http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Faustina Kowalska, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Overweging

God laat Jona, ondanks diens dwaalwegen, niet los. Hij herinnert hem aan zijn opdracht. Als hij die dan eindelijk daadwerkelijk uitvoert, is het resultaat verbluffend: Jona heeft nauwelijks een dag nodig om de inwoners van Nineve tot inkeer te brengen en God toont zijn grenzeloze barmhartigheid. Als wij werkelijk ingaan op Gods roepstem, kunnen er wonderen gebeuren, omdat Hij Zelf in ons werkt. Om di mogelijk te maken, is slechts één ding nodig: dat wij genoeg tijd en ruimte maken om zijn stem te  horen, om aan Jezus’ voeten te zitten en te luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft.

EERSTE LEZING                                                      Jon. 3, 1-10

De inwoners van Nineve kwamen terug van hun heilloze wegen,
en God kreeg spijt dat Hij hen met onheil bedreigd had.

Uit de Profeet Jona

Het woord van de Heer werd voor de tweede maal
tot Jona gericht :
“Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve,
en zeg haar aan
wat Ik u te zeggen heb gegeven.”
En Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad ;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, één dagreis ver.
Toen riep hij :
“Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!”
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God ;
zij riepen een vasten uit en allen,
van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan.
Het woordvan Jona kwam ook
de koning van Nineve ter ore ;
hij stond op van zijn troon,
legde zijn staatsiegewaad af,
trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof.
Hij liet in Nineve omroepen :
“Op last van de koning en van zijn rijksgroten !
“Mensen en dieren, grootvee en kleinvee,
zij mogen niets eten
zij mogen niet grazen en geen water drinken.
“Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen
en uit alle macht tot God roepen ;
ieder moet terugkomen van zijn heilloze  wegen
en van de ongerechtigheid, die aan zijn handen kleeft.
“Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit
en daar spijt van krijgt ;
wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan.”
En God zag wat zij deden ;
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En God kreeg spijt,
dat Hij hen met onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.

TUSSENZANG                                              Ps. 130(129), 1-2, 3-4ab, 7-8

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand ?

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed ?

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand ?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

ALLELUIA                                                                 Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Lc. 10, 38-42

Marta ontving Jezus in haar woning.
Zij heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei :
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen ?
“Zeg haar dan dat zij mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord :
“Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
“Slechts één ding is nodig.
“Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”
__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 78. Tegelijkertijd heeft het joods-christelijke denken de natuur ontmythologiseerd. Zonder op te houden haar te bewonderen om haar schittering en onmetelijkheid heeft het haar geen goddelijk karakter toegeschreven. Zo wordt nog eens onze verplichting ten opzichte van haar onderstreept. Een terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en  verantwoordelijkheid van de mens, die een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen. Als wij de waarde en de broosheid van de natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, dan maakt dit het ons vandaag mogelijk een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang. Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appèl aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken.

 

Wordt vervolgd      Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

Tuesday – H. Faustina Kowalska, virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Consideration

God will not let Jonah go, despite his wanderings. He reminds him of his mission. When he finally carries it out, the result is astonishing: it takes Jonah barely a day to bring the inhabitants of Nineveh to repentance, and God shows his boundless mercy. If we really respond to God’s call, miracles can happen, because He Himself works in us. To make this possible, only one thing is needed: that we make enough time and space to hear his voice, to sit at Jesus’ feet and listen to what he has to say to us.

FIRST READING      Jon. 3, 1-10

The inhabitants of Nineveh returned from their unholy ways,
and God regretted having threatened them with disaster.

From the prophet Jonah

The word of the Lord was addressed to Jonah for the second time:
“Arise, go to Nineveh, the great city of Nineveh,
and tell her
what I have given you to say.”
And Jonah arose and went to Nineveh,
as the Lord had commanded.
Nineveh was a great city ;
it took three days to go through it.
Jonah started to go into the city, one day’s journey away.
Then he cried out:
“Forty days more!
and Nineveh will be razed to the ground!”
But the Ninevites sought their support from God ;
they declared a fast, and all of them,
from great to small, put on their clothes of repentance.
The word of Jonah came also
 to the ears of the king of Nineveh .
He arose from his throne,
took off his robe of state,
and prostrated himself in the dust.
He ordered the announcement in Nineveh:
“By order of the king and his majesty!
“People and animals, large and small,
they shall eat nothing,
they must not graze or drink water.
“Men and beasts shall cover themselves in penitential robes
and cry out to God with all their might.
Each one must turn back from his unholy ways
and from the iniquity that clings to his hands.
“Who knows whether God will not then come back to his decision
and regrets it ;
Who knows whether He will not return His flaming wrath,
so that we do not perish.”
And God saw what they did ;
He saw how they returned from their evil ways.
And God became sorry,
that he had threatened them with disaster.
He did not carry it out.

INTERLUDIUM Ps. 130(129), 1-2, 3-4ab, 7-8

If thou rememberest sins,
Lord, who will stand?

Out of the deep I cry out, Lord,
listen to my voice.
Will you listen carefully
to my supplication?

If Thou dost remember sins,
Lord, who will stand?
But with You I find forgiveness,
therefore my heart searches for Thee.

For the Lord is ever merciful,
His mercy is everlasting.
He will redeem Israel
from his iniquity.

ALLELUIA      Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Your word is a lamp to my feet, Lord,
it is a light in my path.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 10, 38-42

Marta received Jesus in her home.
She chose the best part.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus came to a village
where a woman called Martha received Him into her home.
She had a sister, Mary, who was
– sitting at the feet of the Lord –
listened to His words.
Marta was engrossed in the busyness of ministry,
but she stood by for a moment and said :
“Lord, are you indifferent to the fact that my sister
letting me serve alone?
“Then tell her to help me.”
The Lord answered her :
“Marta, Marta,
how you worry and fret about so many things.
“Only one thing is necessary.
“Mary has chosen the best part
and it will not be taken away from her.”
__________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the Care of the Common Home by Pope Francis

 78. At the same time, Judeo-Christian thinking has demythologised nature. Without ceasing to admire it for its brilliance and immensity, it has not ascribed to it a divine character. This underlines our obligation to her. A return to nature must not be at the expense of the freedom and responsibility of man, who is a part of the world with the task of using his own capacities to protect it and develop its potential. If we recognise the value and fragility of nature and, at the same time, the capacities that the Creator has given us, this will make it possible for us today to put an end to the modern myth of unlimited material progress. A fragile world with a human being whom God entrusts with its care, appeals to our mind to recognise how we should direct, exercise and limit our power.

 

To be continued           For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: