http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – Gedaanteverandering van de Heer

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Het verhaal van de gedaanteverandering volgt op de vraag van Jezus aan de leerlingen: “Wie zeggen jullie dat ik ben?’ en op de eerste aankondiging van zijn lijden. Ook al zijn de apostelen al een tijdje meegetrokken met Jezus, toch zijn ze nog niet tot een intieme kennis van zijn persoon gekomen. Met Hem gaan ze de berg op. In de gedachtegang van de traditie was de berg de plaats bij uitstek waar God woonde. De weg er naartoe is het leven zelf. Op die weg kregen de eerste leerlingen een visioen dat onontkoombaar duidelijk maakt dat Jezus gezonden werd om als een nieuwe Mozes en Elia voor te gaan tot het einde van de wereld. Tenten bouwen en in die bijzondere ervaring blijven hangen was niet aan de orde. Integendeel: vanaf daar zou het werk pas echt beginnen. Ook voor ons, wanneer wij zover zijn gekomen.

EERSTE  LEZING            Dan. 7, 9-10.13-14

Zijn kleed was wit als sneeuw.

Uit de profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

TUSSENZANG          Ps. 97(96), 1-2, 5-6, 9

De Heer is koning :
heel de aarde staat onder zijn macht.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de Heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden.

EVANGELIE              Mc. 9, 2-10

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
“Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.

Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen
wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

11. Zijn getuigenis toont ons ook dat een integrale ecologie vraagt om een open staan voor categorieën die de taal van de exacte wetenschappen of van de biologie te boven gaan en ons verbinden met het wezenlijke van de mens. Zoals dat gebeurt wanneer wij op iemand verliefd worden, was  Franciscus’ reactie, telkens wanneer hij naar de zon, de maan, de kleinste dieren keek, zingen en daarbij betrok hij in zijn lof alle andere schepselen. Hij stond in verbinding met heel de schepping en preekte zelfs tot de bloemen en “hij nodigde ze uit om God te prijzen en lief te hebben, als met rede begiftigde wezens”. Zijn reactie was veel meer dan een intellectuele waardering of economische berekening, omdat voor hem ieder schepsel een zuster was, met hem verbonden door banden van genegenheid. Daarom voelde hij zich geroepen zorg te dragen voor alles wat bestaat. Zijn leerling de heilige Bonaventura vertelde dat hij, “overwegend dat alle dingen een gemeenschappelijke oorsprong hebben, zich nog meer vervuld voelde van medelijden en de schepselen, hoe klein ze ook waren, broeder en zuster noemde”. Deze overtuiging mag niet worden veracht als irrationele romantiek, omdat zij van invloed is op de keuzes die ons gedrag bepalen. Als wij zonder deze openheid voor verbazing en verwondering de natuur en het milieu benaderen, als wij niet meer de taal spreken van broederschap en schoonheid in onze relatie met de wereld, zullen onze gedragingen zijn die van een overheerser, van een consument of van een pure uitbuiter van de natuurlijke bronnen, die niet in staat is paal en perk te stellen aan zijn directe belangen. Omgekeerd zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan, als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat. De armoede en soberheid van de heilige Franciscus was niet alleen maar uiterlijk ascetisme, maar iets veel radicalers: ervan afzien van de werkelijkheid een puur object van gebruik en overheersing te maken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

Friday – Transfiguration of the Lord

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The story of the transformation follows Jesus’ question to the disciples: “Who do you say that I am?” and the first announcement of his suffering. Even though the apostles have been travelling with Jesus for some time, they have not yet come to an intimate knowledge of his person. With Him they go up the mountain. In the thinking of tradition, the mountain was the pre-eminent place where God lived. The way there is life itself. On that road, the first disciples received a vision that makes it inescapably clear that Jesus was sent as a new Moses and Elijah to lead them to the end of the world. Building tents and lingering in that special experience was out of the question. On the contrary, from there on the work would really begin. For us too, when we have come this far.

FIRST READING    Dan. 7, 9-10.13-14

His garment was white as snow.

From the prophet Daniel

In my vision I saw thrones being set up
and that a very aged man was prostrate.
His robe was white as snow
and his hair was white as wool.
His throne was made of flames,
its wheels of blazing fire.
A stream of fire rose up
and flowed out before him.
A thousand times thousands served him
and ten thousand times ten thousands stood before him.
The court sat down
and the books were opened.
In my nightly vision
I saw in the clouds of heaven someone coming who looked like a man.
He went to the high Elder and was led before Him.
Then He was given dominion,
splendour and royal power;
All nations, tribes and languages paid Him homage.
His dominion is an everlasting dominion
that never perisheth,
His kingdom shall never perish.

INTERLUDIUM     Ps. 97(96), 1-2, 5-6, 9

The Lord is King :
All the earth is under his power.

The Lord is King, the earth may rejoice,
glad are the countries around the sea.
Dark clouds are his bodyguard,
justice and righteousness carry his throne.

Mountains melt like wax before the Lord,
the Ruler of all the world.
The heavens proclaim his holiness
And all nations behold his glory.

For all the earth is under thy power,
Thou art the highest of gods.

GOSPEL     Mk 9, 2-10

This is my Son, the Beloved.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In those days
Jesus took Peter, James and John with Him
and brought them up on a high mountain
where they were all alone.
He was transformed before their eyes:
His robe became shining
and as white as no whiter in the world could make it.
Elijah appeared to them together with Moses
and they conversed with Jesus.

Peter took the floor and said to Jesus:
“Rabbi, it is good that we are here.
“Let us build three tents,
one for you, one for Moses and one for Elijah.”
He didn’t quite know what he was saying,
for they were all completely astonished.
A cloud came to overshadow them
and out of the cloud came a voice:
“This is my Son,
the well-beloved,
listen to Him.”
When they looked around,
they suddenly saw no one else with them but Jesus.

As they descended the mountain
Jesus forbade them to tell anyone
what they had seen,
before the Son of Man had risen from the dead.
Indeed, they kept it to themselves,
though they wondered among themselves
what this rising from the dead might mean.

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

11. His testimony also shows us that an integral ecology requires an openness to categories that transcend the language of exact sciences or of biology and connect us with the essence of the human being. As happens when we fall in love with someone, Francis’ reaction every time he looked at the sun, the moon, the smallest animals, was to sing, and in his praise he included all the other creatures. He was in touch with all of creation and even preached to the flowers, “inviting them to praise and love God as creatures endowed with reason”. His response was much more than an intellectual appreciation or economic calculation, because for him every creature was a sister, bound to him by ties of affection. That is why he felt called to care for all that exists. His pupil St Bonaventure said that, “considering that all things have a common origin, he felt even more filled with compassion and called the creatures, however small they were, brother and sister”. This conviction should not be scorned as an irrational romanticism, because it influences the choices that determine our behaviour. If we approach nature and the environment without this openness to surprise and wonder, if we no longer speak the language of brotherhood and beauty in our relationship with the world, our behaviour will be that of a dominator, of a consumer or of a pure exploiter of natural resources, incapable of limiting his direct interests. Conversely, if we feel an inner connection with everything that exists, sobriety and care will arise spontaneously. The poverty and sobriety of St Francis was not merely outward asceticism, but something much more radical: refraining from making reality a pure object of use and domination.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: