Woensdag – O.L.-Vrouw van Smarten

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van smarten ontstond uit een diep gewortelde Mariadevotie tijdens de late middeleeuwen. In onze (westerse) Kerk wordt de gedachtenis sinds 1814 gevierd. Vanuit de lezing uit de Hebreeënbrief wordt ook bij deze gedachtenis van Maria de band duidelijk tussen haar en Jezus: als Jezus in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, dan geldt dit ook voor zijn moeder.
Zoals mensen zich in hun nood aan Jezus kunnen toevertrouwen omdat Hij weet wat lijden is, zo is ook Maria voor velen een figuur die begrip en medeleven oproept. Waar plaatsen wij Maria in ons leven ? Wat willen wij haar vandaag vragen ?

EERSTE LEZING       Hebr. 5, 7-9

Christus heeft gehoorzaamheid geleerd
en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord :
Hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd ;
en toen Hij het einde had bereikt
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.

TUSSENZANG    Ps. 31(30), 2-3b, 3c-4, 5-6, 15-16, 20

Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik : Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt,
voor alle mensen waarneembaar.

ALLELUIA

Alleluia.
Zalig zijt gij, Maria.
Zonder te sterven
hebt gij onder het kruis van de Heer
de palm van de marteldood verdiend.
Alleluia.

EVANGELIE      Joh. 19, 25-27

Hoeveel kwelling, hoeveel pijnen teisterden die goede Moeder,
toen haar ogen moesten rusten op het lijden van haar Zoon.
                                                                (Stabat Mater)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag
en naast haar de leerling die Hij liefhad
zei Hij tot zijn moeder :
“Vrouw, zie daar uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling :
“Zie daar uw moeder.”
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 58. In enkele landen zijn er positieve voorbeelden van resultaten bij het verbeteren van het milieu, zoals het saneren van sommige rivieren die gedurende zoveel decennia zijn vervuild, het herstel van oorspronkelijke bossen of de verfraaiing van de landschappen met herstelwerkzaamheden aan het milieu of bouwprojecten met een grote esthetische waarde, vorderingen in het produceren van niet vervuilende energie, in het verbeteren van openbaar vervoer. Deze acties lossen de wereldproblemen niet op, maar bevestigen wel dat de mens nog in staat is om positief in te grijpen. Omdat deze geschapen is om lief te hebben, bloeien er te midden van zijn beperkingen onvermijdelijk daden van edelmoedigheid, solidariteit en zorg op.

Wordt vervolgd                Voor voorgaande publicaties scroll naar omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________

Wednesday – Our Lady of Sorrows

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The remembrance of Our Lady of Sorrows arose from a deep-rooted Marian devotion in the late Middle Ages. In our (Western) Church, the remembrance has been celebrated since 1814. Based on the reading from the letter to the Hebrews, the connection between Mary and Jesus becomes clear in this remembrance: if Jesus learned obedience in the school of suffering, then this also applies to his mother.
Just as people can confide in Jesus in their distress because he knows what suffering is, so Mary is for many a figure who evokes understanding and compassion. Where do we place Mary in our lives? What do we want to ask her today?

FIRST READING     Hebrews 5, 7-9

Christ has learned obedience
and became the cause of eternal salvation.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

In the days of his mortal life
Christ, with loud crying and weeping, offered
prayers and supplications to God
Who could save Him from death.
For His piety He was heard :
although He was the Son of God
He learned obedience in the school of suffering ;
And when He had reached the end
He became the cause of eternal salvation for all who obey Him.

Interludium     Ps. 31(30), 2-3b, 3c-4, 5-6, 15-16, 20

Save me, Lord, by your grace.

In you, Lord, I seek refuge,
never fail me.
Righteous God, deliver me,
hear me, and save me speedily.

Be to me a rock where I may flee,
a strong fortress where I may dwell in safety.
For thou art always my rock and my fortress,
Thy name is my leader and guide.

The net which men cast upon me in secret
I escape through You who protect me always.
Confidently I commit my mind to Thy hands,
Thou wilt protect me, faithful God.

Still I trust in You, Lord,
Always I say: Thou art my God.
My fate is in Thy hands,
deliver me from my persecutors.

How great are thy benefits, Lord,
which thou hast assigned to those who fear thee.
Thou givest them to every one that cometh unto Thee,
perceptible to all men.

ALLELUIA

Alleluia.
Blessed art thou, Mary.
Without dying
hast thou, under the cross of the Lord
earned the palm of martyrdom.
Alleluia.

GOSPEL    John 19, 25-27

How many torments, how many pains, afflicted the good Mother,
when her eyes had to rest on the suffering of her Son.
                                                                (Stabat Mater)

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time
stood by Jesus’ cross his mother, his mother’s sister,
Mary, the wife of Klopas, and Mary Magdalene.
When Jesus saw his mother
and next to her the disciple whom he loved
He said to his mother :
“Woman, see there your son.”
Then He said to the disciple :
“See your mother there.”
And from that moment the disciple took her into his home.
______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 58. In some countries there are positive examples of results in improving the environment, such as the cleaning up of some rivers that have been polluted for so many decades, the restoration of original forests or the beautification of landscapes with environmental restoration or building projects of great aesthetic value, progress in producing non-polluting energy, in improving public transport. These actions do not solve the world’s problems, but they do confirm that man is still capable of positive intervention. Because he was created to love, acts of generosity, solidarity and care inevitably flourish in the midst of his limitations.

To be continued       For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________

  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: