http://kerkengeloof.wordpress.com

Negentiende zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Op onze tocht hebben wij voedsel nodig voor onderweg.
Net als vorige week
noemt Jezus zich ook vandaag ‘het brood uit de hemel’
en nodigt Hij ons opnieuw uit om van dit brood te leven.
Nemen wij het woord van Jezus ter harte
en breken wij hier het brood dat Hij ons geeft.

EERSTE LEZING                                                1 Kon. 19, 4-8

Gesterkt door het voedsel liep hij tot aan de berg van God.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn
bij een bremstruik.
Hij zette zich eronder neer.
Hij verlangde te sterven en zei:
“Het wordt mij te veel, Heer;
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.”
Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.

Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem:
“Sta op en eet.”
Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde
een koek, op gloeiende stenen gebakken,
en een kruik water.
Hij at en dronk
en legde zich weer te rusten.

Maar opnieuw, voor de tweede maal,
stiet de engel van de Heer hem aan en zei:
“Sta op en eet;
anders gaat de reis uw krachten te boven.”

Toen stond Elia op, at en dronk
en, gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen en nachten
tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte.

Antwoordpsalm                              Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Keervers
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat
en zult ge niet blozen van schaamte.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is,
gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij Hem.

TWEEDE LEZING                                          Ef. 4, 30-5,2

Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven;
gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt
voor de dag van de verlossing.

Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek,
kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
Weest goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God
zoals geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Vers voor het evangelie                                         Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levend brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Joh. , 41-51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd morden de joden over Jezus,
omdat Hij gezegd had:
“Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald”,
en zij zeiden:
“Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef,
en kennen wij zijn vader en moeder niet?
“Hoe kan Hij dan zeggen:
Ik ben uit de hemel neergedaald?”

Maar Jezus sprak tot hen:
“Mort toch niet onder elkaar.
“Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond, hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Er staat geschreven bij de profeten :
En allen zullen door God onderricht worden.
“Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft,
komt tot Mij.
“Niet dat iemand de Vader gezien heeft:
alleen degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wie gelooft, heeft eeuwig leven.
“Ik ben het brood dat leven geeft.
“Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn,
zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie er van eet niet sterft.
“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven,
is mijn vlees,
ten bate van het leven van de wereld.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Mijn oproep

13. De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te beschermen omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare en integrale ontwikkeling, aangezien wij weten dat de dingen kunnen veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek, Hij zet geen stap terug in zijn plan van liefde. Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen. Ik wil mijn waardering tot uiting brengen, al degenen bemoedigen en bedanken die in de meest verschillende sectoren van menselijke activiteit werken om de bescherming van het huis dat wij delen, te waarborgen. Een bijzondere dankbaarheid verdienen allen die krachtig ervoor strijden om de dramatische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen. De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________
Nineteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
On our journey we need food for the road.
Just like last week
Jesus calls himself today “the bread from heaven” and
and invites us again to live by this bread.
Do we take the word of Jesus to heart
and break here the bread that he gives us.

FIRST READING        1 Kings 19, 4-8

Strengthened by the food, he walked up to the mountain of God.

From the first book of Kings

It was in those days that Elijah, after a day’s journey in the desert, came
Elijah came to a gorse bush.
He sat down under it.
He longed to die and said:
“It is too much for me, Lord;
Let me die, for I am no better than my fathers.
So he lay down under the gorse bush and fell asleep.

But suddenly an angel stumbled upon him and said to him:
“Arise and eat.”
He looked up
And there, at his head, he saw
A cake baked on glowing stones,
and a pitcher of water.
He ate and drank
and lay down to rest again.

But again, for the second time,
the angel of the Lord looked at him and said:
“Arise and eat;
or else the journey will be beyond your strength.”

Then Elijah got up, ate and drank
and, strengthened by the food, he walked forty days and nights
until he reached the mountain of God, Horeb.

Responsorial   Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Refrain
Taste and notice how mild the Lord is.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
Let everyone who hears it rejoice.

Glorify the Lord together with me
And let us worship His Name together.
I went to the Lord and He heard me,
He hath saved me from all that I feared.

Look up to Him, then your face will be radiant
And thou shalt not blush for shame.
Those who cry out in distress, the Lord listens to them
and delivers them from their misery.

The angel of God establishes a barrier around them,
to protect all who fear God.
Taste and notice how merciful the Lord is,
happy the man who seeks his salvation in Him.

SECOND READING   Eph. 4, 30-5,2

Live a life of love after the example of Christ.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

Do not want to grieve God’s Holy Spirit;
ye are sealed with his seal
for the day of redemption.

Grudges, wrath, cries and curses,
in short, all wickedness must disappear from you.
Be good to one another and cordial.
Forgive one another as God has forgiven you in Christ.

Be imitators of God
as beloved children should.
Lead a life of love after the example of Christ,
who loved us and gave himself up for us
as an offering and a victim,
God to a lovely fragrance.

Verse for the Gospel John 6, 51-52

Alleluia.
I am the living bread
that came down from heaven.
If anyone eats of this bread,
he will live forever.
Alleluia.

GOSPEL      John 41-51

I am the living bread that came down from heaven.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days the Jews were murmuring about Jesus,
because He had said:
“I am the bread that came down from heaven,
and they said:
“Is this not Jesus, the son of Joseph?
and do we not know his father and mother?
“How then can He say:
I have come down from heaven?”

But Jesus spoke to them:
“Mortify not one another.
“No one can come to Me
if the Father who sent Me does not draw him;
and I will raise him up at the last day.
“It is written by the prophets :
And all shall be instructed by God.
“All who have listened to the Father’s teachings
shall come unto me.
“Not that anyone has seen the Father:
only he who is of God has seen the Father.
“Verily, verily, I say unto you:
he who believes has eternal life.
“I am the bread that gives life.
“Your fathers, who ate the manna in the wilderness,
nevertheless died;
but this bread comes down from heaven
that whosoever eateth it shall not die.
“I am the living bread
which came down from heaven.
“If anyone eats of this bread,
he shall live forever.
“The bread that I will give
is my flesh,
for the sake of the life of the world.”
______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home 

My Appeal

13. The urgent challenge to protect our common home includes the concern to unite the whole human family in the search for a sustainable and integral development, since we know that things can change. The Creator does not abandon us, He does not take a step back in His plan of love. He does not regret having created us. Humanity still has the ability to work together to build our common home. I want to express my appreciation, encouragement and thanks to all those who work in the most diverse sectors of human activity to ensure the protection of the home we share. Particular gratitude is due to all those who are vigorously fighting to resolve the dramatic consequences of environmental degradation in the lives of the world’s poorest people. The young people are demanding a change from us. They wonder how it is possible to pretend to build a better future without thinking of the environmental crisis and the suffering of those who are excluded.

To be continued              For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

2 gedachten over “Negentiende zondag door het jaar

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: