http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Welke menselijke kwaliteiten moeten wij hebben
om tot God te kunnen naderen?
Voor velen is het een of andere notie van ‘rein’ zijn,
alle kleine regels in acht te hebben genomen,
of alle juiste dingen te hebben gezegd en gedaan.
Vandaag wil Jezus ons van die zienswijze afbrengen.
Om hier te kunnen staan in tegenwoordigheid van de Vader,
moeten wij mensen zijn wier leven goed voortbrengt voor anderen,
die anderen geen kwaad doen en die voor anderen willen zorgen.

EERSTE LEZING                                                Deut. 4, 1-2.6-8

Aan wat ik u voorschrijf, moogt gij niets toevoegen; onderhoudt de geboden van de Heer.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:

“Luister dan, Israël,
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer
en handel daarnaar.
“Dan zult ge leven en bezit gaan nemen van het land
dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt.
“Aan wat ik u voorschrijf,
moogt gij niets toevoegen
en er niets afdoen;
ge moet de geboden van de Heer uw God onderhouden
die ik u geef.
“Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken
uw wijsheid en uw inzicht blijken.

“Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
Dat machtige volk is wijs en verstandig.
“Is er soms een andere grote natie
aan wie hun goden zo nabij zijn
als de Heer onze God ons nabij is
zo vaak wij Hem aanroepen ?
“Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de wet die ik u heden geef?”

Antwoordpsalm                                 Ps. 15(14), 2-3a, 3bc-4ab, 4c-5

Keervers
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong.

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
Wie de boosdoeners veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt.

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt,
zal niet wankelen in eeuwigheid.

TWEEDE LEZING                                             Jak. 1, 17-18.21b-22.27

Weest uitvoerders van het woord.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader van de hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord van waarheid,
zodat wij in zekere zin
de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.

Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en dat de kracht bezit uw zielen te redden.
Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders;
dan zoudt gij uzelf bedriegen.

Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader
is dit:
wezen en weduwen opzoeken in hun nood
en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.

Vers voor het Evangelie                                     Jak. 1, 18

Alleluia.
Uit vrije wil heeft de Vader ons het leven geschonken
door het woord der waarheid,
zodat wij de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Mc. 7, 1-8.14-15. 21-23

Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen,en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen.
Komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben;
zo zijn er nog vele dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden:
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Jezus de
vraag:
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen?”

Hij antwoordde hun:
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd!
Zo staat er geschreven:
Dit volk eert Mij met de lippen
maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
“Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen!”

Daarop riep Hij het volk weer bij zich en sprak tot hen:
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan:
niets kan de mens bezoedelen
wat van buitenaf in hem komt.
“Maar wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
“Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
“Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bezoedelen de mens.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

38. Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de geweldige internationale economische belangen kan negeren die, met het voorwendsel dat men ervoor zorgt, de nationale soevereiniteit in gevaar kunnen brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”. Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die volken gevoelig maken en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan twijfelachtige lokale en internationale belangen.

 Wordt vervolgd                       Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Twenty-second Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
What human qualities must we have
to be able to approach God?
For many it is some notion of being ‘pure’,
to have observed all the little rules,
 or having said and done all the right things.
Today, Jesus wants to move us away from that view.
To be able to stand here in the presence of the Father,
we must be people whose lives produce good for others,
who do not harm others and who want to care for others.

FIRST READING     Deut. 4, 1-2.6-8

You shall add nothing to what I command you; keep the commandments of the Lord.

From the book of Deuteronomy

Moses spoke to the people and said:

“Listen therefore, O Israel,
the rules and regulations which I teach you
and act accordingly.
“Then you will live and take possession of the land
which the Lord, the God of your fathers, has given you.
“And to what I command thee
thou shalt add nothing
and take nothing away;
keep the commandments of the Lord your God
which I give unto you.
“Act according to them in the land which ye shall occupy
and carry them out with diligence,
for therein shall be your wisdom and your
understanding.

“When they hear all these precepts, they will say:
That mighty nation is wise and prudent.
“Is there any other great nation
to whom their gods are as near
as the Lord our God is near to us
as often as we call upon Him?
“Or is there any other great nation
that has such perfect precepts and regulations
as the law which I give you this day?”

Responsorial     Ps. 15(14), 2-3a, 3bc-4ab, 4c-5

Refrain
Lord, who may be a guest in your tent?

Who is righteous and lives honorably,
who has no wicked plans in his heart,
and does not cheat with his tongue.

Who does not harm his neighbour
and does not disgrace his neighbours;
Who despises the wicked,
but honours the servants of the Lord.

Who fulfils promises to his own detriment,
who does not lend his property for usury,
who is not corruptible as a witness.
Whoever behaves in this way
will not falter in eternity.

SECOND READING      James 1, 17-18.21b-22.27

Be ye executors of the word.

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

Every good gift, every perfect gift comes down from above,
from the Father of heavenly lights,
in whom there is no change or eclipse by upheaval.
Of his own free will he hath given us life
through the word of truth,
so that in a certain sense we are
the firstfruits of His creatures.

Accept with meekness the word of God
which has been planted in you
and which has the power to save your souls.
Be the executors of the word
and not merely hearers;
Then you would deceive yourselves.

Pure and undefiled piety in the sight of our God and Father
is this:
To seek out orphans and widows in their distress
and preserve themselves from the contamination of the world.

Verse for the Gospel James 1, 18

Alleluia.
Of His own free will the Father has given us life
through the word of truth,
that we may be firstfruits among his creatures.
Alleluia.

GOSPEL     Mk. 7, 1-8.14-15. 21-23

You abandon the commandment of God and cling to the lore of men.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

Once upon a time the Pharisees
and some of the scribes from Jerusalem came together with Jesus, and they saw that some of his disciples were eating with unclean,
that is, unwashed hands.
For the Pharisees and all the Jews do not eat without first washing their fingertips,
for they hold fast to the tradition of the forefathers.
They come from the marketplace,
they do not eat until they have cleansed themselves;
and so there are many other things
they hold to tradition:
The washing of cups, jars and copper vessels.

Therefore the Pharisees and the scribes asked Jesus
question:
“Why don’t your disciples behave
according to the tradition of the forefathers,
but eat with unclean hands?”

He answered them:
“How rightly did Isaiah prophesy about you, hypocrites!
Thus it is written:
this people honours Me with their lips
but their heart is far from Me.
They honour Me, but without sense,
and man’s law is what they teach.
“Thou forsakest the commandment of God
and hold fast to the tradition of men!”

Thereupon He called the people to Himself again and spoke to them:
“All of you listen to Me and understand:
Nothing can taint a man
what comes into him from without.
“But what comes out of man
that sullies man.
“For out of the inner being, out of the heart of men
come evil thoughts, fornication, theft, murder,
adultery, greed, wickedness, deceit,
debauchery, envy, blasphemy, pride, levity.
“All these evil things come from within
and defile man.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

38. We recall, for example, the lungs of the planet that are brimming with biodiversity, such as the Amazon and the Congo river basin or the great aquifers and glaciers. The importance of these places for the whole of the planet and the future of humanity is well known. The ecosystems of the tropical forests have a biodiversity of great complexity, which is impossible to know in its entirety, but when these forests are set on fire or razed to the ground in order to increase the cultivation of products, innumerable species are lost within a few years or these areas are transformed into barren deserts. However, a delicate balance must be struck when talking about these places, because one also cannot ignore the tremendous international economic interests that, on the pretext of taking care of them, may jeopardise national sovereignty. There are indeed ‘proposals for the internationalisation of the Amazon that only serve the economic interests of the multinationals’. Praiseworthy is the commitment of international organisations and non-governmental organisations (NGOs) that sensitise peoples and cooperate in a critical manner, also using legal means of pressure, so that every government fulfils its own and not delegated task to protect the environment and the natural resources of its own country without selling out to questionable local and international interests.

 To be continued         For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official Englishtranslation

_________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: