Dinsdag – Kruisverheffing

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In de Liturgie van Goede Vrijdag wordt het kruis omhoog geheven en zingen wij: “Aanschouwt dit kostbaar kruis, waaraan de Heer voor ons wou sterven. Komt, laten wij aanbidden!” Ook vandaag zien wij op naar het Kruis, dat tegelijk teken is van vernedering en verheffing. Een instrument van het kwaad is in Christus teken van bevrijding geworden. Omdat het kruis spreekt van de almacht van Gods liefde, mogen wij als christenen dit teken bezingen en vereren. Komt, laten wij aanbidden, in stil ontzag en in jubelende lofzang, omdat Christus op zijn Kruis heel de mensheid heeft meegevoerd van Goede Vrijdag naar Pasen.

EERSTE LEZING            Num. 21, 4-9

Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Uit het Boek Numeri

Van de berg Hor trokken de Israëlieten
in de richting van de Rietzee,
want zij wilden om Edom heentrekken.
Maar onderweg werd het volk ongeduldig.
Het keerde zich tegen God
en tegen Mozes :
“Hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn?
“Er is geen brood,
er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen.”
Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten
en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei :
“Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd.
“Bid de Heer,
dat hij die slangen van ons wegneemt.”
Toen bad Mozes voor het volk
en de Heer zei tot hem :
“Maak zo’n giftige slang
en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en ernaar opziet,
zal in leven blijven.”
Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

TUSSENZANG       Ps. 78(77), 1-2, 34-35, 36-37, 38

Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting,
open uw oren voor wat Ik u zeg.
Een wijze les zal Ik u verhalen
die in het verleden verborgen ligt.

Zij zochten Hem enkel wanneer Hij hen sloeg,
dan zochten zij Hem rouwmoedig ;
dan wisten ze weer dat de Heer hun rots was,
de Allerhoogste hun redder.

Maar met hun mond bedrogen zij Hem,
zij logen Hem voor met hun tong ;
want innerlijk waren zij niet oprecht,
geloofden niet in zijn verbond.

Toch was Hij barmhartig, vergaf hun zonden
en roeide hen niet geheel uit.
Telkens opnieuw bedwong Hij zijn toorn
en hield Hij zijn gramschap in toom.

ALLELUIA

Alleluia.
Wij aanbidden en loven U, Christus,
omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.
Alleluia.

EVANGELIE           Joh. 3, 13-17

De Mensenzoon moet omhoog verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus :
“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen ;
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.
“Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijke evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar met geld verbonden macht is datgene wat zich het meest tegen deze poging verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen om in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om te doen? 

Wordt vervolgd                           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________

Tuesday – Ascension of the Cross

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
In the Liturgy of Good Friday, the cross is lifted up and we sing: “Behold this precious cross, on which the Lord would die for us. Come, let us worship!” Today too we look up to the Cross, which is at the same time a sign of humiliation and exaltation. An instrument of evil has become a sign of liberation in Christ. Because the cross speaks of the omnipotence of God’s love, we as Christians may sing and revere this sign. Come, let us worship in silent awe and in jubilant praise, because Christ on his Cross carried all mankind from Good Friday to Easter.

FIRST READING     Num. 21, 4-9

Everyone who was bitten by a serpent
and lifted up his eyes to the bronze serpent remained alive.

From the Book of Numbers

From Mount Hor the Israelites went
in the direction of the Reed Sea,
for they wanted to go around Edom.
But on the way, the people became impatient.
They turned against God
and against Moses:
“Have you brought us out of Egypt to die in the desert?
“There is no bread,
there is no water
and this inferior food is against us.”
Then the Lord sent poisonous snakes upon the people.
These bit the Israelites
and many of them died.
Now the people came to Moses and said :
“We have sinned ,
for we have turned against the Lord and against you.
“Pray to the Lord,
that he will take these serpents away from us.”
Then Moses prayed for the people
and the Lord said to him :
“Make such a poisonous snake
and put it on a pole.
Everyone who is bitten and looks up to it,
will be alive.”
Moses made a bronze snake
and put it on a pole.
Everyone who was bitten by a snake
and turned his eyes on the bronze serpent
remained alive.

INTERLUDIUM Ps. 78(77), 1-2, 34-35, 36-37, 38

Let us never forget what God has done.

Listen, my people, to my instruction,
Open your ears to what I am saying to you.
I will tell you a wise lesson
which lies hidden in the past.

They sought Him only when He smote them,
then they sought him in sorrow;
Then they knew again that the Lord was their rock,
the Most High their Saviour.

But with their mouths they deceived him,
They lied to him with their tongues;
for inwardly they were not sincere,
believing not in his covenant.

Yet he was merciful, forgiving their sins
and did not utterly destroy them.
Again and again he restrained his wrath
and restrained his wrath.

ALLELUIA

Alleluia.
We worship and praise You, Christ,
because by Thy holy Cross Thou hast redeemed the world.
Alleluia.

GOSPEL     John 3, 13-17

The Son of Man must be exalted.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to Nicodemus :
“Never has anyone ascended into heaven ;
except He who came down from heaven,
the Son of Man.
“And this Son of Man must be lifted up
as Moses once lifted up the serpent in the wilderness,
so that everyone who believes
in Him shall have eternal life.
“For so much did God love the world
that he gave his only begotten Son,
that whosoever believeth in him shall not perish
but shall have eternal life.
“God did not send his Son
into the world to judge the world,
but that the world through Him might be saved.”

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation, ©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official Dutch translation.
___________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 57. It is foreseeable that in the face of the depletion of some resources people will look for a favourable scenario for new wars, masked by noble demands. War always causes serious damage to the environment and the cultural wealth of peoples, and the risks become enormous when one thinks of nuclear and biological weapons. After all, “despite the fact that international agreements prohibit chemical, bacteriological and biological warfare, the fact is that research into the development of new attack weapons capable of altering the natural balance continues in the laboratories”. Greater attention is demanded of politicians in order to prevent and resolve the causes that may cause new conflicts. But power linked to money is what most resists this attempt and political plans often lack a broad vision. Why is there a desire to maintain a power today that will be remembered for its inability to intervene when it was urgent and necessary to do so?

To be continued                     For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: