days someone came from Baal-Salishah.
In his bag he brought to the man of God, Elisha, as firstlings
twenty barley loaves and some fresh corn.

Elisha said:
“Give this to the people to eat.”

His servant replied:
“How can I feed that to a hundred men?”

But the prophet repeated:
“Feed the people.
“For thus speaks the Lord:
They shall eat and have left over.”

Now the servant set it before the people.
They ate and have left over
as the Lord had said.

Reply Ps. 145(144), 10-11, 15-16, 17-18

Refrain
Thou openest Thy hand, Lord, and satisfiest us.

Thy works shall praise thee, Lord,
Thy devotees shall praise thee.
They shall praise the glory of thy dominion,
thy power they proclaim.

The eyes of all look to thee with hope,
Thou givest them food in due season.
Thou openest Thy hand to all that live,
satisfy all their desires.

The Lord is just in all his ways,
and holy in all that he does.
Near is the Lord to everyone who calls upon Him,
to everyone who prays sincerely to Him.

SECOND READING     Eph. 4, 1-6

One body, one Lord, one faith, one baptism.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

I, the prisoner in the Lord, urge you:
lead a life which fulfils
the vocation which you have received from God
in all humility and gentleness, in longsuffering,
lovingly bearing with one another.

Strive
to keep the unity of the Spirit by the bond of peace:
One body and one Spirit,
as ye are also called to one hope,
for which God’s call is sure.
One Lord, one faith, one baptism.
One God, and Father of all,
who is above all, and with all, and in all.

Verse for the Gospel Lk. 7, 16

Alleluia.
A great prophet has risen among us
and God has mercifully looked down on his people.
Alleluia.

GOSPEL       John 6, 1-15

He made those seated at the table to give out as much as they wanted.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus went
across the Sea of Galilee, near Tiberias.
A great multitude followed Him
because they saw the signs He was giving to the sick.
Jesus went up the mountain
and settled himself there with his disciples.
It was shortly before Easter, the feast of the Jews.

When Jesus lifted up his eyes
and saw that a great multitude was coming towards him,
He asked Philip:
“How shall we buy bread for these people to eat?”
-This He said to put Him to the test,
for He Himself knew what He was going to do.

Philip answered Him:
“Will each one get even a small piece,
then two hundred and ten men’s bread is not enough.”

One of the disciples,
Andrew, the brother of Simon Peter,
remarked:
“There is a boy here with five barley loaves and two fish,
but what does that mean for such a number?”
Jesus, however, said:
“Let the people sit down.”
For there was much grass there.
So they sat down;
the number of people was about five thousand.

Then Jesus took the loaves
and after saying the prayer of thanksgiving,
He had them distributed among the people who were sitting there,
and the fish, as many as they wanted.
When they were satiated, He said to His disciples:
“Now fetch the remaining pieces
so that nothing may be lost.”
They picked them up
and filled twelve baskets from the five loaves of barley with lumps,
which the people had left over after eating.

When the people saw the sign He had made, they said:
“This is surely the prophet who must come into the world.”
Since Jesus understood
that they wanted to seize him
to carry him away and proclaim him king,
He withdrew into the mountain again,
all alone.
____________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

245. God, who calls us to generous devotion and to give everything, gives us the strength and the light we need to go forward. In the heart of this world the Lord of Life, who loves us so much, is always present. He does not forsake us, He does not leave us alone, because He has definitively committed Himself to our earth, and His love always leads us to find new ways. Praise be to Him!

 

To be continued                        For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: