http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

“De Heer heeft mijn ziel ontrukt aan de dood”,
zullen we zingen met de psalm.
Daarom danken wij God met Christus
omdat Jezus door zijn liefde de dood overwon.
Dat vieren we in deze eucharistie,
waarin we bidden om groter vertrouwen
in Gods barmhartigheid.

EERSTE LEZING                                             Jes. 50, 5-9a

Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen.

Uit de profeet Jesaja

God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en mij bespuwden.
God de Heer zal mij helpen:
daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij die mij vrij zal spreken is nabij.
Wie is mijn tegenstander?
Laten we samen voor de rechter treden!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij tegenover mij komen staan!
God de Heer zal mij helpen:
wie zal mij schuldig verklaren?

Antwoordpsalm                                      Ps. 116A (114), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

Keervers
Ik mag weer leven onder gods oog
in het land van de levenden.

De Heer heb ik lief, want Hij luistert,
Hij hoort mijn smekende stem;
Hij heeft mij aandacht geschonken
telkens als ik tot Hem riep.

De dood hield mij al in zijn strikken,
het net van het schimmenrijk viel op mij neer,
ik ging onder zorgen gebukt.
Toen riep ik de naam van de Heer aan:
“Ach, red mij, Heer, van de dood!”

De Heer is goed en rechtvaardig,
barmhartig is onze God.
Eenvoudigen biedt Hij bescherming;
Hij heeft mij gered uit de nood.

Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood,
de tranen gedroogd in mijn ogen,
voor struikelen mij behoed.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in ’t land van de levenden.

TWEEDE LEZING                                                      Jak. 2, 14-18

Het geloof dat zich niet in daden uit, is dood.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien ?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten
en iemand van u zou zeggen:
“Geluk ermee!
“Hou u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien –
wat heeft dat voor zin ?

Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten,
dood.
Misschien zal iemand zeggen:
“Gij hebt de daad
en ik heb het geloof”,
dan antwoord ik:
“Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen”.

Vers voor het evangelie                                            Gal. 6, 14

Alleluia.
Ik wil op niets anders roemen
dan op het kruis van onze Heer
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 8, 27-35

Gij zijt de Christus . . .de Mensenzoon moet veel lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

Zij antwoordden Hem:
“Johannes de doper;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”

Daarop stelde Hij hun de vraag:
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus.”

Maar Hij verbood hun nadrukkelijk
iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij na ter dood te zijn gebracht,
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe:
Ga weg, satan,
terug!
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

Nadat Hij behalve zijn leerlingen
ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen,
“Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie,
zal het redden.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

55. Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie laten zien. De ecologische gevoeligheid van de volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, die niet lijken af te nemen, maar zich uitbreiden en zich ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van airco’s: de markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van buitenaf naar de mensheid zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat soms suïcidaal lijkt.

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________

Twenty-fourth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

“The Lord has delivered my soul from death”,
we will sing with the psalm.
Therefore we thank God with Christ
because Jesus conquered death through his love.
We celebrate this in this Eucharist,
in which we pray for greater confidence
in God’s mercy.

FIRST READING      Isa 50:5-9a

I offered my back to those who beat me.

From the prophet Isaiah

The Lord God has spoken to me
and I have not resisted,
I did not flinch.
I gave my back to those who beat me,
my cheeks to them that plucked out my beard
and I did not turn away my face
from those who scorned me and spit on me.
God the Lord will help me:
Therefore will I not be ashamed.
He who will set me free is near.
Who is my adversary?
Let us stand together in court!
Who is my opponent?
Let him come against me!
God the Lord will help me:
Who will declare me guilty?

Responsorial    Ps. 116A (114), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

Refrain
I may live again under God’s eye
In the land of the living.

I love the Lord, for he listens,
He hears my pleading voice;
He has given me attention
whenever I cried out to Him.

Already death held me in its snares,
the net of the shadowy realm fell upon me,
I was weighed down with cares.
Then I called upon the name of the Lord:
“Oh, save me, Lord, from death!”

The Lord is good and just,
merciful is our God.
He protects the humble;
He saved me from trouble.

He has delivered my soul from death,
dried the tears of my eyes,
saved me from stumbling.
I may live again under God’s eye
in the land of the living.

SECOND READING      James 2, 14-18

Faith that does not manifest itself in deeds is dead.

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

What does it
benefit a man by claiming to have faith
if he can show no deeds?
Can such faith sometimes save him?
Suppose a brother or sister has no clothes
and nothing to eat
and one of you were to say:
“Good luck!
“Keep warm and eat well”,
and he would do nothing to provide for their material needs –
what good would that do?

So too is faith,
in itself,
without expressing itself in deeds,
dead.
Perhaps someone will say:
“You have the deed
and I have the faith”,
then I will reply:
“First prove to me that you have faith if you cannot show me your deeds;
then I will prove my faith to you by my deeds”.

Verse for the Gospel      Gal. 6, 14

Alleluia.
I will glory in nothing else
but on the Cross of our Lord
through which the world has been crucified to me
and I for the world.
Alleluia.

GOSPEL     Mk 8, 27-35

You are the Christ … the Son of Man must suffer much.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus went with his disciples
to the villages around Caesarea of Philip.
On the way He asked His disciples the question:
“Who do men say that I am?”

They answered Him:
“John the Baptist;
Others say Elijah
and others say that thou art one of the prophets.

Thereupon He asked them the question:
“But ye, who say ye that I am?”

Peter answered:
“Thou art the Christ.”

But He expressly forbade them
to speak of this to anyone.
Then He began to teach them
that the Son of Man would have to suffer much
and be rejected by the elders,
but that after He was put to death,
three days later He would be resurrected.
He spoke these words without restraint.
Peter took Jesus aside and began to question him earnestly about it.
But turning around, Jesus looked at His disciples
and added to Peter in a stern tone:
Go away, Satan!
Go back!
For you are guided by human considerations
and not by the will of God.

After he had sent for his disciples
the people came to him,
He said to them:
“Whoever wants to be My follower,
must follow Me by denying themselves
and taking up his cross.
“For whoever wants to save his life
will lose it,
“but whoever loses his life for My sake and the Gospel’s,
will save it.”

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

55. Gradually, some countries can show significant progress, developing more efficient control and a more sincere fight against corruption. The ecological sensitivity of peoples has grown, even if it is not enough to change harmful consumption habits, which do not seem to be decreasing, but expanding and developing. This is happening, to give just one simple example, with the ever-growing increase in the use and intensity of air conditioning: the markets, in their search for immediate gain, are stimulating demand even more. If someone were to look at humanity from the outside, he would be amazed at such behaviour, which sometimes seems suicidal.

To be continued               For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: