http://kerkengeloof.wordpress.com

Eenentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Elke dag maken wij keuzes.
Wij hebben veel vrijheid om te kiezen.
Maar zit er ook een lijn in al die keuzes?
Kiezen we doordacht en zijn we wel consequent?
Geeft ook ons geloof richting aan onze keuzes?
In deze eucharistie mogen wij dat geloof opnieuw voeden
en ons, met de eerste leerlingen, afvragen
waarom we met Jezus op weg blijven gaan.
Moge deze viering ons helpen in het bewuster kiezen voor Hem.


EERSTE LEZING                                               Joz. 24, 1-2a.15-17.18b

Wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.

Uit het boek Jozua

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem
bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk en
sprak:

“Zo spreekt de Heer God van Israël:
“Als gij de Heer wilt dienen,
kies dan nu wie gij wel dienen wilt:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier
hebben vereerd
of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont.
“Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.”

Het volk antwoordde:
“Wij denken er niet aan de Heer te verlaten
en andere goden te vereren.
“De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte
geleid,
uit het land van de slavernij.
“Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
“Ook wij willen de Heer dienen,
Hij is onze God.”

Antwoordpsalm                              Ps. 34(33), 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23

Keervers
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Het oog van de Heer is gericht op de vromen,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen, luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.

Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.
De Heer zal over zijn beenderen waken
opdat hij er geen van breekt.

Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood,
wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
al wie tot Hem vlucht, heeft geen straf te duchten.

TWEEDE LEZING                                          Ef. 5, 21-32

Dit geheim heeft een diepe zin. Ik betrek het op Christus en de Kerk.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.
Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw
zoals Christus het hoofd van de Kerk.
Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam;
maar zoals de Kerk onderdanig is aan Christus,
zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.

Mannen,
hebt uw vrouw lief zoals Christus de Kerk heeft liefgehad:
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen,
haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de Kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,
zonder vlek of rimpel of fout,
heilig en onbesmet.
Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben
zoals ze hun eigen lichaam liefhebben.
Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.
Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat;
integendeel, hij voedt en koestert het.
En zo doet Christus met de Kerk
omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.

“Daarom zal de man vader en moeder verlaten
om zich te hechten aan zijn vrouw
en die twee zullen één vlees zijn.”
Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk.

Vers voor het evangelie                               Vgl. Joh. 6, 63c.68c

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Joh. 6, 60-69

Naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zeiden velen van Jezus’ leerlingen:
“Deze taal stuit iemand tegen de borst.
“Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?”

Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,
vroeg hun:
“Neemt gij daar aanstoot aan?
“Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen
naar waar Hij vroeger was. . .?
“Het is de geest die levend maakt,
het vlees is van geen nut.
“De woorden die Ik tot u gesproken heb,
zijn geest en leven.
“Maar er zijn er onder u
die geen geloof hebben.”
-Jezus wist inderdaad van het begin af aan
wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zouden overleveren.-

Hij voegde er aan toe:
“Daarom heb Ik u gezegd
dat niemand tot Mij kan komen
als het hem niet door de Vader gegeven is.”
Ten gevolge hiervan
trokken velen van zijn leerlingen zich terug
en verlieten zijn gezelschap.

Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:
“Wilt ook gij soms weggaan?”

Simon Petrus antwoordde Hem:
“Heer, naar wie zouden wij gaan?
“Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Christus zijt, de Zoon van God”.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

II. De kwestie van het water

27. Andere indicatoren van de huidige situatie hangen samen met de uitputting van de natuurlijke bronnen. Wij kennen heel goed de onmogelijkheid om het huidige consumptieniveau te handhaven van de meest ontwikkelde landen en de rijkste sectoren van de maatschappij, waar de gewoonten om te verspillen en weg te gooien ongehoorde niveaus bereikt. Er zijn al bepaalde uiterste grenzen van exploitatie van de planeet overschreden, zonder dat het probleem van de armoede is opgelost.

28. Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het menselijk leven en om de ecosystemen van land en water te handhaven. De zoetwaterbronnen bevoorraden de sectoren van gezondheidszorg, landbouw en industrie. De beschikbaarheid van water is lange tijd betrekkelijk constant gebleven, maar nu is op veel plaatsen de vraag groter dan het houdbaar aanbod met ernstige gevolgen op korte en lange termijn. Grote steden, die afhankelijk zijn van belangrijke waterreserves, hebben te lijden onder perioden van gebrek aan deze hulpbron, die op kritieke ogenblikken niet altijd op een adequate manier en onpartijdig wordt beheerd. De armoede aan publiek water voor iedereen kent men vooral in Afrika, waar grote delen van de bevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater of te lijden hebben onder periodes van droogte die de voedselproductie bemoeilijken. In sommige landen zijn er streken met een overvloed aan water, terwijl andere lijden onder een ernstig gebrek.

Wordt vervolgd                Voor voorgaande publicaties scroll naar omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________

Twenty-first Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

Every day we make choices.
We have a lot of freedom to choose.
But is there a line in all those choices?
Do we make well-considered choices and are we consistent?
Does our faith also guide our choices?
In this Eucharist we may nourish that faith again
and ask ourselves, with the first disciples,
why we continue to walk with Jesus.
May this celebration help us in choosing Him more consciously.

FIRST READING     Josh. 24, 1-2a.15-17.18b

We want to serve the Lord; he is our God.

From the book of Joshua

In those days Joshua called together all the tribes of Israel in
Shechem,
with the elders of Israel, the heads of the families,
the judges and the scribes.
When they stood before God, Joshua addressed the people and
spoke:

“Thus speaks the Lord God of Israel:
“If ye will serve the Lord,
then choose now whom ye will serve:
The gods whom your ancestors across the River
worshipped on the other side of the River
or the gods of the Amorites, in whose land you dwell.
“I and my family, we serve the Lord.”

The people replied:
“We think nothing of forsaking the Lord
and worshipping other gods.
“The Lord our God brought us and our fathers out of Egypt,
from the land of slavery.
“He has performed great signs before our eyes
and protected us on all our journeys
and from all the nations with whom we came in contact.
“We too want to serve the Lord,
He is our God.”

Responsorial   Ps. 34(33), 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23

Refrain
Taste and notice how mild the Lord is.

The Lord I will praise every day,
His praise is always on my lips.
My spirit is proud of the Lord’s favour,
Let everyone who hears it rejoice.

The eye of the Lord is upon the pious,
His ear to their supplication.
From evil-doers He turns away His face,
They are forgotten on earth.

The Lord listens to the pious and the crying
And rescues them from every need.
The Lord is near to sorrowful hearts,
He helps those who acknowledge their guilt.

Many calamities shall threaten the pious,
from each of them the Lord rescues.
The Lord shall watch over his bones
that he may not break any of them.

The evil of sin ends in death,
He who despises piety shall be punished.
The Lord saves the lives of those who serve Him,
All who flee to Him will fear no punishment.

SECOND READING       Eph. 5, 21-32

This mystery has a deep meaning. I relate it to Christ and the Church.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Ephesus

Brothers and sisters,

In awe of Christ, be submissive to one another.
Wives, be submissive to your husbands as to the Lord.
For the husband is the head of the wife
as Christ is the head of the Church.
He is also the Saviour of his body;
but as the Church is submissive to Christ,
so also the wife must be submissive to her husband in all things.

Husbands,
love your wives as Christ loved the Church:
He gave himself up for her in order to sanctify her,
to cleanse her through the water bath of the word.
He has taken the Church to Himself as a glorious bride,
without spot or wrinkle or flaw,
holy and unstained.
In the same way, men should love their wives
as they love their own bodies.
He who loves his wife, loves himself.
No one has ever hated his own flesh;
on the contrary, he nourishes and cherishes it.
And so Christ does with the Church
because we are members of his body.

“Therefore shall the man leave his father and mother
to be attached to his wife
and the two shall be one flesh.”
This secret has a deep meaning.
I relate it to Christ and the Church.

Verse for the Gospel Cf. John 6, 63c.68c

Alleluia.
Your words, Lord, are spirit and life;
Thou hast words of eternal life.
Alleluia.

GOSPEL      John 6, 60-69

To whom should we go? Thy words are words of eternal life.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time many of Jesus’ disciples said:
“This language is offensive to someone.
“Who is still able to listen to Him?”

But Jesus, who knew himself that his disciples were muttering about it,
asked them:
“Do you take offence at this?
“When you see the Son of Man ascending
to where He was before. . .?
“It is the spirit that quickeneth,
the flesh is of no use.
“The words which I have spoken unto you,
are spirit and life.
“But there are some among you
who have no faith.”
-Jesus indeed knew from the beginning
who it was that did not believe
and who would hand Him over.

He added:
“Therefore I have told you
that no one can come to me
unless it be given him by the Father.”
As a result of this
many of his disciples withdrew and
and left his company.

Whereupon Jesus asked the twelve:
“Will you also go away?”

Simon Peter answered Him:
“Lord, to whom shall we go?
“Your words are words of eternal life
and we believe and know that thou art the Christ, the Son of God”.

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

II. The Question of Water

27. Other indicators of the current situation are related to the depletion of natural resources. We know very well the impossibility of maintaining the current level of consumption of the most developed countries and the richest sectors of society, where the habits of wasting and throwing away reach unheard-of levels. Certain extreme limits of exploitation of the planet have already been exceeded, without solving the problem of poverty.

28. Clean drinking water is an issue of primary importance, as it is indispensable for human life and for maintaining the ecosystems of land and water. Fresh water resources supply the sectors of health, agriculture and industry. Water availability has remained relatively constant for a long time, but now in many places demand exceeds sustainable supply with serious short and long-term consequences. Large cities, which depend on important water resources, suffer from periods of shortage of this resource, which is not always adequately and impartially managed at critical times. The poverty of public water for all is particularly pronounced in Africa, where large parts of the population do not have access to safe drinking water or suffer from periods of drought that hamper food production. Some countries have regions with an abundance of water, while others suffer from a severe lack.

To be continued                          For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: