http://kerkengeloof.wordpress.com

Achttiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
God zelf verwelkomt ons in dit huis
dat aan Hem is toegewijd.
Vreugde vervult ons hart,
want in Jezus, zijn Zoon,
komt Hij ons heel nabij.
Jezus deelt zichzelf mee in heel eenvoudige tekenen
die ons oproepen tot grote dingen.
Laten we met veel aandacht luisteren
naar zijn inspirerend en bemoedigend woord.
Laten we ons hart openen om het brood te ontvangen,
het voedsel voor onderweg.

EERSTE LEZING                                                  Ex. 16, 2-4.12-15

Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.

Uit het boek Exodus

In die dagen, toen ze in de woestijn waren,
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten
te morren tegen Mozes en Aäron.
De Israëlieten zeiden tegen hen:
“Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten.
“Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.”

Toen sprak de Heer tot Mozes:
“Ik zal brood laten regenen uit de hemel.
“De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
“Dan kan Ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet.
“Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
“Dit moet ge hun zeggen:
Tegen de avond kunt ge vlees eten
en morgenochtend zult ge volop brood hebben.
“Dan zult ge weten dat Ik de Heer, uw God, ben.”

En het was avond toen kwartels kwamen aangevlogen
die neervielen over heel het kamp.
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp.
En toen deze was opgetrokken,
lag er over de woestijn een fijne korrelige laag,
alsof de grond met rijp was bedekt.
De Israëlieten zagen het en vroegen:
“Wat is dat?”
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
“Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.”

Antwoordpsalm                            Ps. 78(77), 3 en 4ab, 23-24, 25 en 54

Keervers
De Heer gaf hun brood uit de hemel.

Al wat wij gehoord hebben en begrepen,
wat ons door de vaderen is verteld.
Wij zullen het niet voor hun kinderen verbergen,
maar zeggen het voort aan het komend geslacht.

Hij gaf de wolken daarboven bevel
en opende de sluizen des hemels:
Het regende manna als voedsel voor hen,
zij kregen brood uit de hemel.

De mens mocht het brood van de engelen eten,
Hij schonk hun genoeg voor de reis.
Zo leidde Hij hen naar zijn heilige land,
de bergen die Hij voor hen had veroverd.

TWEEDE LEZING                                          Ef. 4, 17.20-24

Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik bezweer u in de Heer:
leeft niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
Gij hebt de Christus zo niet leren kennen!
Want gij hebt van Hem gehoord
en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is:
dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
moet afleggen
en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen.
Bekleedt u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.

Vers voor het evangelie                                    Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 6, 24-35

Wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd, toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:
“Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?”

Jezus nam het woord en zei:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger gestild was.
“Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
“Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”

Daarop zeiden zij tot Hem:
“Welke werken moeten wij voor God verrichten?”

Jezus gaf hun ten antwoord:
“Dit is het werk dat God van u vraagt:
te geloven in degene die Hij gezonden heeft.”

Zij zeiden tot Hem:
“Wat voor teken doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?
“Wat doet Gij eigenlijk?
“Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”

Jezus hernam:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld.”

Zij zeiden tot Hem:
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”

Jezus sprak tot hen:
“Ik ben het brood des levens:
wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

6. Mijn voorganger Benedictus XVI heeft de uitnodiging hernieuwd om “de structurele oorzaken van het disfunctioneren van de wereldeconomie uit te bannen en de groeimodellen te verbeteren die niet in staat lijken het respect voor het milieu te waarborgen”. Hij heeft eraan herinnerd dat de wereld niet kan worden geanalyseerd door alleen maar één van de aspecten ervan te isoleren, omdat “het boek van de natuur één en ondeelbaar is” en milieu, leven, seksualiteit, gezin, sociale betrekkingen en andere aspecten insluit. Dientengevolge “hangt het verval van de natuur nauw samen met de cultuur die vorm geeft aan de menselijke samenleving”. Paus Benedictus heeft ons voorgehouden te erkennen dat de natuurlijke omgeving vol wonden is die door ons onverantwoordelijk gedrag zijn veroorzaakt. Ook het maatschappelijk milieu kent zijn wonden. Maar alle worden in wezen veroorzaakt door hetzelfde kwaad, namelijk door het idee dat er geen onbetwistbare waarheden bestaan die ons leven leiden, waardoor de menselijke vrijheid geen grenzen kent. Men vergeet dat “de mens niet alleen zichzelf makende vrijheid is. De mens schept zichzelf niet. Hij is geest en wil, maar hij is ook natuur”. Met vaderlijke bezorgdheid heeft hij ons uitgenodigd te erkennen dat de schepping in gevaar is gebracht “waar wijzelf de laatste instantie zijn, waar het eenvoudigweg ons eigendom is en wij het alleen maar voor onszelf verspillen. En de verspilling van de schepping begint waar wij geen enkele instantie meer boven ons erkennen, maar alleen onszelf zien”.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Eighteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
God Himself welcomes us to this house
which is dedicated to Him.
Joy fills our hearts,
for in Jesus, his Son,
He comes very close to us.
Jesus reveals himself in very simple signs
that call us to great things.
Let us listen with great attention
to his inspiring and encouraging word.
Let us open our hearts to receive the bread,
the food for the road.

FIRST READING    Ex. 16, 2-4.12-15

I will make bread rain down from heaven for you.

From the book of Exodus

In those days, when they were in the desert,
the whole community of the Israelites 
began to murmur against Moses and Aaron.
The Israelites said to them:
“If only we had died by the hand of the Lord in Egypt ,
where we sat by the flesh pots and ate plenty of bread.
“You have only brought us to the desert
to let all these people die of hunger.”

Then the Lord spoke to Moses:
“I will cause bread to rain down from heaven.
“The people are to go out daily
and gather the quantity for one day.
“Then I can determine whether or not it will follow My guidance.
“I have heard the grumbling of the Israelites.
“This you must tell them:
By evening you may eat meat
and tomorrow morning you will have plenty of bread.
“Then you will know that I am the Lord your God.”

And it was evening when quails came flying
and fell down all over the camp.
The next morning the dew hung around the camp.
And when it had risen,
there was a fine grainy layer over the desert,
as if the ground were covered with frost.
The Israelites saw it and asked:
“What is that?”
They really did not know what it was.
Moses explained to them:
“This is the bread that the Lord gives you to eat.”

Responsorial  Ps. 78(77), 3 and 4ab, 23-24, 25 and 54

Refrain
The Lord gave them bread from heaven.

All that we have heard and understood
What was told us by the fathers.
We will not hide it from their children
but shall tell it to the generation to come.

He commanded the clouds above
and opened the floodgates of heaven:
It rained down manna as food for them,
they received bread from heaven.

Man was allowed to eat the bread of the angels,
He gave them enough for the journey.
Thus He led them to His holy land,
the mountains He had conquered for them.

SECOND READING     Eph. 4, 17.20-24

Clothe yourselves with the new man created in the image of God.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

I beseech you in the Lord:
Do not live any longer like the pagans in their folly.
You have not come to know Christ in this way!
For ye have heard of Him
and have been instructed in Him according to the truth which is in Jesus:
That thou shouldst remove the old man,
who is ruined in his former walk of life with his deceitful lusts.
And that all your thinking must be renewed.
Clothe yourselves with the new man,
who is made in the image of God
in true righteousness and holiness.

Gospel Verse     Mt 4:4b

Alleluia!
Man does not live by bread alone
but from every word that proceeds from the mouth of God.
Alleluia.

GOSPEL      John 6, 24-35

Whoever comes to me will never be hungry again,
and whoever believes in me will never thirst again.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time, when the people saw
that neither Jesus nor his disciples were there,
they got into the boats
and sailed in the direction of Capernaum
looking for Jesus.
They found Him on the other side of the lake and said:
“Rabbi, when did You come here?”

Jesus took the floor and said:
“Verily, verily, I say unto you:
Not because ye have seen signs do ye seek me,
but because ye have eaten of the loaves
until your hunger was satisfied.
“Work not for the food which perishes
but for the food which endures to eternal life
and which the Son of Man will give you.
“For upon Him the Father, God Himself, has set His seal.”

Thereupon they said to Him:
“What works should we do for God?”

Jesus answered them:
“This is the work that God asks of you:
To believe in the One whom He has sent.”

They said to Him:
“What sign then dost thou do
whereby we may see that we must believe in thee?
“What dost thou do?
“Our fathers ate the manna in the wilderness,
as it is written:
Bread from heaven He gave them to eat.”

Jesus resumed:
“Verily, verily, I say unto thee:
What Moses gave you was not the bread from heaven;
the true bread of heaven
is given unto you by my Father;
for the bread of God cometh down from heaven
and gives life to the world.”

They said to Him:
“Lord, give us that bread at all times.”

Jesus spoke to them:
“I am the bread of life:
he who comes to me shall never hunger again,
and whoever believes in Me shall never thirst again.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

6. My predecessor Benedict XVI has renewed the invitation to “eradicate the structural causes of the world economy’s dysfunction and improve the models of growth which seem incapable of ensuring respect for the environment”. He recalled that the world cannot be analysed by isolating only one of its aspects, because “the book of nature is one and indivisible” and includes environment, life, sexuality, family, social relations and other aspects. Consequently, “the decay of nature is closely linked to the culture that shapes human society”. Pope Benedict told us to recognise that the natural environment is full of wounds caused by our irresponsible behaviour. The social environment also has its wounds. But all are essentially caused by the same evil, namely by the idea that there are no unquestionable truths that guide our lives, so that human freedom knows no limits. People forget that “man is not just self-made freedom. Man does not create himself. He is spirit and will, but he is also nature”. With fatherly concern, he invited us to recognise that creation is endangered “where we ourselves are the last instance, where it is simply our property and we waste it only for ourselves. And the squandering of creation begins where we no longer recognise any authority above us, but only see ourselves”.

 

To be continued                          For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: